מי מכחיש ניסים גלויים | הרב אמנון יצחק שליט"א - שופר
טוען...

מי מכחיש ניסים גלויים | הרב אמנון יצחק שליט"א

הורדת MP4 הורדת MP3

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 08.12.2013, שעה: 17:13


http://live.shofar-tv.com/videos/3389
8-12-13
האבן עזרא תמה, למה לא מזכיר הכתוב את הפלא שיוכבד הולידה את משה רבינו בת 130 שנה, ולמה הזכיר הכתוב את שרה אמנו שהיא ילדה בת תשעים שנה?
הרמב"ן משיב עלי וכותב, אבל אומר לך דבר שהוא אמת וברור בתורה, כי הניסים הנעשים ע"י נביא שהתנבא כן מתחילה או מלאך נגלה במלאכות ה' יזכירם הכתוב. מתי הכתוב מספר את הסיפור של הנס? מתי שהיתה הודעה מוקדמת ע"י נביא שהודיע שכך יהיה, או ע"י מלאך שבא מקודם כמו שהיה אצל שרה אמנו. זה מזכיר הכתוב, שהיה פרסום מוקדם לפני שהתרחש הנס. אבל הניסים הנעשים מאליהם, לעזור צדיק או להכרית רשע, לא יזכירו בתורה. ז"א אברהם אבינו יכול לקפוץ לכבשן האש, לא היה פרסום מוקדם על זה, לא ע"י נביא ולא ע"י מלאך שהוא ינצל אפילו שהוא ניצל התורה לא מפרסמת.
והנה דברי הרמב"ן אלה לטעמו הולכים, וכתב על זה בהרבה מקומות, כי הברכות אע"פ שהם ניסים, כל הברכות שיש בתורה הם ניסים, אע"פ שהם ניסים הם מן הניסים הנסתרים שכל התורה מלאה מהם, כי לא תבוא על האדם טובה בשכר מצוה, או רעה בעונש עבירה, רק במעשה הנס. מה פתאום שבאה טובה בגלל מצוה, מה זה טבע? הטבע מחוקק באופן כזה שמי שעושה מצוה מקבל על זה טובה? אם אדם עושה עבירה באה אליו רעה, זה הטבע? זה לא הטבע, זה נס שעושה מצוה בא עליו טובה ועושה עבירה באה עליו רעה, זה נס. אבל שכר כל התורה וענשה בעולם הזה, הכל זה ניסים ונסתרים, עד שזה נחשב לאנשים מנהגו של עולם. מה זה מנהגו של עולם? בן אדם עומד בתפילה ונפטר, מנהגו של עולם, מה אומרים היה לו דום לב, אבל מה קרה היום? למה זה קרה? למה לו? למה עכשיו? למה בתפילה? זה הכל ניסים, אין טבע, עושה עבירה באה אליו רעה, עושה מצוה באה עליו טובה, זה ניסים, אבל כיון שזה לא נאמר מראש שזה ככה יהיה אז אנשים רואים את זה טבעו של עולם מנהגו של עולם, יש כאלה נכנסים לבית כנסת רק לישון, איך שהם באים ישר מתחילים לישון, שומעים דרשה הולכים לישון, זה הערת ביניים, לא קשור לדרשה.
הנה הגדיר הרמב"ן וקרא לניסים בשם ניסים נסתרים וניסים גלויים, והתורה מזכירה רק ניסים גלויים ולא ניסים נסתרים. אמנם פשוט שבעצם הניסים אין חילוק בין ניסים נסתרים לניסים גלויים כי כולם לא בהנהגת הטבע אלא כלפי אדם הם נקראים נסתרים, כי הם כאלה אשר יחשב להם לרואים שהם מנהגו של עולם. והנה כאן מוסיף הרמב"ן ומחדש, שאותו הנס שהוא נגלה וגלוי לכל, אבל אם אך לא גילהו ה' יתברך לפני כן ע"י נביא ומלאך הוא נסתר. יוכבד הולידה בת 130 שנה, הרי זה נס לא פחות מהנס של שרה אימנו תשעים שנה, אבל כיון שלא ניבא את זה נביא מקודם הרי הוא נסתר. זה מבהיל מאד, שפלות האדם כל כך נוראה עד שהניסים הכי גלויים הנה ע"י דבר קטן וקל נעשים נסתרים, עד שנס כל כך גדול וגלוי, מי לא שמע דבר כזה בת 130 יולדת, מישהו יכול להגיד שזה טבע? הרי בטבע אשה שלא ילדה עד גיל ארבעים זה כבר נס אחרי זה אם היא תלד, ופה בת תשעים יולדת התורה מפרסמת, בת 130 לא מפרסמת, למה? אומר האבן עזרא, יש כלל, דבר שהיה לו פרסום מקודם אי אפשר להכחיש אותו, למה? כי נאמר מראש, דבר שלא נאמר מראש בני אדם כל כך שפלים, כל כך מושחתי המידות, שאם יכחישו את הנגלה לעין שזה נס ברור, תשאל כל רופא, אשה יולדת בגיל 130? יגידו לך לא יכול להיות בעולם, בעולם לא יכול להיות. אפילו אם תגיד לו בתורה כתוב, יגיד לך לא מאמין, כי זה לא הגיוני, זה לא טבעי, זה בלתי אפשרי. הרחם כבר מצ'וקמקת, אי אפשר, נגמר הסיפור. והתורה לא מתחשבת בניסים שלא נאמר מראש כי היא יודעת שיהיו דוקטורים כאלה ופרופסורים כאלה ואנשים כאלה, היא יודעת, לכן היא לא מפרסמת. ז"א האדם כל כך, כל כך שפל עד כדי כך שהוא יכול דברים כאלה להכחיש והתורה מוטרדת מזה לכאורה ולא מפרסמת, מכיון שלא נתנבא עליו נביא ולא פרסם ברבים בפרסום גדול ונשגב מקודם, אז זה כבר נקרא נסתר אצל האדם, והשומע מעשה שכזה מאישה שהולידה ל-130 שנה, אם כי הוא יהיה תמה מאד, ויאמר שזה באמת דבר נפלא, אבל סוף סוף יהיה נקבע בדעתו כי אם כדבר הנפלא ולא יותר, זה רק דבר נפלא ולא יותר, וזה כבר נס נסתר, ז"א, הוא יגיד שמע, באמת זה פלא גדול, אני לא יודע איך להסביר את זה. מה יש להסביר? מה יש להסביר? אם זה פלא גדול וזה לא על פי טבע, אז מה אתה רוצה להגיד? אז מי עשה את זה? מי עשה את זה? ואם אני אגיד לך עוד פלא ועוד פלא ועוד פלא, מה תגיד? דברים פלאים, זה דברים פלאים, ומה זה אומר, מה זה אומר הפלאים? מי עושה את הפלאים? "לעושה נפלאות לבדו", מי עושה נפלאות? רק ה' יתברך יכול לעשות נפלאות.
נסתר אין זה חילוק בעצם הנס, הנס הוא נס, זה שהוא נסתר לא נאמר ולא נתפרסם מראש זה לא אומר שזה לא נס, אין חילוק, זה אותו נס כמו הגלוי. מצד הניסים כולם שווים, כולם גלויים, הם נגד הטבע, אבל רק מצד שפלות האדם שנעשים אצלו הניסים הכי גלויים לנסתרים, עד שבכדי שיכיר אותו לנס צריך לעשות מקודם פרסום גדול בתופים, ובלי זה עדיין יש מקום לטעות נס גלוי דוקא אם פרסמו אותו בתחילה בפרסום רב, עד שהגילוי נעשה כל כך גדול שבמבט ראשון יהיו מוכרחים להכיר שזה נס. בדור שלנו גם ניסים גלויים - מכחישים, גם אם נאמרו מראש, גם אם נתפרסמו מראש בש"ס מכחישים. יש אחד קוראים לו רובי, מרוב שהוא קנאי אז הוא אמר באחת הדרשות עלי, מה הוא מחיה מתים? מותח רגליים? עושה זה זה... מה מה כאב, לא הבנתי מה קרה, זה היה בפרסום גדול, זה היה לפני, זה לא היה לאחר מעשה, זה נאמר מראש, יש סרט נס מצולם ונס מצולם נאמר מראש, שאם האבא ילמד שעתיים בעזרת ה' הבן יצא מזה, והבן יצא מסרטן תוך חודש, ולא צריך השתל כבד וזה מצולם, וזה מראש, מה אתה יכול להכחיש? ההוא מאנגליה שהרגליים שלו נתארכו בעשר ס"מ, אני הארכתי לו? אני אמרתי לו שזה נס גדול אם זה יהיה, והיה נס, אני אשם? זה שהדוקטורית אומרת שנתארכו לו הרגליים ויש מסמכים, אני אשם? אז מה נכווץ אותם בשביל שתהיה מבסוט? מה אתה רוצה שנעשה, זה מצולם, אני לא עשיתי את זה, אני רק אמרתי מראש וגם התרעתי שאם יהיה זה יהיה נס גדול ובאמת נהיה נס גדול, אז אני אשם שזה קרה? לא הבנתי, בזה שאני אמרתי חיו יחיה באס אם אס ויש עשרות עדים בשיעור שהיה והאיש חי והוא נמצא כאן, והילד שלו חי והכל בסדר וקוראים לו אמנון יצחק, אז מה, מחיה מתים, מחיה מתים, אני אשם? מה אני אשם? אני לא מבין, ומה אתה כופר בתורה? ירמיה הנביא אומר "מוציא יקר מזולל כפי תהיה", ירמיה אומר שמי שמחזיר בתשובה מוציא מהפה שלו דבר מתקיים כמו הקב"ה, אז מה אתה רוצה ממני, אני קבעתי את זה? אז מה נשאר לך להגיד, שאני גם לא מחזיר בתשובה ולא החזרתי אף אחד. עד ככה יכולים להכחיש?
אתם יודעים איפה היה דבר כזה פעם? לא תאמינו, פרשת השבוע. יוסף הצדיק. "ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו, אה, איך זה יכול להיות? יוסף מכיר את האחים, עברו שנים אבל הוא מכיר את האחים שלו ולא מכירים אותו, אחד מהם לא מכיר, מילא שניים לא זיהו, שלשה, ארבעה, כולם לא הכירוהו? איך יכול להיות שלא הכירוהו? איך יכול להיות שלא הכירוהו? הם רואים את הפנים שלו, הם רואים את יוסף, אי אפשר להתבלבל, השבטים זה הארת פניהם ענתה בם, זה לא אנשים רגילים, זה לא ציור של מצרי כעור שחור, זה השבטים, שבטי יה, אז הם מסתכלים והם רואים את יוסף, אבל אומרים זה לא יכול להיות יוסף כי עבד לא מולך במצרים, והרי הם לא הסכימו עם זה שהוא ימלוך והוא ימשול, אז זה לא יכול להיות הוא, איך זה יכול להיות הוא? אז זה מצרי שדומה לו, זה לא הוא. אתם שומעים, מסתכלים בפנים, מזהים אותו, ומכחישים את מה שהם מזהים רק שהוא אמר להם "אני יוסף" פרחה נשמתם. האמת שהם ראו אותה ברור רק הכחישו אותה כיון שזה לא התאים להם עם מה שהם פסקו, זה לא התאים להם עם מה שהם חששו, זה לא התאים להם עם הקנאה, כיון שזה לא התאים להם אז הם שללו את זה מכל וכל עד שהוא צעק להם אני יוסף ואז פרחה נשמתם. זה מובא במדרש חדש.
אותו דבר יהיה באחרית הימים כשה' יגיד "אני ה'". כולם תפרח נשמתם, למה? כי כולנו ראינו את הטבע, וראינו איך הגוף עובד, וידענו איך הוא עובד, וידענו מה זה מח וביליונים וטריליונים וכל מיני מערכות והכל מתואם ואתה קופץ ומתעצבן וזז והכל וזה יכול להתפוצץ ברגע ומשהו והנה דליפה פה בגג צ'יק יורדים מים זה, משהו אחד טעות קטנה פינג בגוף בן אדם הלך, וכל כך הרבה הוא עובר וקפיצות ותלאות ומכות וצרות והכל ויסורים ודאגות והכל והוא חי, והמערכות עובדות. רק זה להסתכל זה פלאי פלאות, זה לראות את ה' יתברך, "מבשרי אחזה אלוה". וכל הבריאה, כל הדברים שאנחנו רואים מסביב רואים את האלקים בחוש, ובן אדם מתכחש, טבע, טבע, טבע, טבע, כאילו אין אלקים, קורא לזה טבע טבע טבע, פתאום הטבע יצעק אני ה', וואו. תאר לך הספר פתאום צועק לך "אני ה'", וואו....
אז ז"א בן אדם נמצא מול האמת הבלתי מוכחשת, הברורה לחלוטין, הרי אם הוא ישב עם עצמו חמש דקות ויעשה חשבון הוא מגיע למסקנה, איך אתה לא חי עם זה כל הזמן? איך אתה דוחה את זה? איך אתה מתעלם מזה? איך אתה מסביר את זה אחרת? איך אתה עושה את זה, שנים, עשר, עשרים, שבעים שמונים שנה, איך זה? רק כשתשמע את הקריאה "אני ה'" פששששש בן אדם יבין. כך היה עם יוסף, כך היה עם ש"ס, לא יכולים להכיר באמת, אין, כואב להם, לא רוצים להכיר בזה, מה פתאום, אין שום דבר, אין זולתנו, אין בלעדנו, אין כמותנו, אין. זהו. לא יתכן שיש משהו שהוא חוץ לנו, הכל שייך אלינו, הכל ברשותינו, כולם משועבדים לנו. אבל אנחנו יצאנו כבר ממצרים מזמן, אנחנו כבר בני חורין, קיבלנו את התורה, חרות - חרות על הלוחות, מי שיש לו תורה הוא בן חורין, הוא לא משועבד לאף אחד. מה קרה, התורה של אבא שלכם? אברהם אבינו שלנו גם, לא רק שלכם. אז מה מה מה מה אתם כופים את האנשים למה שאתם חושבים מה שאתם רוצים, מה קרה, מה זה התורה זה קליקה? כל אחד יש לו דעה, כל אחד יש לו מחשבה, כל אחד יכול לכתוב, כל אחד יכול לפסוק, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, אתה רוצה לחלוק - תחלוק ענינית. אפשר להכחיש שאשה יולדת בת 130, למה? זה פלא נכון, אבל זה לא היה כתוב מראש, זה לא בנביא ולא היה מלאך, נו, ומה תגידו עכשיו שהתפרסמו הדברים מראש? אז עושים תנועות, אה מחיה מתים מאריך רגליים עושה ככה ככה ככה ומורידים את הכל כאילו. הציבור ששומע אותו צריך להיות כזה אהבל שבטוח גם התלהב וצחק ומחא לו כפיים, זה לא יאומן כי יסופר, איך אפשר, מאות מקרים זהים ושונים, ואפשר להכחיש את המוחש, הרי כתוב אין החי מכחיש את החי, אבל זה לא מכירים שם, שמה מה שהם לא רוצים הוא לא קיים, לא קיים פשוט, ואם הוא קיים הוא לא יהיה קיים. כן. אז הדברים הם נוראים, נוראים מאד, שיתכן שיציאת אברהם מאור כשדים יוגדר בבחינת נס נסתר. אדם מושלך בתוך כבשן אש יוצא חי בלי פגע, האם יש חילוק בין נס כזה לנס של קריעת ים סוף? ובמה שייך לומר שקריעת ים סוף הוא נס גלוי? והצלה מתוך כבשן האש הוא נס נסתר, אעפ"כ כיון שלא נתנבא עליו מקודם נביא או מלאך, כיון שלא פרסמו עליו מתחילה, לא הזכירה התורה, וכדברי הרמב"ן שזה ימנה בחינת נס נסתר.
גם הנפלאות הגדולות שעשה אלקים במצרים, לולא היה מודיע עליהם מקודם היו נקראים ניסים נסתרים, לולא היה מודיע עליהם מקודם היו נקראים ניסים נסתרים, (אם הייתי מספר בדיחות היו ערים, גם אצל רבי עקיבא נרדמו, אז היה צריך לספר להם סיפורים על שרה ולקשור את זה לאסתר כדי שיתעוררו). לולא היה מודיע עליהם מקודם היו נקראים ניסים נסתרים, אם לא היה מודיע על כל הניסים במצרים, איך מים הופכים לדם, איך עפר הופך לכינים וכן הלאה, אם לא היה מודיע מראש, לולא הפרסום וההכרכזה עליהם מקודם היה עוד מקום להטעית האדם, לפני האדם הם עוד נסתרים, יחשב בהם לרואים שהוא מנהגו של עולם. הש"סניקים דומים לפרעה, הנה זה כותרת לככר השבב, למה? משום שפרעה הודיעו לו מראש מה יהיה והוא הכחיש אחרי זה, הוא גם הודיעו לו שזה יהיה גלוי והוא הכחיש את הגלוי, ז"א אפשר להגיע לדרגה של פרעה. ככה הם מסולפים מהלכי טבעי האדם בהמון מחשבותיו עד שיתכן שמסך הכי דק יבדיל בינו לבין אור השמש, כי פרעה לא רצה לקבל את זה שהוא הולך לאבד (מנדט) עבדים, הוא לא הסכים לקבל את הרעיון שהוא יאבד את העבדים, אז לכן הוא לא הסכים, ופרעה היה חכם גדול, פרעה היה חכם גדול, ולמרות כל זאת גם החכם הכי גדול כשיש לו נגיעה ולו הקלה ביותר הוא לא רואה, הוא באמת לא ראה, כי הרי הוא יודע שהוא יקבל עוד פעם מכות, ועוד פעם מכות, והם מקבלים עד עכשיו מכות על מכות על מכות והם ימשיכו להכחיש, זה לא יעזור, ויהיו אסונות והם יכחישו, כי כך טבעו של פרעה, פרעה לא מקבל, עשר מכות מינימום, לפני עשר מכות הוא לא מתעורר, עד שהוא יצא עם פיג'מה די, תעזוב אותנו, די, די, די. דמיון כלשהו שבא מלב רצונו יסירנו מיושר מחשבות השכל, ועל יום כי הוא לילה יגיד, וכאשר עם קריעת ים סוף היה רוח קדים עזה יתטפש ויאמר כי מנהגו של עולם הוא, הנה היה רוח בגלל זה נקרע הים, היה רוח, מה אתה רוצה, אם לא היה רוח איך ייקרע? ויגיד כי הרוח הוביש את מי הים, נו, אבל אולי תסביר לנו איך הרוח עשתה 12 גזרים? איך היא יודעת שיש פה 12 שבטים שצריכים לעבור? ואיך הרוח עשתה את זה ככה בעיגול, חצי עיגול, חצי גורן שהם נכנסו פה ויצאו בחזרה בצד השני, אולי תסביר לי איך, איך זה קרה?
הנך צריך מקודם להכריז ולפרסם את הדבר בפרסום הכי גדול, בפרסום של קולות וברקים בתופים ובמחולות ואז יעשה אצלו קריעת ים סוף לנס מן השמים בגלוי ולא בסתר, אם לא תגיד לו מראש אז הוא לא יבין. כמה עמוק הוא האדם וכמה רבה העבודה עליו, להיות ער ועומד תמיד על המשמר שמן הניסים הגלויים יבוא ויאמין בניסיך שבכל יום עמנו, שבכל הניסים הנסתרים המקיפים את האדם סביב יראה כמו הניסים הגלויים ממש, זה יסוד כל הניסים ותכלית יציאת מצרים, "למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ". למה הקב"ה נותן כח בפיו של מי שמחזיר בתשובה? להראות לבני האדם שמי שקרוב אצל הקב"ה ודואג לכבודו, הקב"ה נותן לו כלים כמו שלו בשביל להציל אנשים מרדת שחת. אין לך גילוי יותר גדול מזה בדורנו זה, שיכולים לראות בחוש שמוציא יקר מזולל כפי תהיה, ולמרות זאת יש המכחישים כמו פרעונצ'יק.
רבי חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל....תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578