כל אחד יכול | הרב אמנון יצחק שליט"א - שופר
טוען...

כל אחד יכול | הרב אמנון יצחק שליט"א

הורדת MP4 הורדת MP3

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 03.11.2013, שעה: 17:12


http://live.shofar-tv.com/videos/3299

3-11-13

"ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו". איתא במדרש רבא, אמר רבי יוחנן, אין לך דבר שריחו קשה מן השטף הזה של עיזים, ואת אמרת וירח את ריח בגדיו ויברכהו? אלא מלמד שנכנס עמו ריח גן עדן. דבר אחר, וירח את ריח בגדיו - כגון יוסי משיטא ויקום איש צרורות. המפרש מתנות כהונה אומר הם שמות של בני אדם עבריינים מישראל, ולבסוף קידשו שמו של הקב"ה, ודורש בגדיו כמו בוגדיו, "וירח את ריח בגדיו" - וירח את ריח בוגדיו ויברכהו.

מי זה שני העבריינים האלה, יוסי משיטה ויקום איש צרורות? יוסי משיטא בשעה שביקשו שונאים להכנס להר הבית אמרו יכנס מהם ובהם תחילה, פחדו להכנס הגויים לבית המקדש כי הזר הקרב יומת, אז אמרו יכנס מהם מהיהודים, אמרין ליה עול את ומה דאתת מסיק דידך, תכנס אתה אמרו ליוסי משיטה ומה שתוציא יהיה שלך. נכנס והוציא מנורה של זהב, אמרו לו אין דרכו של הדיוט להשתמש בזו, הגויים מבינים שאין ראוי לאדם פשוט להשתמש במנורת הזהב. אלא אוזמנת תניינות - תכנס עוד פעם שניה, ומה דאת מפיק דידך, ומה שתוציא בפעם השניה יהיה שלך. ולא קיבל עליו, אמר לא די שהכעסתי לאלהי פעם אחת אלא שאכעיסנו פעם שניה? ז"א העבריין הזה שכל הגויים פחדו להכנס לבית המקדש והוא העיז פניו ונכנס, כזה עבריין, נכנס לבפנים על מנת להוציא בלי לחוש ובלי לפחד, בלי יראת אלקים כלום, אבל פעם שניה כבר הוא לא מוכן. פעם שניה אמר לא די שהכעסתי לאלקי פעם אחת אלא שאכעיסנו פעם שניה? מה עשו, נתנו לו בחמור של חרשים, הכניסו אותו לתוך חמור של חרשים, רש"י מפרש ספספלים של דף עבה שמגררים בו הנסרים, והיו מנסרים בו והיה מצווח ואומר, אוי שהכעסתי לבוראי, לא אבא לא אמא לא די, לא, אוי שהכעסתי לבוראי, הם חותכים לו את הרגליים, חותכים לו עוד, אתה מוכן? כלום. אוי שהכעסתי לבוראי. אז זה נקרא אחד הבוגדים.

יקום איש צרורות היה בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר איש צרידה מן הזוגות. עבר אחיו סוסיא בשבתא אזי כמישריתא כמיצטבלא, פירש רש"י היו מוליכים לפני יקום קורה שיהיה נתלה עליו יוסי בן יועזר, מוציאים להורג את הדוד שלו. אמר לו חמי סוסי דארכבי מרי וחמי סוסך דאכבא מרך, תראה את הסוס שהרכיב אותי האדון שלי הגוי ואתה תראה את הסוס שהרכיב אותך האדון שלך - הקב"ה, תראה מה הולכים לעשות לך. רוקד על הדם, רוקד על הדם, רש"י אומר, אמר לו יקום ליוסי ראה הסוס שהרכבני עליו אדוני וראה סוסך שהרכיבך עליו, כלומר אני הלכתי בתאוות ליבי ועלתה לי, אתה עמלת בתורה ובמצוות כל ימיך בסוף אתה נתלה. אמר לו יוסי, אם כך למכעיסיו קל וחומר לעושי רצונו, הוא היפך לו את הענין, אמר לו אם כך למכעיסיו שהוא כאילו המכעיס קל וחומר לעושי רצונו. אמר לו יקום עשה אדם רצונו יותר ממך? אתה נקרא מכעיס של הקב"ה, יש עוד מישהו שעשה את רצון ה' יותר ממך? אמר לו יוסי, אם כך לעושי רצונו קל וחומר למכעיסיו, תפס אותו, הסביר לו עכשיו, אתה מבין שאני עושה רצון, ואם עושה רצון ככה גומרים איתו את ה חשבון אז מה המכעיסים מחכה להם, נכנס בו הדבר כארס של עכנא כמו ארס של נחש, הלך וקיים בעצמו ארבע מיתות בית דין מתוך תשובה, סקילה שריפה הרג וחנק. מה עשה? הביא קורה, נעץ בארץ, קשה בה נימה - חבל, וערך חיצים והקיפם גדר של אבנים ועשה מדורה בעצים, קדמתו האש, קודם כל הוא נשרף מהעצים, קדמתו האש ונפסקה הנימה- החוט גם נשרף, נפל לאש, קדמתו חרב - כי הוא שם שמה חרב נעוץ אז הוא נפל על החרב, נפל עליו הגדר זה סקילה ונשרף. קיים בעצמו ארבע מיתות בית דין. נתנמנם יוסי בן יועזר איש צרידה, וראה מיתתו של יקום פורחת באויר, אמר בשעה קלה קדמני זה לגן עדן. זה העבריין "וירח את ריח בוגדיו". ההסבר של הענין של בוגדיו שאם יצחק חשב שזה עשיו איך יברך אותו, אבל באמת כן הכיר אותו, אבל "וירח את ריח בוגדיו" שיש בהם נקודה פנימית וסוף סוף יתעוררו פעם הניצוצות הקדושים שבהם, כמו הסיפורים מהעבריינים יוסי משיטה ויקום איש צרורות, ויברכהו, כי סוף סוף זרע קדוש הוא גם עשיו.

עמקות הדבר הוא, כי יש אנשים בעלי מח ודעת ואעפ"כ הם רחוקים מה' ותורתו, בפנימיותם הם מלאים חרטות כמו שכתוב רשעים מלאים חרטות, ועוד אמרו חכמים ז"ל בשבת ל"א, יודעים רשעים שדרכם למיתה ויש להם חלב על כסלם, וכשהם מתעוררים פעם ע"י איזו סיבה הם חוזרים בתשובה שלמה וגמורה מפני שנקודת האמת נמצאת בפנימיותם ועולים למדרגות גדולות כדברי חכמים ז"ל, מקום שבעלי תשובה עומדים שם צדיקים אינם עומדים שם.

מכאן הערה לכל אדם, שגם אם מרגיש עצמו ירוד בשפלות המדרגות, לא יפול ברוחו ולא יתייאש, אלא עליו לדעת, כי בפנימיותו נוצצת נקודת האמת, וצריך רק להסיר את החלב מעל כסלו, ואז יתעוררו אצלו ניצוצות הקדושה, ויעלה למעלות עליונות אשר לא חשב עליהם קודם, כי הבא ליטהר מסייעין אותו מן השמים למעלה מהשגתו כדברי רבינו יונה בשערי תשובה.

וזה לשונו של רבינו יונה, ויתבאר בתורה כי יעזור ה' לשבים כאשר אין יד טבעם משגת, הקב"ה עוזר למי שרוצה לשוב בתשובה מה שעל פי טבע אי אפשר שהוא ישיג, וזה רק לאלה שהם בעלי תשובה. צדיקים צריכים לעשות את זה בדרך הקשה ביותר, שלב אחרי שלב מעלה אחרי מעלה, אבל בעלי תשובה יש להם פרבילגיה שהקב"ה מסייע להם, כי הבא ליטהר מסייעין לו.

השבת היו פה הרבה בחורי ישיבה לשמוע דרשה בליל שבת, ודיברתי איתם בין הדברים שהחילונים חוזרים בתשובה מדרשה כזאת, מכל דרשה שאני נותן חוזר חילונים בתשובה, דרשה אחת, וחרדים לא. התחלתי להגיד את החילוק בין לבין וכו' וכו', עוד אני מדבר אחד מהבחורים שנראה כמותם אומר פתאום לפני כולם, אני מבקש להודות לרב שהחזיר אותי בתשובה לפני שבועיים. לפני שבועיים אני חזרתי בתשובה, אמרתי לו ואתה כבר בישיבה? אמר כן, אני מאוסטריה ואני ראיתי באינטרנט דרשות שלך, אבא שלי רואה תמיד, ואני ראיתי, והחלטתי שזהו, וישר אבא שלו סידר לו שיבוא לישיבה פה והוא לומד פה, תראה אותו עם כובע וחליפה כאילו  נולד ככה, כל הבחורים ששששששש ששששששש שששששש ראו מופת בעיניים, היה להם בדיוק מה שאמרתי הם ראו ממש, חילוני לפני שבועיים יושב בישיבה לידם הם לא מזהים, חושבים שהוא נולד כמוהם. אם אצל עשיו הבוגדים יש בהם ניצוץ קדוש, מה אצלנו? מה אצלנו? אפילו אצל עשיו יש כאלה. איייי.

אז ז"א אדם לא יתייאש אף פעם, רק שירצה, כי הבא ליטהר מסייעין לו מן השמים, בדרך שאפיל ואין יד טבעו משגת, על פי טבע לא יכול להגיע למעלות כאלה, אי אפשר. אבל מי שרוצה הקב"ה עוזר לו. טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך, מוביל אותם, מלווה אותנו, עוזר להם, תומך בהם, אז כמה צריך להעריך את הדבר הזה שהקב"ה נותן את האפשרות הזאת למי שפשעו ומרדו בו, אדם שיכול להכנס לתוך בית המקדש מה שהאויבים לא יכולים להכנס, ולהוציא כאילו הוא מוציא חפץ, נו, אחד כזה יש מקום לסליחה לוותר לו וכו'? אצל הקב"ה זה משהו אחר לגמרי, גם אם צריך לחתור חתירה מתוך כסא הכבוד נגד כל המלאכים שמתנגדים, וגם את מנשה שהיה רשע גדול יותר מירבעם בן נבט, וכשהכניס אותו אויבים לתוך דוד של נחושת והתחילו לשרוף אותו בתוכו והוא פונה לכל האלהים זרים שהיה עובד אותם וכל האלילים, הוא לא נענה וזה ממשיך לבעור, ממשיך לבעור. איייי ממשיך לבעור. בסוף הוא נזכר במה שלימד אותו אבא שלו את הפסוק "בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו" אז הוא אומר, אה, רבונו של עולם, אם אתה קיים כמו שאני למדתי מאבא ואתה תציל אותי אז אני אחזור בתשובה, ואם לא אתה כמו כולם, פשששש איזה התרסה, איזה התרסה, אתה נמצא בתוך הברוך ואתה עוד מאיים, ואתה עוד קובע מי כן ומי לא, אחד כזה מה צריך להגיד לו - תשרף בבי, תשרף, תשרף. והקב"ה עושה לו נס, ששששששט מוציא אותו משמה ישר לירושלים ו-22 שנה הוא נשאר בעל תשובה, מנשה הרשע, אז יש מישהו שאין לו סיכוי? כל אחד יכול, וזה אחרי חתירה שחותר הקב"ה מתחת כסא הכבוד נגד כל המלאכים שאומרים לא לא לא לא הוא לא הוא, לא לא, הקב"ה חותר חתירה. איייי.

כוחות גדולים, כוחות גדולים למי שחוזר בתשובה, ומי שמחזיר בתשובה פששששששש איזה כוחות נותן הקב"ה לא יאומן כי יסופר, לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר.

לפני כמה דקות צלצלו אלי שלחו לי אס אם אס, ובאס אם אס כתוב כלשון הזה, בא תקרא בבקשה שלא יגידו שאני מקריא, כן אתה, אתה יודע לקרוא כן? כן, משפחת אוזן מירושלים, נכון? מה כתוב כאן?

ש. אחי הנכה בקומה ישעיה אברהם בן רבקה, הוא לא מגיב

 

הרב: מה אני כותב?

 

ש. קום יקום בעזרת ה'

 

הרב: מה הם אומרים,

 

ש. הוא פתח עיניים הוא חזר להגיב ברוך ה'

 

הרב: יפה? ציק צ'ק זה עובד, אה? ראית? ככה הקב,ה מסייע לבעלי תשובה מה שאין יד טבעם משגת.

רבי חנניה בן עקשיא אומר....

 יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת