טוען...

ספר בני ציון מאמר עשירי

 יביע אומר, בני ברק
 תאריך פרסום: 19.09.2012, שעה: 07:29

הורדת MP4 הורדת MP3


19-9-12
"ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" אומרים חכמים ז"ל בגמרא בראש השנה ל"ב, בעשרה מאמרות נברא העולם. ושואלים, והלא במאמר אחד יכול להבראות? משיבים, אלא להפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. מהם המאמרות? ויאמר אלהים יהי אור, ויאמר אלהים יהי רקיע, ויאמר ה' יקוו המים וכו'.
אומר על כך השפת אמת בשבת תשובה תרס"ב, עשרת ימי התשובה הם כנגד אותם עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, כאשר הצדיקים מקיימים את העולם ואילו הרשעים מאבדים אותו. אולם, אומר השפת אמת, כאשר הרשעים חוזרים בתשובה לפני ה' הם חוזרים ומחדשים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ומאחר ובראש השנה מתחדשת הבריאה, מסייעים עשרת ימי התשובה לרשעים לחזור בתשובה. זה היום תחילת מעשיך.
מביאור דבריו של השפת אמת עולה, שאמנם הקב"ה ברא את העולם בעשרה מאמרות, אלא שבכל שנה בראש השנה הוא יתברך ממשיך שוב את עשרת המאמרות כדי לחדש את הבריאה. והנה הצדיקים, ע"י עסק התורה והמצוות מקיימים את העולם, כמו שכתוב בירמיה ל"ג כ"ה, "אם לא בריתי יומם ולילה" זה התורה, "חוקות שמים וארץ לא שמתי". אולם הרשעים ע"י עוונותיהם מאבדים בעולם שנברא בעשרה מאמרות .לכן נתן לנו הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו את עשרת ימי תשובה, מערב ראש השנה ועד יום הכיפורים, כדי שבעשרה ימים האלה יתקן כל אחד מישראל את עשרת המאמרות ע"י תשובה ומעשים טובים, ובזכות זה יזכה האדם לקחת חלק בהתחדשות הבריאה, כאשר הוא יתברך משפיע שפע חיות בבריאה בעשרה מאמרות, וגם אותו אדם יזכה לקבל שפע רב מאותם צינורות שפע של עשרת המאמרות.
והנה, מאחר ועשרת ימי תשובה הם כנגד עשרת המאמרות שבהם נברא העולם, נמצא שיום הכיפורים שהוא יום העשירים והאחרון של עשרת ימי תשובה הוא כנגד המאמר העשירי בבריאת העולם, ומהו המאמר הזה? "ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו". נמצא שיום הכיפורים הוא כנגד מאמר זה.
צריכים לדעת מה הקשר בין יום כיפורים למאמר זה, "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"? אבל קודם נקדים לבאר מה התייגעו המפרשים להבין בפסוק הזה, והרי לקב"ה אין צלם ולא דמות, וכמו שאנחנו אומרים בשלש עשרה עיקרי אמונה שהבורא יתברך שמו אינו גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף ואין לו שום דמיון כלל, לכן בהכרח מה שכתוב בצלמנו כדמותנו הכוונה על איזה דמיון שיש בין אדם לבין הבורא יתברך שמו, אם כך צריכים להבין על איזה דמיון מדובר, דמותנו זה לא דמות ממש אלא דמיון, בצד דמיון כלשהו, כמו שאמר דוד המלך, "דמיתי לקאת מדבר", מה זה דמיתי לקאת מדבר? קאת מדבר זה ציפור שהיא נודדת במדברות, אז מה הוא אומר, בדומה לה, כאילו יש לו מקור וזה? אלא הוא אומר אני דומה לה בזה שהיא נודדת גם אני נודד, דמיון.
ביאור נפלא על כך מצינו בספר נפש החיים להגאון הקדוש רבי חיים מוולאז'ין זצ"ל, שהוא מדקדק על הכתוב "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" ושואל בפסוק מדוע נזכר דוקא שם אלהים? למה לא שם אחר משמותיו של הקב"ה, לשם דוגמא שם הויה ב"ה? ביאר בענין זה רבי חיים וולאז'ין ואמר, כידוע כאשר אנו מזכירים את שם אלהים צריכים לכוון שהוא תקיף בעל היכולת כולם, כמו שנפסק בשו"ע או"ח סימן ה'. צריכים אנו להבין, מה כוונת השו"ע שהקב"ה בעל הכוחות כולם? ביאר רבי חיים וולאזין ואמר, שכל הכוות כולם בלי יוצא מן הכלל, כולם שואבים את חיותם מהבורא יתברך שמו, ולא רק שהקב"ה נותן להם כח כדי שיוכלו להשתמש בו מתי שירצו, אלא בכל רגע ורגע תלויים כל הנבראים בשפע שהקב"ה מספק להם, מכיון שכך וכל הכוחות שבעולם תלויים כל רגע ורגע בהשפעת כח של הקב"ה, שהוא משפיע עליהם, ברור שהוא תקיף ובעל היכולות, ומי יעז לומר לו מה לעשות?
וכדברי קדשו ענין מה שהוא יתברך נקרא בעל הכוחות, כי לא כמידת בשר ודם מידת הקב"ה כי כשאדם כשבונה בנין מעץ הוא לא ברא והמציא מכוחו את העץ, הוא לוקח עצים שכבר נסדרו, נבראו ומסדר אותם בבנין, ואחרי שכוחו של האדם הוסר מסתלק מהם, אפילו שהכח שלו הוסר ונסתלק מהם אז הבנין קיים, אבל אין כוחו ממשיך לפעול, אבל הוא יתברך שמו בעת בריאת העולמות כולם בראם והמציאם הוא יתברך יש מאין, בכוחו הבלתי תכליתי האין סופי, ומאז כל יום ובכל רגע ממש כל כח מציאותם וסדרם תלוי רק בה' יתברך משפיע עליהם כל רגע. ואם היה ה' מתברך מסלק מהם כח השפעתו אפילו רגע אחד כולם אפס ותוהו. כמו שייסדו חכמים ז"ל, אנשי כנסת הגדולה, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, דהיינו תמיד ממש כל עת ורגע, זה נקרא שהוא יתברך שמו בעל הכוחות כולם, שכל כח פרטי שנמצא בכל העולמות הקב"ה הוא בעל הכוח שלהם והוא משפיע בהם כח וגבורה בכל רגע, תלויים בידו תמיד לשנותם ולסדרם כרצונו יתברך.
אולם, אומר נפש החיים, צריכים אנחנו לדעת כי גם האדם הוא במידת מה בעל כוחות כולם, גם האדם, שהרי האדם הוא מרכז הבריאה ובו תלוי מצב שלמותם של כל העולמות. שכן אם הוא עובד את ה' ומתנהג כראוי, הרי הוא עולה ומעלה, דהיינו מתעלה מבחינה רוחנית ומתקן את כל הבריאה ומעלה אותה לשיא השלמות, ועל ידי כך יורד שפע רב מאת הבורא יתברך. לעומת זאת אם אדם חוטא חלילה הוא יורד ומוריד למטה מבחינה רוחנית את כל העולם כולו לשיא השפלות. וזה כתוב מפורש בתורה, לפני חטא שחטא אדם הראשון היה יושב בגן עדן, הכל היה מוכן ומזומן לו, עצי הגן היו מלאים כל טוב, מלאכי השרת משרתים אותו. כשחטא האדם נגזר עליו דין מוות, ולא רק ירד ממדרגתו, כל הבריאה ירדה עמו, כמו שכתוב, ארורה האדמה בעבורך, בעצבון תאכלנה כל ימי חיים, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה, הכל התדרדר מהחטא.
ויש לומר כי הסיבה לכך שמעשי האדם משפיעים על כל הבריאה כולה, מכיון שכל העולם לא נברא אלא בשביל האדם, כדי שיעבוד את ה', בראשית ברא אלקים, פירש רש"י בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו, ברא אלקים את השמים ואת הארץ רק בשביל זה. אם כך, מכיון שהעולם נברא לצורך האדם, לכן מצבו של האדם בעבודת ה' הוא הקובע איך יהיו מצב כל העולמות שנבראו בעבור האדם, זה מה שאמרו חכמים ז"ל בעבודה זרה ג', מלמד שהתנה הקב"ה במעשה בראשית, ואמר אם ישראל מקבלים את התורה מוטב ואם לאו הריני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו, וזאת כי כל העולמות לויים באדם שהוא מרכז הבריאה.
וכפי דבריו הקדושים של הנפש החיים, כן בדמיון זה ברא ה' יתברך את האדם והשליטו על ריבי רבבות כוחות ועולמות אין מספר, ומסרם בידו שיהיה הוא המדבר ומנהיג אותם, על פי כל פרטי מעשיו דיבוריו ומחשבותיו, כי במעשיו דיבוריו ומחשבותיו הטובים הוא מקיים ונותן כח בכמה כוחות ועולמות עליונים קדושים, ומוסיף בהם קדושה ואור, כמו שכתוב "ואשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמים וליסוד ארץ", כמו שאמרו חכמים ז"ל, אל תקרי בנייך אלא בונייך, כי הם המסדרים עולמות העליונים ונותנים בהם רוב הכח. ואם זה ההיפך חס ושלום, והמעשים והדיבורים והמחשבות לא טובים, הורס רח"ל כמה כוחות ועולמות עליונים וקדושים לאין ערך ושיעור, כמו שכתוב, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. וזה מה שכתוב "ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים כי בצלם אלקים עשה את האדם", שכמו שהוא יתברך שמו הוא האלקים בכל הכוחות הנמצאים בכל העולמות כולם, והוא מסדר אותם בכל רגע ומנהיג אותם כרצונו, כן השליט האדם שיהיה הוא פותח וסוגר כמה אלפי רבבות כוחות ועולמות. כל שתה תחת רגליו, ובאיכה רבתי אמרו חכמים, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מוסיפים כח וגבורה של מעלה, בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום מתישים כח של מעלה, דכתיב "צור ילדך תשי" לכן המלאכים התעקשו שלא יוריד את התורה לבני אדם, כי אז הם יהיו מסורים בידו של האדם והוא יחליט מה יהיה מצבם.
בהמשך דבריו מבאר בעל הנפש החיים את ההבדל בין איש ישראל שיש לו השפעה לטוב או חס ושלום לרע על כל העולמות, לבין מעשי אומות העולם, להם אין שום השפעה ומגע בעולמות העליונים. אומר הנפש החיים, טיטוס ונבוכדנצר לא החריבו את בית המקדש אלא ישראל החריבו, שכן ע"י עוונותיהם ומעשיהם הרעים של ישראל נחרב בית המקדש של מעלה שהוא נמצא בעולמות העליונים, רק לאחר מכן שנחרב בית המקדש העליון יכלו טיטוס ונבוכדנצר להחריב את בית המקדש של מטה, כיון שהוא חדל לקבל שפע של קדושה מבית המקדש של מעלה. לכן אמרו חכמים ז"ל במדרש איכה, כשהחריב טיטוס את בית המקדש יצאה בת קול ואמרה, קמחא טחינא טחנת, מה טחנת - קמח טחון, כלומר מכיון שהחריב את בית המקדש, הוא כבר היה חרב מחמת מעשיהם הרעים של ישראל, הם החריבו את בית המקדש למעלה, אתה טחנת קמח טחון.
ובאמת כי האיש החכם ויבן זאת לאמיתו, ליבו יחיל בקרבו בחיל ורעדה בשומו על ליבו ומעשיו אשר לא טובים עד היכן יכולים לקלקל ולהרוס יותר ממה שהחריב נבוכדנצר וטיטוס, כי הם לא עשו שום פגם וקלקול למעלה ואין להם שום חלק ושורש בעולמות העליונים, רק שבחטאינו נתמעט ותש כח גבורה של מעלה, שכן ישראל טימאו את המקדש העליון, ועל ידי כך היה בכח נבוכדנצר וטיטוס להחריב את בית המקדש של מטה שמכוון אל בית המקדש של מעלה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, קמח טחון טחנת, העוונות החריבו את נווה מעלה, את העולמות העליונים, והם רק את הנווה של מטה. לכן כתוב שאדם מקבל לשון הרע לדוגמא...
נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, חייבים לעשות חשבון נפש, האם זכרנו תמיד שהקב"ה ברא אותנו בצלמו כדמותו? כלומר, שהוא מסר בידינו כח עצום כדי שנוכל להשפיע ע"י מעשינו הטובים שפע רב של טובה לכל הבריאה כולה, או חלילה להיפך? האם אנחנו לא שמים לב שאנחנו יכולים לעשות כל אשר בעולם ע"י המעשים הרעים? אז חייבים לתת דין וחשבון, לא רק על הקלקול הפרטי שגרמנו, אלא גם על הקלקול שגרמנו לכל הבריאה כולה כתוצאות מעוונותינו, וצריכים להודות לה' יתברך שנתן לנו ברוב רחמיו וחסדיו יום קדוש כיום הכיפורים, והבטיח לנו, "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם" שכן ביום הזה נוכל לתקן למפרע כל מה שפגמנו במשך כל השנה, ועל ידי כך נוכל לשוב ולהיות בבחינת צלמו ודמותו של ה' ולהשפיע ולחדש את השפע לכל הבריאה כולה. ולכן זה נקרא מאמר העשירי, בצלמנו כדמותנו, וזה יום הכיפורים וביום הזה יכפר, והוא מוכן אם אנחנו נעשה חשבון נפש ונבין את גודל העוונות שהשתנו על עצמנו ועל העולם כולו ועל ההרס והחורבן שגרמנו, הוא נותן לנו אפשרות לתקן ומחזיר אותנו מחדש למאמר העשירי ובורא אותנו מחדש בצלמו וכדמותו, ונותן לנו שוב פעם את הכוחות בידיים להמשיך לטפל בעולם הפעם לטובה ולא לרעה חלילה.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת