טוען...

מצוות צריכות כוונה - חלק כח | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 27.03.2023, שעה: 19:59

הורדת MP4 הורדת MP3


השיעור ע"פ הספר 'כאשר ציוה ה'' פרק יב' 'חלק המצוות' עמ' קיא-קכב. 

"ברכות קריאת שמע — אהבה רבה בברכת 'אהבה רבה' נרמזים כמה זכירות מן ה'שש זכירות', וראוי לאדם לכוין בהן... א) כשאומר "ובנו בחרת מכל עם ולשון" יזכור את נתינת התורה לעם ישראל,, ועליו לכוין בזה... ויקיים המצוה לזכור את מתן תורה... ב) כשאומר "וקרבתנו" ונזכר במעמד הר סיני בו קרבנו השם לעבודתו, מקיים מצוה לזכור את מעמד הר סיני..., ועליו לכוין:... ג) כשאומר "לשמך הגדול" יזכור מעשה עמלק, מפני שאין השם שלם עד שימחה, ועליו לכוין:... זכר עמלק. על ידי מחשבה זו מקיים מצות זכירת מעשה עמלק... ד) כשאומר "להודות לך" יכוין לזכור מעשה מרים, מפני שהפה לא נברא אלא... להודות, ולא לדבר לשון הרע. במחשבה זו מקיים מצות זכירת מעשה מרים ועל כן עליו לכוין:... ה) כשאומר "ליחדך באהבה" יזכור מעשה העגל, משום שלעולם בני ישראל אוהבים את השם, מלבד בזמן העגל במדבר, שרק בזמן ההוא לא היו אוהבים את השם... על ידי כן מקיים מצות זכירת מעשה העגל... וראוי לכוין בזה:...

קריאת שמע - בעת שקורא קריאת שמע מקיים שלוש מצוות: מצות קריאת שמע, קבלת עול מלכות שמים וזכירת יציאת מצרים, כדלהלן. — קריאת שמע באמירת פסוק ראשון של 'שמע' מקיים מצות קריאת שמע, שחייבה התורה, ויש לכוין קודם הקריאה:... לקיימה פעמיים ביום, שחרית וערבית... בקריאת שמע צריך האדם לקבל על עצמו עול מלכות שמים... קודם שקורא קריאת שמע יש לכוין:... [הערה חשובה: באמירת פסוק ראשון של 'שמע' חשוב לדעת שיש חובה להבין את פירוש המילים ולכוין בהן, והוא הדין ב'ברוך שם'. דין זה הוא לעיכובא, שאם קרא ולא כיוון ליבו לפירוש המילים – חייב לחזור ולקרות שוב... — זכרון יציאת מצרים באמירת פרשת 'ויאמר' צריך לזכור את יציאת מצרים, משום שיש חיוב מן התורה. על כן קודם האמירה יכוין:... לזכור את יציאת מצרים ביום ובלילה... — המצוות שניתן לקיים בקריאת שמע ישנן עוד מצוות רבות שניתן לקיים בעת קריאת שמע – מלבד המצוות הנזכרות – וכל זאת על ידי מעט התבוננות, כדלהלן. כשאומר בפסוק ראשון את המילים 'ה' אלוקינו' יכול לקיים את שתי המצוות הראשונות מן המצוות התמידיות: האחת, להאמין במציאות השם, השגחתו ויכולתו... ועל זאת ראוי לכוין:... השניה, שלא להאמין באלוהים אחרים... ועל זאת יכוין:... בשעה שאומר 'ה' אחד' יחשוב על כך שהשם הוא אחד, ויקיים בזה מצות יחוד השם... ויכוין:... באמירת 'ואהבת' יראה להכניס אהבת השם יתברך בליבו, כדי שלא יהיה כדובר שקר חלילה... וידע כי הדרך להשיג אהבת השם היא על ידי מחשבות על גדלות השם, קטנות האדם, ועל כל הטובות שעושה השם עמנו בקביעות דבר יום ביומו... ויכוין:... בעת אמירת 'ובכל נפשך' עליו לדמות בנפשו כאילו מוסר את נפשו עבור קיום התורה ומצוותיה כפי שהקב"ה מצוה לקדש את שמו בעולם. על ידי כך מקיים מצות קידוש השם... ויש לכוין בזה:... כשאומר 'ובכל מאודך' יהרהר בדברי חכמים: "'בכל מאדך – 'בכל מידה ומידה שהוא מודד לך הוי מודה לו במאוד מאוד"... בין בטוב ובין בייסורים, כי בכל מקרה האדם מצווה לקבל באהבה את כל מה שנגזר עליו... לכן יזכר באיזו צרה או קושי שיש לו, ויקבל כל העובר עליו בשמחה, ויחשוב:..., מקיים את... כשמקבל עליו עול מצוות באמירת הפרשה השניה של 'קריאת שמע' מצות הלב לקבל על עצמו את עול המצוות... ובשעה זו יתבונן בדברים ויכוין:... באמירת 'וחרה אף' יכול לקיים מצות יראת השם... לחשוב על חרון אפו של הבורא כנגד החוטאים... ויכוין בזה:... כשאומר 'ולא תתורו' (יזכור שזו אחת משש המצוות התמידיות שיכול לקיים בכל שעה ושעה) שלא לתור אחר מחשבת הלב ואחר מראה העיניים... ויתחזק בדבר ויכוין:... בשעה שאומר את המילים 'וראיתם אותו' שבפרשת ציצית, יסתכל בחוטי הציצית, ועל ידי כן יזכור את כל מצוות התורה, כי ההסתכלות בציצית מצוה היא... ; ולא רק בזמן התפילה מקיים מצוה זו, אלא בכל שעה ושעה שמביט בציציותיו זוכה. על כן, קודם שיביט בציצית יכוין... לזה...

תפילת שמונה-עשרה — תפילה קודם תפילת שמונה-עשרה יזכור כי יש חיוב מן התורה להת פלל על כל פנים פעם אחת ביום... מלבד זה, בסיום התפילה, כשמוסיף בקשות ב'אלוקי נצור' מקיים בזה מצוה של תפילה בכוונת הלב... על כן קודם התפילה יכוין:... — עמידה לפני השם בתפילת שמונה-עשרה, בעצם העמידה בתפילת שמונה-עשרה מקיים מצות עמידה לפני השם בתפילה... ועל כן עליו לכוין:... על הצדיקים בברכת 'על הצדיקים' יכול לקיים המצוה לאהוב תלמידי חכמים... וקודם הברכה יהרהר בליבו:... — ירושלים בברכת 'ירושלים' יכול לקיים את המצוה לזכור את ירושלים... ולפני הברכה עליו לכוין:... — את צמח בברכת 'את צמח' יכול לקיים את המצוה לצפות לישועה... ועליו לכוין קודם הברכה:... שמע קולנו מי שאומר 'אנא ה' חטאתי' הנדפס בתוך 'שמע קולנו', ושב בתשובה על חטאו, מקיים בזה מצות וידוי..., ועליו לחשוב קודם לכן:... — מודים באמירת 'מודים', בעת שמודה לקב"ה על החסדים שעושה עמנו, מקיים מצות..., ועליו לכוין לפני כן: ˆ זכרון חסדי השם..."

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 19.05 05:25

  כבוד הרב, איזה שיעור מדהים!!!!! התעלות 'בנבל עשור זמרו לו' (shofar.tv/videos/17172) מרגש כל קטע! השירה כמה היא גבוהה ממש נותן מוסר השכל רק לזמר ולשיר לה' וחס ושלום לא לדבר לשון הרע ולהיות במחלוקת שזוהי השנאת החינם עכשיו מובן למה השירה הצילה את דוד המלך ומצילה מהאויבים ומקרבת אותנו לה' יתברך ביותר אני כל כך מודה לרב עוד פעם שזכיתי להגיע לכותל ולשיר לה' 3 ימים רצוף מתוך ספר התהילים שיותר מכל ישועה זו התעלות רוחנית ועכשיו אחרי השיעור הזה מובן הערך והמשמעות הגדולה לנו ולעם ישראל חזק וברוך💪

 • 18.05 21:56

  תודה כבוד הרב על השיעורים והדברי תורה ב"ה מתחילים להרגיש את עונג שבת כבר מלשמוע את הרב שבת שלום כבוד הרב.

 • 18.05 21:55

  כבוד הרב ב"ה שיעורים מהממים מרגישים רוחניים✈️ אתה שר ואנחנו שרים איתך אנו מסדרים שולחן ותוך כדי השיעור איתך יחד... בזריזות ושמחה. נהנים כל פעם מחדש... שמחה אמיתית ואת פניתך לצבא: 'גלנט - תבקש שישירו 'שירת הים' 😂😂😂!' ואי הרב איזה מצחיק וכיף לשמוע אותך שיהיה שבת שלום ומבורך (אמן) אין עליך☀️✨🌸🌻💐.

 • 18.05 21:54

  כבוד הרב שיעור חזק ביותר💪 'לך אכול בשמחה לחמך' (shofar.tv/videos/17171) החידושים על עניין האכילה בשמחה והסיפור על רפואת אימו ז"ל בזכות הברכה שבזכותו גם זכיתי ללמד הורי לברך על השתיה מדהים שבת שלום ומבורך🌹

 • 17.05 11:15

  לרבינו הקדוש שלום וברכה. אני אשת נ. א. הי"ו מודה לה' יתברך ששלח לנו אותך שליח נאמן ועבד נאמן של בורא עולם. על העצה ששלחת לנו "לשמוח לשמוח לשמוח" בזמן הכי קריטי עם הבן שלנו בבית חולים בזמן ניתוח בעין ואחרי ניתוח (לתפ"ץ). מאז ב"ה אנחנו משתדלים יותר להתחזק באמונה בטחון ובשמחה ולא מפסיקים לשיר את השיר: "עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה". מאז המקרה אני לא מפסיקה לספר את העצה של רבינו לעוד הרבה אנשים במושב וכל מי שסובב אותנו אנחנו רואים את ההשגחה הפרטית של ה' יתברך הטוב ואב הרחמן ששומע תפילה וברכה של צדיק כמו רבינו הקדוש אנחנו משפחת אברהם מברכים את רבינו ומשפחתו והמורחבת לו: יה"ר שכל השפע הטוב ירד עליכם מעולמות עליונים ושהאור הגנוז יאיר בביתכם כל הברכות יחולו על ראשכם תבורכו בחזרה מפי עליון (אמן) שמחים ומאושרים בכל מה שאנחנו יונקים מההרצאות המחזקות תודה אלפי פעמים ויה"ר שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל (אמן).

 • 17.05 10:10

  בוקר אור לרב היקר! תודה רבה על הכל בדגש על כיווץ ההרצאות 2022-2023 האחרון שהופץ (shofar.tv/videos/17157). באופן אישי, אני מאוד רגיש ללקטי ההרצאות וברוך השם יתברך שמו לעד זכיתי לשמוע את כלל הלקטים במעלה הדרך שמופיעים באתר ׳שופר׳, וללא ספק יש לכולם ערך עצום בקבלת מנה עשירה - על אף שהיא מצומצמת יחסית לתכנים המלאים (קיימת נגישות ואפשרות לכל אדם שמעוניין להעמיק)!!! יישר כח עצום ושוב תודה מעמקי ליבי לרב היקר ולכל העוסקים בעשייה הנפלאה והקדושה הזו!!! שבת שלום ומבורך לרב היקר!!!

 • 17.05 10:09

  שלום כבוד הרב. בזכות הדרשות של הרב על השמחה, ברוך השם התחלתי להיות בשמחה, משתדל מאד! הלכתי לקניות לכבוד שבת בשמחה, רואה אותי אחד המוכרים שאני הולך וחוזר ואני שמח - הוא כל כך שמח לראות אותי שמח, אז הוא שבח אותי שאני שמח, ואז הוא שאל אותי: 'איך שאתה כזה שמח?' אמרתי לו: 'זה בזכות הרב אמנון יצחק שבשעורים של עכשיו מדבר על השמחה!' (shofar.tv/videos/17167) אז הוא לקח את המספר (02-3724787) והתחיל להקשיב. תודה רבה לרב על השמחה!!

 • 16.05 15:33

  כבוד הרב, ב"ה התחלתי לראות את הדקות הראשונות של המיקס קליפים 2023 מדהים! (shofar.tv/videos/17157) מתרגשת להמשיך לראות ולשמוע את זה ולהקרין לילדים ותוך כדי להכין את שבת קודש!

 • 16.05 14:06

  פרסום הנס של חברה מהקהילה ל. ד. כבוד הרב, אני כבר 4 שנים נטו שומעת לשיעורים מכבוד הרב שליט"א וב"ה מוסרת נפש לעבוד את השם יתברך בשמחה ובבטחון וכמות הניסי ניסים העצומים - לא איחרה לבוא: מעברי דירות, ליד כבוד הרב כנגד כל הסיכויים במחירים שפשוט לא קיימים בכלל! ויש חוזים חתומים עם עדים מהקהילה שנכחו במעמד החתימה, תמיכה מהקהילה הקדושה הזו בכל מכל כל עם ליווי צמוד, עיקולים בהוצל"פ על נכסים שלא קיימים כגון: נכסים שלא קיימים, רישיון נהיגה שלא קיים, רכב שלא קיים, חשבונות בנק סגורים, צד שלישי עם חסכונות שלי שברשותו כשלא היה לי כסף אצל אף אחד חחח התעלפנו מצחוק לא האמנו למכתבים שכל פעם הגיעו, חובות של עשרות אלפי שח שנסגרו בצורה לא הגיונית!!! - הבנק שילם לי את המינוס וסגר את החשבון שהיה גם מעוקל חחח הסדר עם הוצל"פ שאושר בהנחה בשיעור של 75 אחוזים!!! על סכום קטן!!! וסגירת התיק, זה שולם ע"י תורמות מדהימות כששמתי רק סכום סימלי, יש מסמכים להכל למי שרוצה לראות הוכחות. ובכל הזמן הקצר שאני בב"ב אני ממשיכה לתחזק חזק אמונה ובטחון בהשי"ת וב ש מ ח ה ואין איןןן מאושרת ממני, חיה: בשמחה, בשמחה, בשמחה! ובעזרת השי"ת בקרוב בירושלים הבנויה. א.כ.י.ר.

 • 16.05 08:59

  כבוד הרב, איזה שיעור מדהים - מתנה משמים! ובכלל הסדרה על השמחה (shofar.tv/videos/17167) בפרט בתפילה ועל החשיבות של קבלת עול מלכות שמים בקריאת שמע בקשר עם השי"ת ובהתבוננות ובהודיה להשי"ת - שככה מנצחים במלחמה! ומה שהרב אמר על אותיות משיח - שיביא שמחה לעולם יהי רצון שנזכה לקיים את מה שהרב מסביר ונזכה ע"י זה לעשות נחת רוח לאבינו שבשמים (אמן).

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים