טוען...

נר הבטחון | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 15.02.2017, שעה: 08:29

הורדת MP4 הורדת MP3


"דבר אל בני ישראל ויסעו". שנינו בסוטה לו, תניא: היה רבי אומר: שעמדו ישראל על הים היו שבטים מתנצחים זה עם זה. זה אומר "אני יורד תחילה לים", קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחילה. שנאמר: "שם בנימין צעיר רודם". אם תקרא "רודם", אלא "רדים".

באותה שעה היה משה מאריך בתפילה. אמר לו הקב"ה: "ידידי טובעים בים ואתה מאריך בתפילה לפני". אמר לפניו: "רבנו של עולם, ומה בידי לעשות?" אמר לו: "דבר אל בני ישראל ויסעו. ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו ויבוא בני ישראל בתוך הים ביבשה".

המהרש"א מפרש: ששבט בנימין האמין בדבר ה' ביד משה. "דבר אל בני ישראל ויסעו", אין להם אלא לסע, שאין הים עומד בפניהם, אומר רש"י. השאר השבטים שלא בטחו בציווי זה ויראו לנפשם לירד לים, נזקקו להרמת המטה ונטיית היד  ובקיעת הים כדי לעבור בו.

להשלמת הדברים תשמעו את הדרשה מאתמול בצפת.

והעניין ידוע מה שכתב הנועם אלימלך פרשת "בהר", בשם אחיו רבי זושא מאניפולי, זצ"ל בביאור הכתוב: "ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע וישבתם לבטח עליה"- שלא תדאגו משנת בצורת, אומר רש"י. היינו, כאשר בוטחים ולא דואגים, מובטח השפע.

אבל "וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית? הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו", אזי "וציוותי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את התבואה לשלוש השנים". כאשר דואגים ולא בטוחים, יש צורך בציווי מיוחד כדי להוריד השפע.

אז שומעים מה אמר רב זושא. "ונתנה הארץ פריה ואכלת לשבע וישבת לבטח עליה" שלא דואגים משנת בצורת, בוטחים ולא דואגים, מובטח שפע. מובטח! "ונתנה הארץ פריה" מעצמה, "ואכלתם לשבע", והכל בסדר.

אבל אם אתם מודאגים וכי תאמרו "מה נאכל בשנה השביעית ויש לכם הסבר, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, אז צריך כבר ציווי מיוחד כדי שירד לכם שפע. וציוותי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את התבואה לשלוש השנים". כאשר דואגים ולא בוטחים יש צורך בציווי מיוחד להוריד שפע. כך יארע גם כאן. שבט בנימין בטח, שבט! שבט כולו! בטח וירד לים. והים לא עמד בפניהם. שאר השבטים שהיססו, הוצרכו לציווי מיוחד לבקיעתו.

אז הפסוק מתחלק כך: "דבר אל בני ישראל ויסעו", זה הכל. ואת זה האמינו שבט בנימין וירדו. אלא שלא האמינו כל כך, לכם נאמר :"ועתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו", זה לאלה שלא האמינו.

והוסיף על כך ב"דברי ישראל", בשם רבי יחזקאל מקוזמיר, זצ"ל, שבכך יבואר מה שנאמר במלכים ב,ד, "ואיש בא מבעל שלישה", שם מקום, "ויבא לאיש האלוהים לחם בכורים", הוא הביא לאלישע הנביא לחם בכורים. "עשרים לחם שעורים וכרמל בצקלונו, ויאמר תן לעם ויאכלו. ויאמר משרתו (הכוונה לגחזי) מה אתן זה לפני מאה איש, ויאמר לתן לעם ויאכלו. כי כה אמר ה' אכול והותר. ויתן לפניהם ויאכלו ויותירו כדבר ה'".

יש להבין: אלישע הורה לתת לעם, וכי לא ידע שיש כאן מאה איש? וכשגחזי שאל חזר אלישע על ההוראה ואמר "בדבר ה' שיאכלו ויותירו". מדוע לא אמר כך בתחילה? אלא בתחילה רצה שתשרה הברכה כתוצאה מהבטחון בה' ובנביאו. אבל כשגחזי שאל ופקפק, קלקל הכל. ושוב לא תשרה הברכה מעליה והוצרך לגזור בדבר ה' שיבוא השפע.

ואיש בא מבעל שלישה ויבא לאיש האלוקים לחם בכורים עשרים לחם שעורים", זה יכול להספיק למאה איש? מי שמסתכל חושב שזה לא יכול להשביע. 20 לחם למאה איש? מה אמר הנביא? "תן לעם ויאכלו". מה הוא לא יודע שיש מאה איש? הוא יודע שיש מאה איש. אז אומר: "תן לעם ויאכלו". זה "אובר חכם" גחזי שואל, יש לו עיניים, הוא רואה כמויות, הוא רואה זה לא מסתדר. מה אתן את זה? לפני מאה איש? ויאמר: תן לעם ויאכלו כי כה אמר ה' אכל והותר". "ויתן לפניהם ויאכלו ויותירו כדבר ה'".

אז למה בהתחלה הוא לא אמר לו שזה בדבר ה' וככה הוא אמר? הוא רצה שיסמכו על הבטחון ויאכלו בזכות הברכה שתשרה מהבטחון. שהם בוטחים בה' ובנביא. אבל גחזי שפקפק, קלקל הכל. גחזי הזה קלקל הרבה דברים. יש לו שם נפוץ. "ג'חזי". אז שוב, לא שרתה ברכה והוצרך לגזור דבר ה' שיבוא השפע.

יש מישהו ששואל אותי: תגיד לי, איך אני אעשה וזה פה ושם. אני אומר לו: תעשה כך וכך ותיתן מעשר". נו, ואחרי זה הוא בא ושואל למה אתה לא נותן מעשר. אז הוא אומר לי יש לי חובות ויש לי זה. לא הבנתי. אז אתה חכם כאילו, שאלת, אמרו לך, ואז אתה נהיה חכם, כי יש לך חובות, יש לך זה ויש לך פה ויש לך שם. לא הבנתי. ואח"כ הוא כותב לי שמע אני כבר שבוע לא עובד. הלכה הברכה. אין בטחון? הלכה הברכה. צריך ציווי מיוחד. חפש מי שיצווה לך ציווי מיוחד. מי שבוטח הברכה שורה. מי שלא בוטח, עושה חישובים של גחזי, אז הוא נתקע.

בכותל המזרח בישיבת נובהרדוק, ליד מקומו של הסבא מנובהרדוק, זצ"ל, היה קבוע נר כבוי. נר כבוי. קראו לו "נר הבטחון". כל בני ישיבות נובהרדוק ידעו עליו. על הנר. הסבא מזכיר את זה בספר שלו "מדרגת האדם בדרכי הבטחון", פרק ב'. והסטייפלר שהיה נובהרדוקר כתב עליו שיר, על הנר של הבטחון בקריין דאגרתא בחלק א', באגרת שלד.

נספר, כך אומר רבי יעקב גלינסקי, זכרונו לחי העולם הבא: יום אחד שיצא הסבא מנובהרדוק להתבודדות וחשבון נפש ביער הסמוך, מצא בנבכי היער בקתת עץ עזובה. בשעתו התגוררו בה חוטבי עצים, בסיום עבודתם זנחוה. שש על המציאה. נקב ותיקן בדקיה, הביא אליה ספרי מוסר, הפך אותה להית התבודדות. מפעם לפעם שביקש להתעלות באין מפריע, לערוך חשבון נפש, להתוות דרך, נוטל היה טליתו ותפילין ומסתגר בבקתה.

באחד הלילות, הדליק את הנר ולמד לאורו. ברגש עז, בהשתפכות הנפש, שלוש שעות. הנר דלק עד תומו וכבה. הסבא נותר בחשכה. הזדקף והמתין, אף לא פתח בתפילה, הן סמוך הוא על שולחנו של הקב"ה, ואביו שבשמים יודע שבנו שרוי בחשכה וזקוק לאור. בודאי ידאג לו. אלא אין לו אלא להמתין. לפתע, נפתחה דלת הבקתה, אדם נכנס פנימה ובידו נר דולק. באמצע היער. הציף את הנר בפמוט במקום הנר שכבה ויצא בדממה אל החשכה.

הסבא לא הוגיע את מוחו מי הוא. אליהו הנביא, מלאך ממרום, מה זה משנה מי השליח? העיקר המשלח, האבא הטוב שבשמים. שב ושקד על תלמודו עד אור הבוקר. הבוקר אור והסבר כיבה את הנר. ששב לישיבה, הציב אותו ליד מקומו כמזכרת "נר הבטחון". בגלל שהוא בטח הביאו לו נר ישר מן השמים כדי שהוא יוכל להמשיך ללמוד.

לימים פרצה שרפה בעיר, הבתים שהיו עשויים עץ וגגותיהם קש, השרפות מכלות באין מפריע. מהרו בני הישיבה לפנות את ספרי התורה והתפילין וכל ספרי הקודש מפני האש המתקרבת, ונשאו תפילה נרגשת וה' שומע תפילה, הרוח שינתה את כיוונה והאש דעכה. בניין הישיבה ניצל על הריהוט. אבל מחמת החום הותך נר הבטחון. רב היה הצער. מדוע לא נזכר בו האיש לחלץ את הנר בטחון? רק הסבא לא הצטער. "ה' נתן את נר הבטחון וה' לקחו". כדי להורות לנו שהיננו זקוקים לו, כדי להתאזר בבטחון.

סיפר לי הרב מפונוביז', אומר רבי יענקל'ה, שהייתי מגיד שיעור בנובהרדוק, כבר לא היה נר הבטחון. ככה סיפר הרב מפונוביז'. אבל איני צריך לו כדי לדעת כמה בטחון מתגמל. שהייתי לרבה של פונוביז', החלטתי לעשות אותה מעצמה של חינוך. הקמתי תלמוד תורה, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כולל אברכים, בי"ס לבנות, בי"ס על-יסודי. המוסדות היו מפוזרים בבתים שכורים בכל העירייה, והדבר הקשה בראש ובראשונה מבחינה חינוכית. גם מנע התרחבות. והחלטתי לקנות שטח נרחב ולהקים עליו את המוסדות. נודע לי שהכומר של העירייה, צאצא ויורש לשושלת האצילים ששלטה במחוז, מבקש למכור חלקת יער גדולה בסמוך לעיירה. ביקש עבורה מחיר מציאה. 25 אלף רובלים בלבד. אך בתנאי אחד: בכסף מזומן. ואני מניין לי כסף מזומן, אבל אם אחתום עמו זכרון דברים, אוכל לחזר על פתחי נדיבים להלהיב לבם לרעיון הזה, הכביר. ביקשתי ממנו שלושה חודשים שהות. והכומר בשלו כך: המחיר האות 100 אלף, בהנחה 50 אלף. מחיר למזומן 25 אלף. היו ברשותי חמשת אלפיים רובלים שקיבלתי כנדוניה לנשואי. חותני, רבה של ויז', אגר את דמי דיני התורה והבוררויות והעניק אותם לי. כדי שבבוא בעת אוכל להשיא את צאצאי ברווחה. נועצתי באשתי והסכימה. הצעתי לו את דמי הנדוניה כדמי הקדמה. והיה אם בעוד שלושה חודשים לא אביא את עשרים אלף הנותרים, יוחלט הסכום כקנס. הכומר הסכים. חתמנו על זכרון דברים. לא נחתי ולא שקדתי, הלכתי מנדיב לנדיב, חממתי את ליבם, נענו ברצון, אבל לא כעת. לא עכשיו. זה השקיע הון עתק בעסקה ומצפה לרווחיה בעוד חצי שנה, התחייב לדמי מעשרות. זה מצפה לפרעון הלוואה בעוד ארבעה חודשים ויעניק אלפיים רובל בשמחה. הכלל השגתי הבטחות למימון הקנייה ואף להתחלת הבנייה. אבל כסף מזומן אין. התאריך התקרב ויום ראשון עליי להביא את הכסף או שאפסיד את דמי הקדמה.

ולשבת זכינו לאורחים נכבדים: חותני וחותנתי כיבדונו בביקורם. בבואם הבחינו שביתם מוטרדת. כוונה אשתו. שאלו. וסיפרה. שהיא מודאגת. יכולים להכלות להם את הכסף. כי אם הוא לא יעמוד אם ההסכם. ככה הוא סיכם. איך כעסו! איך הטיחו ביקורת! "מה הנמהרות הזו! פזיזות וקלות ראש! רב צעיר בעירייה קטנה עם חזון דמיוני של קריית חינוך ענקית, ועבורו הוא משעבד את כל רכושו, כל בטחונו הכלכלי...". השבת שעברתי על כל שונאי ישראל. במוצאי שבת, לאחר ההבדלה, מיהרתי להיפרד מהאורחים החשובים ועליתי לבית הכנסת להטביע יגוני בלימוד התורה. המשמחת לב ועיניים מאירה. שקעתי בסוגיה ושכחתי עולם ומלואו. לא זכרתי את החוב, ולא את פרעונו. שעלה בדעתי היסוד שלפי התיישבו כל הקושיות וישורו כל ההדורים, הציפה אותי שמחה רבה ונשאתי עיניים מן הגמרא, והנה השעה 2 אחר חצות. נו, בשעה כזו נסעו כבר האורחים, אפשר לחזור הביתה.

העירייה נמה שנתה, כל הבתים היו חשוכים מלבד בית אחד. בתי. הבנתי שחותני וחותנתי החליטו להמתין לשובי. נו, אין ברירה. פתחתי את הדלת ולא, הטרקלין היה מואר ושניים מעשרי עיירה ישבו והמתינו לי. קמו והכריזו שמגיע להם מזל טוב. שידכו את צאצאיהם. "מזל טוב! מזל טוב! ענבי הגפן, ענבי הגפן"... נו, אבל לא בשביל זה ממתינים על שתיים בלילה. הם קצבו נדוניה הגונה, עשרת אלפים רובל מכל צד. תאריך חתונה נקבע לעוד חצי שנה. בינתיים הם מבקשים להשליש את הכסף אצל הרב במזומן. אז הם נותנים לו עשרים אלף, בדיוק מה שחסר לו! שיהיה אצלו עד לחתונה בעוד חצי שנה. אמרתי: "תראו, אין לי כסף בביתי ולא אוכל לקבל אחריות. אלא אם כן תרשו לי להשתמש בכסף לצורכי המוסדות ואז אתחייב להחזיר לכם במזונן בעוד חצי שנה". "ודאי! ודאי!". הסכימו. מניתי את השטרות ומסרתי בידם שטר התחייבות. שתינו לחיים והלכו.

נשארתי ער כדי לשמור על הכסף. התפללתי ותיקין ומבית הכנסת עליתי לבעל של הכומר. כמה התאכזב! שמניתי לידיו את הסכום והשטח עבר לרשותי. בנינו עליו קריה שמנתה כאלפיים תלמידים. שש ועולז שבתי לבתי.  ושני המחותנים ממתינים לי. "מה קרה?". השידוך בוטל. עלה על שרטון. באו לבקש את הכסף חזרה. אמרתי "סורי, זה כבר לא נמצא ברשותי. בעוד חצי שנה. אולי קודם אני אחזיר". ואכן העשירים שהתחייבו בעוד ארבעה חודשים, בעוד חצי שנה, זה יתן מעשר וזה יתן אלפיים, כולם מילאו התחייבותם והכסף מחוזר למחותנים מוקדם.

נו? צריך את נר הבטחון? אפשר להסתדר גם בלי. צריך העיקר שיהיה בטחון. אם יש בטחון, הבר שורה!

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת