טוען...

ספר חוכמת המצפון פרשת ויצא

 יביע אומר, בני ברק
 תאריך פרסום: 18.11.2012, שעה: 07:00

הורדת MP4 הורדת MP3


18-11-12
"ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי על בלי הגיד לו כי בורח הוא", כשאנו מתבוננים בפרשה של יציאתו של יעקב אבינו מבית לבן, דבר שלפי האמת הרי זהו לגמרי ברשותו של יעקב אבינו והאמהות, מבלי שיהיה צורך לשאול רשות מלבן, ומה גם כשהקב"ה אמר לו לעשות כן, כמו שכתוב "שוב אל ארץ אבותיך", גם אחרי החשבון שעשו יעקב אבינו והאמהות על כל ההנהגה של לבן כלפיהם כל הזמן, הרי אין עליהם כלפי לבן שום חובה של הכרת טובה ולזאת אין ביציאתם ממנו שום פגיעה בחובת בין אדם לחברו, ובכל זאת נדמה לכאורה שבאופן היציאה על ידי "ויברח הוא וכל אשר לו", אינו מתיישב על הלב עם הגדלות של "תתן אמת ליעקב", ומה גם שהתורה קוראת ליציאה גנבת לב, "ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי על בלי הגיד לו כי בורח הוא", גם לבן תובע מיעקב על גניבת לב זו, ויאמר לבן ליעקב, מה עשית ותגנוב את לבבי, מלך הגנבים מדבר על גנבות. ומונה שלש תביעות חזקות, "ותנהג את בנותי כשבויות חרב", פירוש שפגע בכבודו וגרם לו בזיון שעצם היציאה ע"י בריחה זה בזיון ללבן ופגע בכבודו.
דבר שני הוא טוען עליו, על ידי בריחה זו מנע ממנו שמחה, למה נחבאת לברוח ותגנוב את לבבי ולא הגדת לי ואשלחך בשמחה ובשירים בתוף ובכינור", לוס מחריתוס.
תביעה שלישית, שמנע ממנו התענוג של הרגשת אהבת האב לבניו, ולא נטשתני לנשק לבני ולבנותי. ובכן, הרי כאן הפסד של שלש דברים מאד יקרים לאדם, והם כבוד שמחה ואהבת אב לבניו, והכל נגרם ע"י גניבת דעת זו. ולכאורה צודק לבן כשמגיע למסקנה אחרי שלש תביעות אלה, אתה השכלת עשה.
ומה ענה לו יעקב אבינו בתשובתו על שלש התביעות הגדולות? "ויען יעקב ויאמר ללבן כי יראתי כי אמרתי פן תגזול את בנותיך מעימי, כשאנו שומעים תשובה זו אפשר לחשוב חלילה כאילו התשובה היא מתוך דאגתו לעצמו, שמתוך חשש או פחד שמא ישאר נגזל התיר לעצמו לגזול מחברו את הדברים הכי יקרים לו, רק כדי להבטיח לעצמו שלא יגרם לו איזה הפסד, כמובן שבהתבוננות כזאת קשה מאד ליישב את כל זה על הלב עם הגדלות של יעקב אבינו הבחיר שבאבות ומקור האמת שעליו מעידה התורה "תתן אמת ליעקב". אז זה לא יתכן שיעקב אבינו עשה זאת לטובת עצמו, והיה מוכן לגזול מחברו את הדברים הכי יקרים לו ולהבטיח על עצמו שלא יגרם לו איזה הפסד.
אמנם לפי האמת חלילה לנו לחשוב בהתבוננות שטחית כזאת הנובעת מהמושגים היום יומיים שלנו, בהנהגות של משא ומתן ומיני הערמימות שנעשית בין בני האדם לבין עולמנו המגושם שדואגים רק לעצמם ולא רק שהסתכלות כזאת רחוקה מהאמת, אלא אפשר עוד לחשב חס ושלום להחשב למגלה פנים בתורה שלא כהלכה. לכן עלינו קודם כל להתבונן במה הכתוב מדבר, הכתוב מדבר בבחיר שבאבות, שהוא פני האדם שבמרכבה, והוא יודע ברור כשמש שלענינים שלו הוא לא צריך לדאוג בכלל, כי אין אדם נוגע במה שמוכן לחבירו כמלוא נימה, ומה גם שאפילו איש פשוט מאנשים פשוטים כמונו לא היה חושש אחרי מה שראה בחוש שלבן עם כל הרמאות שלו שהחליף את משכורתו עשרת מונים לא היה יכול לנגוע בו כלום. ואפילו מבחינה טבעית לא היה לו לחשוש ולפחד, שבבוא לבן לגזול את בנותיו יעלה בידו להוציא זממו לפועל, לא לחינם טרחה התורה ללמדנו את כוחו וגבורתו של יעקב אבינו, שנאמר "ויגל את האבן מעל פי הבאר" ופירש רש"י כמי שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית להודיעך שכוחו גדול, ועוד תיארו לנו חז"ל את כוחו וגודל ידיו של יעקב אבינו באופן מבהיל עד שהם מתפאלים איך הספיקו עורות גדיי העיזים להלבישם על שתי ידיו.
ואיתא במדרש, אמר רבי יוחנן, תרי את דרעין דאבונן יעקב כתרין עמודים דיפרא סופא, ואת אמרת אלבשה על ידיו, אמר רבי מונא הכל מעשה ניסים, ז"א הוא היה גדול איברים יעקב אבינו.
ובמדרש תנחומא "וירא יוסף כי השית אביו ויתמוך יד אביו להסיר אותה", אמר ליה ידי אתה מבקש להסיר שריפשה לשר המלאכים, הרי הוא ניצח את המלאך בהאבקות, אמר רבי יוחנן, כשני עמודים שבתוך דימוסין שבטבריה כך היו זרועותיו של יעקב אבינו ע"ה. וכן אמרו חכמים ז"ל, על הכתוב "ויקח יעקב אבן וירימה המצבה" אמר רבי יונן קשין הזה של טבריה היתה, ומה גם בניו ושבטי יה שכולם היו גיבורים אפילו בצעירותם, כמו שאמרו חז"ל על כוחו של מנשה, בשעה שאחי יוסף באו למצרים שהשבטים הכירו מכוחו הגדול שזהו מבית אבא והוא היה אז לכל היותר בן שמונה שנים, אמרו חכמים ז"ל על הכתוב, "ויאמר יעקב אל אחיו לקטו אבנים" אחיו אלו בניו, אמר רב הונא, גיבורים כיוצא בו צדיקים כיוצא בו.
והנה כעבור ימים אחדים יכלו שמעון ולוי להתגבר לבדם ולהרוג את כל אנשי שכם, 24 אלף על אף שזה נגע לגבי דינה אחותם, על אחת כמה וכמה מה היו עושים שמעון ולוי ויתר האחים שבטי יה אילו לבן היה בא לגזול את אמותיהם ואת כולם יחד, בודאי שכל השבטי יה עם יעקב אבינו בראשם היו חוגרים איש חרבו והיו מתגברים בישועת ה' על לבן הארמי.
ולזה חשש יעקב אבינו, כי אז היה נגרם ללבן במקום כבוד הבזיון הכי גדול. כי כל העולם היה רואה אז את רשעותו שהוא רוצה לגזול ולהתאכזר לבנותיו וילדיהם, ומה שהתורה מעידה על מחשבתו ורצונו, שהיה רוצה לעקור את הכל שנאמר "ארמי אובד אבי", היה נראה אז לכל העולם גלוי לכל, היש בזיון יותר גדול מזה? ובמקום שמחה שלבן טוען שמתגעגע לזה היה לו אז אחרי הקטטה עם בניו יגון ואנחה, במקום אהבת אב לבנים היה נגרם השנאה הגדולה, ולכל זה חשש יעקב אבינו. לא שחשש לנפשו, כי כמו שלא שייך שגבריאל המלאך יפחד מלבן, על אחת כמה וכמה יעקב אבינו שמלאכי ה' מתגעגעים לראות את פני האדם שבמרכבה, ושעליו כתוב "ויסר אל מלאך ויוכל" בכה והתחנן לו, בודאי שלא פחד מלבן שמא יזיק לו אלא שכל דאגתו היתה איך למנוע מלבן שלא יוזק, ולזאת עשה יעקב אבינו עצה זו לברוח וע"י זה ימנע מלבן כל הצרות של הקטטה הבלתי נמנעת הבזיונות והצער. ומוטב לו ליעקב אבינו שהוא יראה בעיני העולם כנתבע וכגוזל רק בכדי להציל את כבודו של לבן מבזיון גדול יותר. על ידי עצה זו של הבריחה וגנבת הלב שנעשתה רק מבחינת טובתו של לבן, הוחזר לו לבסוף גם הכבוד השמחה והאהבה, שלבן עשה ברית עם יעקב אבינו, ושם היה לוה כבוד להראות עצמו כאב מסור הדורש את טובת בנותיו, ודרש מיעקב אבינו אם תענה את בנותי ואם תקח נשים על בנותי, וכמו כן החזיר לו יעקב אבינו את מסיבת השמחה "ויזבח יעקב זבח בהר וקרא לאחיו ויאכלו לחם, וגם תענוג אהבת האב לבנים הוחזר לו, כנאמר "וישכם אברהם בבוקר וינשק לבניו ולבנותיו ויברך אתהן", נמצא שדוקא ע"י גניבת לב של לבן השיג לבן את שלשת הדברים שתבע מיעקב אבינו, ולולא זה היה משיג הפגם של שלשת הדברים. אם לא היה גונב את לבו ובורח יעקב אבינו כל מה שאומר לבן שהוא הפסיד היה עוד יותר גרוע בשבילו, כי היה קטטה וחבל על הזמן. וככה יצא שאת כל השלש תביעות הוא קיבל ובגדול.
נמצאנו למדים מיעקב אבינו והנהגתו עם לבן שני דברים, דבר ראשון, כדי להיטיב עם זולתו כדאי לקבל על עצמו הנהגה של אי כבוד והוצאת לעז, שכאילו הוא אינו נוהג כשורה אם רק אפשרי ע"י זה להציל את חברו מבזיון צער ושנאה ולהעלותו למצב של ישרות והגינות. ז"א כדאי לו לאדם כדי להיטיב לזולתו לקבל על עצמו הנגה של אי כבוד והוצאת לעז כאילו הוא אינו נוהג כשורה.
פעם עלו יותר מידי אנשים לעליה והיתה שאלה מי זה שעלה יותר ושמואל הקטן אמר זה אני וירד וזה לא היה הוא. היה מוכן לקבל בזיון בשביל חברו ואמר על עצמו שהוא עשה את הדבר. היו שמה בענין הקביעת השנה עיבור השנים, שהדרך להישיר, דבר שני אדם להישיר את האדם הבלתי ישר היא ע"י הנהגה של ערמומיות שנראית לכאורה כהנהגה בלתי ישרה, הדרך להישיר את האדם הבלתי ישר היא ע"י הנהגה של ערמויות הנראית לכאורה הנהגה בלתי ישרה, הנהגה של גניבת לב וגניבת דעת, כי אי אפשר ליישר את האדם ע"י ישרות, לכן מוכרחים לעצות כאלה המתאימות למצב נפשו של הרמאי, אבל כל זה צריך לעשות לטובתו של הזולת כדי להישירו. ז"א רואים מפה שמותר לגנוב את לב האדם אם הוא רמאי בשביל להישיר אותו, ז"א איך מנהיגים אדם שהוא לא ישר? ע"י הנהגה של ערמומיות שהיא נראית כמו הנהגה לא ישרה, הנהגה של גניבת לב, גניבת דעת, כי אי אפשר להישיר את הרמאי ע"י ישרות, לכן מוכרחים לעצות כאלה המתאימות למצב נפשו של הרמאי. אבל כל זה צריך לעשות טובתו של הזולת כדי להישירו.
מפה לומדים, ונמצא לפי זה כמו שחיוב ההנהגה עם ישר ותמים לנהוג בישרות ותמימות, וזה לטובת התמים, כמו שכתוב "עם תמים תתממם", כן היא ההנהגה "עם עקש תתפל", שמה שהקב"ה נוהג עם העיקש בדרך פתלתול ועקשות, הלא היא בודאי הנהגה של חסד לטובת העיקש, אלא שלפי עקשות ליבו אי אפשר להיישירו בדרך של ישרות, ומוכרחים ע"י עקשות להעלותו לדרך הישרות, כמו כן עלינו לנהוג וללכת בדרכי הקב"ה, ולהתנהג עם העיקש ל טובתו, ולחפש כל מיני עצות של ערמומיות בכדי להיישירו להיטיב עמו. ועלינו גם כן לומר, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב שכולם דרכי הקב"ה בחסד ובאמת.
אז רואים שכל ההנהגות שלכאורה נראות מוזרות אצל יעקב אבינו, יש לנו שאלות איך הוא עשה ואיך זה, זו הדרך אורגינל האמיתית שככה צריך להתנהג, והתוצאה מדברת בעד עצמה, שכל מה ש טען לבן שהוא הפסידו מהכבוד מהשמחה ומהנישוק של הבנים והבנות ומהפרידה, את כל זה הוא זכה אחרי שהוא התעקש איתו ועשה לו בדרך עקשות ופתלתול להביאו לתוצאה הזאת שיטען את הטענות ויקבל אותן כמו שצריך. אז צריך ללמוד את הסוגיות האלה טוב טוב בשביל לדעת כיצד להתנהג והכל כמובן לטובת האחר, לא לטובתו שלו.
רבי חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות...

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת