טוען...

ארורים הרשעים | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 19.02.2013, שעה: 07:58

הורדת MP4 הורדת MP3


http://live.shofar-tv.com/videos/2762
19-2-13
פורים.
"ונשלח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד בשלשה עשר לחודש שנים עשר הוא חודש אדר ושללם לבוז". שלשה בני אדם שחשבו רעות ולא עמדו בידם, עשיו וירבעם והמן. עשיו, שנאמר "ויאמר עשיו בלבו" מה אמר בלבו? אמר קין הרג את אחי ולא עשה לו המקום כלום, לא קיבל עונש, נע ונד בסדר, הוא נשאר בחיים, בסוף שהוליד בנים שירשו את העולם, אף אני אהרוג את יצחק אבי תחילה ואח"כ אהרוג את יעקב אחי ואירש את העולם לבדי, שנאמר "יקרבו ימי אבל אבי ולא הספיק הקב"ה בידו לכך ועל זה נאמר, "אל תתן ה' מאויי רשע זממו אל תפק".
ובמדרש רבא אמר רבי לוי, ארורים הם הרשעים, שהם מתעסקים בעצה רעה על ישראל, וכל אחד ואחד מהם יועץ לפי דרכו, ואומר עצתי טובה מעצתך, עשיו אמר שוטה היה קין, שהרג את אחיו בחיי אביו, ולא היה יודע שאביו פרה ורבה? אני איני עושה כך, אלא יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי, ז"א אני אדאג להרוג את אבי ואח"כ את אחי. לא כמו קין, שקין היה שוטה שהרג את אחיו בחיי אביו ולא היה יודע שאביו פרה ורבה.
פרעה אמר שוטה היה עשיו, וכי לא היה יודע שאחיו פרה ורבה בחיי אביו? כל זמן שאביו חי אז הוא יפרה וירבה, אני איני עושה כן, אלא עד שינון דקיקין תחת כסי אימותיהן אני מחלק להון, עוד שהם קטנים תחת כרסי אמהון אני חונק אותם. זה היה פרעה. המן אמר פרעה שוטה היה, שנאמר "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" וכי לא ידע שהבנות פרות ורבות? אתה הורג את הילדים הזכרים אבל הבנות של היהודים נשארו והן מביאות ילדים. אני איני עושה כך, אלא להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד. ואף גוג ומגוג לעתיד לבוא עתיד לומר, שוטים היו הראשונים שהיו מתעסקים בעצות על ישראל ולא היו יודעים שיש להם פטרון בשמים, אני אינני עושה כך, אלא הריני מזדווג לפטרונם תחילה ואח"כ אני מזדווג להם, אמר לו הקב"ה רשע, לי אתה מזדווג? כמה גדולים יש לפני, כמה ברקים, כמה רעמים, כמה שרפים וכמה מלאכים, אלא גבורתי תצא ונלחמת עמך. זה הסוף של גוג ומגוג החכם שבטיפשים.
ובילקוט מלאכי פילוסוף אחד שאל את רבי אלעזר, לא כך אמר הנביא? המה יבנו ואני אהרוס, והלא כל הבנינים קיימים, אמר לו רבי אלעזר, לא דיבר הכתוב כנגד הבנין, אלא כנגד העצות, כל מה שאתם יושבים ומחשבים לבבכם לבנות עלינו ולכלותינו הוא הורס עצתכם. אמר לו חייך כך הוא, אומר לו אתה צודק הפילוסוף, יושבים אנו בכל שנה ושנה לבוא ולכלות אתכם, וחד אתה ומבטל, כל פעם יש איזה מישהו שבא ומבטל, כל מעשי הרשעות והאכזריות שלהם לא היו במקרה, לא שתקף עליהם כעסם, לא שאחזם הבולמוס ולא שלא היה להם זמן להתבונן ולהשתלט על עצמם, כל רציחתם היתה מחושבת זמן ארוך, הם ישבו ותכננו וטיכסו מזימות רעות, ימים ולילות ארוכים ישבו וחשבו איך לבצע את מזימותיהם, השתמשו בכל כלי נפשם וחכמתם איך להרע, למדו ולימדו זה את זה איך להשמיד את עם ישראל, ניצלו את כל הכשרונות, חיפשו את כל התחבולות איך להגשים את תאוות נפשם ואת צמאונם לשפוך דם, וכל אחד מאותם הרשעים הארורים הצטיין בחכמה להרע יותר מן הרשע האחר, כל אחד ואחד התפאר בהמצאות ומעשי ערמה שטניים איך לחדד ולהשחיז יותר את החרב ממי שקדם לו, להרוג ולאבד ביתר אכזריות אנשים חפים מפשע.
המן נצטיין בטירוף ובשגעון הרציחה, לא רציחת אדם אחד בלבד, לא משפחה אחת, לא הרג של קהילה אחת בלבד, אלא רצח עם, "וייבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי", בתחילה במרדכי לבדו ולבסוף בעם מרדכי ומאן הוא רבנן, ולבסוף בכל היהודים. על אומה שלמה תכנן את מזימתו גברים נשים וטף, בלי דפיקת לב, בלי נקיפת מצפון, ואחרי כל זה ושללם לבוז, לאחר רציחה המונית כזאת הוא מתכנן לו לשבת בבתי מרזחאות, כמו שכתוב "הרצחת וגם ירשת" לבוא לבזבז את ממונם ואת רכושם, לתפוס את בתיהם, לישון בשקט במיטות הנרצחים, ללבוש מלבושיו של הנרצח, שותה בכליו היקרים משקאות הנמזגים מן הדם הנשפך, איננו נחנק והוא נהנה עוד ממעשיו המבוזים והמושחתים הבוקעים ממש רקיעים, בעודו טובל בדם הנרצחים ומשווה לנגד עיניו את התמונה המחרידה כיצד מתפתל הנרצח מרוב כאביו, אבל ליבו של הרוצח הזה בריא בתוכו והוא נהנה מכל התמונה הזו, ועוד נותר בו שפע של ארס לעוד רציחות בלי גבול.
אותו הרשע המן חמתו בערה בו, הוא מחפש עצות איך לבצע את חמתו ואיך להגשים את מזימותיו בכל הדרכים, תנא, כשאמר המן הרשע לאבד את ישראל, אמר איך אני שולט בהם? הרי אני מפיל גורלות. הפיל פור בימים, וכיון שראה אותו רשע שאין הגורל נופל בו בימים, חוזר לחודשים והתחיל בחודש ניסן, ובכל הימים והחדשים מצא שעם ישראל מוגנים בזכויות, חזר ובדק מזלות, גם בזה לא הצליח, רק בחודש אדר טעה ואמר שמשה רבינו מת באדר ולא ידע שבאותו חודש נולד, הרי עד כמה יגע וריכז את כל המחשבות העצות והכשרונות איך לרצוח אומה שלמה. לא לחינם עלה רשע זה ברשעתו על כל הרשעים ושמו הונצח כרוצח עם, רוצח מובהק שסופו היה מר ורע.
על קין שהרג את הבל אחיו אמרו חכמים ז"ל, מלמד שעשה קין בהבל אחיו חבורות חבורות פציעות פציעות, שלא היה יודע מהיכן נשמה יוצאת, עד שהגיע לצווארו, היה לו לקין זמן להתבונן ולהתחרט על מעשיו, שהרי לא באה פעולת ההריגה שלו מתוך בולמוס שתקפוהו, לא היה אצלו מצב שאיבד את שכלו לרגע, אבל היה בידו זמן שיוכל שכלו לחזור אליו וידע מה שהוא עושה. לחזור בו מן המעשה שהוא מבקש לנקוט בו. ז"א, בין מכה למכה, בין דקירה לדקירה היה לו מספיק זמן. וחכמים ז"ל הלא מספרים לנו כי לא ידע קין איך להרוג, והוא היה רוצח הראשון, לא ידע ולא שמע מעולם על מלאכת הרציחה, והוא ניסה בעצמו ללמוד איך להוציא נשמת אדם מגופו, והיה עושה בו חבורות חבורות, והלא בין חבורה לחבורה עובר זמן ואולי זמן ניכר, ואז יכול היה להתבונן ולהתחרט ובינתיים הוא שומע את אנחותיו של הבל אחיו, את צעקותיו ואת יסוריו, הרי הוא רואה כבר את דמו של הבל שותת מן הפצעים, הוא גם שומע איך הבל מתחנן לפניו לרחם עליו להשאירו בחיים, והרי יש לו זמן להתבונן ולהתחרט, ומכל מקום הוא ממשיך להכות לחבל ולפצוע אותו, והרי על כל חבלה ופציעה כאילו הוא הורג הרבה אחים, ולא רק את הבל האחד. אלא זה אמר לו הקב"ה, קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה, אינו אומר דם אחיך אלא דמי אחיך, כי הרבה רציחות היו כאן, הרבה אנשים רצח, כל חבלה וכל פציעה היתה עוד נרצח, עוד אח, חוץ ממה שאמרו חכמים דמי אחיך זה כל הדורות הבאים.
ואם תלכו עמי בקרי ולא תאבו לשמוע לי, ויספתי עליכם מכה שבע כחטאותיכם, אומר אור החיים הקדוש, שבע כחטאותיכם, הגם שלא הרשיעו בעבירות חדשות, אעפ"כ כיון שלא חזרו אחר היסורים יחשב להם כעושים מחדש. כמו קין, קין דוקר וכל דקירה זה מחדש, רציחה מחדש, רציחה מחדש, פה עם ישראל מקבל יסורים אחרי שהוא מקבל יסורים הוא לא מבין, ה' מוסיף להם שבע כחטאותיכם, אע"פ שלא הרשיעו מחדש בגלל שיסורים לא גרמו להם להשכיל לשוב מדרכם זה כאילו הם עשו את העבירות מחדש. הגם שלא הרשיעו בעבירות חדשות אעפ"כ כיון שלא חזרו אחר היסורים יחשב להם כאילו עושים מחדש, אור החיים הקדוש.
היסורים הבאים על האדם מעוררים מחשבות והרהורים טובים אפילו על רגעים אחדים, ומן הנמנע שהמתייסרים לא יוצת בהם אור הרהורי תשובה וחרטה על מעשיהם הלא טובים, זה מן הנמנע, לא יכול להיות, איך יכול להיות שלא ניצת בהם אור של הרהורי תשובה וחרטה על המעשים הלא טובים, ויש להם אז הזדמנות ללבות אם ניצת משהו אז ללבות את זה ולהלהיב את הניצוץ ואת ההרהור הטוב עד שיגיעו לתשובה מעשית, וכיון שלא הגשימו את ההרהור והביאוהו למעשה, לא גרמו שההרהור יבוא לידי מעשה, ועוד חוזרים על כסלם, הרי הם נחשבים מזידים, כעושים מחדש, עוד פעם אותה עבירה, ואז נחשבת העבירה הזו בפעם השניה כאילו עושה פעולה חדשה עבירה חדשה ובהסכמה. ולא נחשב להם כאילו זה המשך הפעולה הראשונה, אלא כפעולות נפרדות עבירות חדשות.
כיון שלא הגשימו את ההרהור והביאו לידי מעשה, ועוד חוזרים על כסלם, הרי הם נחשבים מזידים כעושים מחדש, עוד פעם את אותה עבירה, ואז נחשבת העבירה הזו כאילו עושים פעולה חדשה עבירה חדשה ובהסכמה חדשה, ולא נחשב להם כאילו זה פעולה חדשה אלא זה פעולות נפרדות עבירות חדשות. עיין ערך ש"ס.
אז מה למדנו, למדנו שהמן היה רוצח ההמונים, וכמוהו עמדו רבים ועומדים רבים על ישראל ועל משיחו, וכל הזמן מטקסים עצות כיצד להרוג את ישראל, כמו שהודה הפילוסוף שככה באמת הם יושבים ומטקסים עצות, המה יבנו ואני אהרוס, הם בונים בנינים כיצד לכלות את ישראל והקב"ה הורס ומסכל את דעתם, וראינו כמה ארורים הרשעים שכל אחד אמר הקודם לא ידע איך להרוג ואיך לחסל את האומה הזו, ומה שגוג ומגוג אמר שהוא יזדווג קודם לפטרונם, אז הכוונה זה מלחמת האמונה, לערער את האמונה באלקים, וממילא הוא לא יעמוד לימינם של ישראל בשעה שהוא יזדווג כבר לישראל. אז כל המטרה של העולם וגם בישראל זה לקלקל את האמונה. וכל מי ששותף בקלקול האמונה הוא מגוג ומגוג ומערב רב. כי זה המלחמה האחרונה, ככה אמר גם החפץ חיים, שהמלחמה האחרונה, מלחמת גוג ומגוג, חוץ מהחרב והחנית מה שיש, זה יהיה מלחמת הכפירה באמונה. למעט את המאמינים, לגרום שלא יאמינו. אז כמה צריך להזהר שאדם לא יגרום למישהו לא להבין. והמבין יבין.
ובכן, אז ראינו שלא צלחה בידם, כל המתכננים, ועל קין יש תביעה גדולה מאד, שכל דקירה ודקריה זה רציחה מחדש, כל גידוף כל לשון הרע, כל הוצאת דיבה זה הכל רציחות מחדש. כי כידוע לשון הרע זה אביזרייהו דשפיכות דמים, כל המלבין פני חבירו ברבים... מי שמבזה אפילו עם הארץ בפני תלמיד חכם נקרא אפיקורס, אפילו המבזה עם הארץ בפני תלמיד חכם נקרא אפיקורס חוץ משופך דמים. אז יש כאלה עושים את זה עם סכין, יש כאלה עם בקבוק, יש כאלה עם גז, ויש כאלה בפה.

ש. יש ברדיו

הרב: ודאי זה כלי המשחית הגדול ברדיו. בפתק הכל.
מכל מקום, רואים שארורים הרשעים, הם חושבים מחשבות אבל הקב"ה מסכל את עצתם. ואנחנו עוד מעט נעשה פורים לשמוח באבדנם של הרשעים, שלמרות שהם חושבים שהם יצליחו בסופו של ענין מה שהם חשבו בא עליהם, וכבר רואים את זה בימים אלה, מידה כנגד מידה.
יום טוב. היו ברוכים.

 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 25.07 10:54

  רבנו הקדוש בוקר טוב. השבוע הבאתי גנן למשק שבמושב כי היה מלא עשביה, הוא לקח המון כסף 1600 שקל, אבל לא היתה ברירה, כי היו נחשים וכו' והבעל דירה לא עניין אותו ולא רצה להשתתף אמרתי: 'אם השי"ת ירצה להחזיר את הסכום הזה, הוא יחזיר, פרנסה משמים אני לא דואגת' כמה ימים אחרי, שלחתי הודעה לעורך דין הקודם וכתבתי: 'שאם לא יחזיר את הכסף ששילמתי, אתלונן עליו' הסכום ששילמתי לעו"ד היה אותו סכום 1600 שקל, העורך דין נבהל כנראה והשיב: 'שאם עוד פעם אחת, אאיים עליו או מדברת לשון הרע, הוא יתבע אותי' ואז כתב: 'אני מחזיר לך את הכסף לפנים משורת הדין' ופתאום ראיתי בביט העברה של 1600 שקל, בדיוק הסכום ששילמתי לגנן באותו שבוע, השגחה פרטית ממש!

 • 25.07 10:52

  תודה רבה לרב היקר על הכל! הדרשה אמש ב"ה היתה ממש מדהימה! (בת ים, הרמב"ם מוכיח את החושדים 24.7.24) בנוסף, השיעורים ממש נפלאים! (בלי תפילה לא מקבלים ע"פ הספר אוחילה לאל https://shofar.tv/lessons/category/64?cat=526&lang=).

 • 25.07 00:38

  הרצאה מחכימה ממש כבוד הרב שליט"א 🙏 (בת ים, הרמב"ם מוכיח את החושדים 24.7.24) הלוואי שכולם יזכו לראות את ההרצאות האלה שבוודאי מתאימות לכל אחד נסיעה טובה ובטוחה כבוד הרב שליט"א עמוד התשובה של עם ישראל ✨

 • 25.07 00:37

  כבוד הרב היקר שליט"א שלום וברכה! רצינו לפרסם ישועה בזכות סעודת השמחה! (אשדוד - סעודת השמחה לכבוד השם יתברך 15.07.2024 shofar.tv/lectures/1613) זכינו להתבשר הלילה שב"ה ביטוח לאומי העלה את אחוזי הנכות ואת הקצבה ב2000₪ חשוב לציין: שלא פנינו ולא ביקשנו כלום! בנוסף, זיכוי מכובד בגין הפרשים. אז החלטנו: כהכרת הטוב לארגן בכסף הזה הרצאה של כבוד הרב שליט"א כהכרת הטוב לבורא עולם! ולכבוד הרב היקר שליט"א על כל פועלו!

 • 25.07 00:36

  הרב, ב"ה היום מצאתי את הטבעת שלי, מאמינה שזה חלק מהישועות בעקבות האירוע של השמחה (אשדוד - סעודת השמחה לכבוד השם יתברך 15.07.2024 shofar.tv/lectures/1613) איזה כיף, תודה לבורא עולם!

 • 24.07 08:20

  כבוד הרב שלום🌹 ברצוני לפרסם זאת שידעו מעלת מעשר לארגון ״שופר״ יש אתר שנקרא יד 2 שם מוכרים דברים שלא חפצים בהם (ריהוט, חפצים וכו') פרסמתי כמעט 10 מוצרים (2 ארון בגדים, מנורה, שולחן מחשב ועוד…) והיה תקוע, לא התקשרו לא התעניינו. הקב״ה שם בראשי מחשבה / החלטה וכך עשיתי: הבטחתי להשי"ת שיעזור שימכר! וכל פריט שאמכור מעשרת לקופת שופר מהסכום. ב"ה כעבור מספר ימים טלפונים זרמו, פריט אחרי פריט נמכר🙌🏽😄 כמובן שכל פריט רשמתי בדף שאזכור כמה לשים בקופת שופר... הרגע מכרתי את הפריט האחרון, הגיעו מבני ברק דווקא לקנות.😄 תודה לקב״ה שעזר עוזר ויעזור לכולנו אמן תודה שיש את ארגון האמת 'שופר', שיהיה לנצח אמן❗️ זכות לתרום לשם! תודה לכבוד הרב על הכל השם ישמרהו אמן🌹🌹🌹🌹🌹.

 • 23.07 15:45

  שלום וברכה כבוד הרב! שוב הקב"ה עושה נסים גלויים בזכות מעלת השמחה. נסענו ברכב בצהרי היום בשיא החום ולפתע פנצ'ר באחד הגלגלים (ל"ע). עצרתי את הרכב בצד ובעלי תוך כדי שירה: "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) ובחיוך הוציא את הגלגל הרזרבי והניח אותו על המדרכה מיד עצרו שני בחורים שאמרו: 'שלום, בנו לעזור לכם בשמחה!'. אני ובעלי עמדנו והתחלנו לברך אותם על הסיוע הבלתי צפוי במיוחד שלא נתנו לבעלי לעזור, רצו את המצווה לעשות אותה בשלמותה לבד. תודה רבה שזכינו שרבנו מלמד אותנו ללא הפסקה כמה חשוב להדבק בקב"ה בשמחה רבה. [לסגולת השמחה: shofar.tv/articles/15096].

 • 23.07 15:43

  שלום וברכה כבוד הרב! רצינו לשתף את הרב, ב"ה כמה מעלת השמחה משפיעה על מצב הרוח שלנו; וכבר אחרי ארבעה ימים מסעודת השמחה שרתי: ""עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) כשזכינו מהשי"ת שבעל הבית של הדירה שרצינו לשכור, יומים לפני הטיסה שלו החליט: להוריד לנו מדמי השכירות 2000 ש"ח מסכום 6500 ש"ח, השמחה היתה בכפל כפליים שבעלי שמח. כבוד הרב תודה רבה שאתה כל הזמן משמח אותנו. רואים את האהבה הגדולה שאתה מעניק לכל אחד מעם ישראל ישר כוח.🌹❤️ [לכתבה: סגולת השמחה shofar.tv/articles/15096]

 • 22.07 10:15

  אתמול אמרתי לבורא עולם: 'אני צריכה כסף, פעם ראשונה שאני מבקשת ממך! השם...' ואז... ב"ה מקבלת שיחת טלפון מהבנקאי שאומר: 'את יכולה לקחת הלוואה של 20 אלף, החשבון שלך מתפקד יפה, ברוך השם!' ויש לי לרופא שיניים - תקציב טוב 🙏.

 • 22.07 08:28

  בשורה משמחת! ב"ה אתמול בערב קיבלתי מכתב מהביטוח לאומי שב"ה הפסיקו לשלם מזונות ובכך החוב נעצר בכ211,000 ש"ח ולא ממשיך לתפוח... מאמין שזה בזכות עצת כבוד הרב שליט"א: 'לרקוד ולשיר עם חמישה חברים עבדו....' ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) נ.ב. זכיתי לתרום ל-5 יהודים שיזכו להשתתף בסעודת השמחה:) (אשדוד - סעודת השמחה לכבוד השם יתברך 15.07.2024 shofar.tv/lectures/1613, לסגולת השמחה: shofar.tv/articles/15096).

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים