טוען...

משניות שביעית - פרק ד' | הרב יהודה דוד שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 03.08.2015, שעה: 19:42


...
יכין:
שניטלו קוצים תלושים מהשדה בשביעית אבל מחוברים משום דאסור מדאורייתא קנסוהו למוצאי שביעית
יזרע במוצאי שביעית
מותר לו בכזה שדה לזרוע במוצאי שביעית שלא שיבחה לקרקע רק הכינה שבקלות יוכל לזרעה 
משנה:
שניטיוה או שנידירה לא תזרע למוצאי שביעית
ברטנורא בשם הירושלמי:
בזמן הסכנה מדובר שהמלכות היתה אונסת במס על הקרקעות והתירו בשביעית
גזירת מלכות שכל בעל קרקע יזרע יחרוש ויקצור ויביא מס למלכות ואם לא היה לו מה להביא המלך היה יכול לאוסרו עד למות והוא פיקוח נפש והתירו לזרוע
תוספות יום טוב:
שאלת הראשונים; ואם תאמר ומשום ארנונה התירו לחרוש ולזרוע איסור דאוריתא?
ויש לומר:
דמיירי בשביעית דזמן הזה דהוי דרבנן ומשום ממון התירו
ועוד יש לומר:
משום פיקוח נפש התירו שמתים בתפיסת המלך = בית הסוהר שלא צריך עד כדי כך למסור הנפש
שכל העולם חרשו פעם 1 והוא חרש 2 פעמים
כדי שהשדה תשתבח עוד יותר ובזה נאסר בכך לא תזרע למוצאי שביעית בקנס
ציור שני במשנה:
שנדיירה; שעשו בה דיר בהמות שנאסר
ולא כאתמול שלמדנו שעושה דיר לבית סאתים אלא שעשה דיר המפוזר בשדה כל הזבל ושדהו נשתבחה למוצאי שביעית ובאיסור שלא אסף הזבל ל3 אשפות הרי שנאסר למוצאי שביעית
 מובטל? הפתרון של הרב אמנון יצחק למציאת עבודה   שמירת הברית - חלק ב' [הסרט] 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578