טוען...

התורה והטבע סותרים זה את זה | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 05.02.2017, שעה: 11:15


"ויאמר אלהם יהי כן ה' עמכם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם, ראו כי רעה נגד פניכם".

רש"י: ומדרש אגדה שמעתי, זה מופיע בילקוט יהושע טו, אמר פרעה: רואה אני באיצטגננות שלי אותו כוכב רעה עולה לקראתכם. והוא סימן דם והריגה. וכשחטאו ישראל בעגל וביקש הקב"ה להורגם, אמר משה בתפילתו "למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם  להרוג אותם בהרים". זוהו שאמר להם ראו כי רעה נגד פניכם". מיד "וינחם ה' על הרעה" והפך את הדם לדם מילה שמל יהושע.

רואים שפרעה ראה באצטגנינות שיש כוכב ששמו "רעה", שהוא עולה לקראתם וזה סימן לדם והריגה. ואכן שחטאו ישראל בעגל ביקש הקב"ה להרוג אותם, ואז משה אמר עכשיו יגידו מצרים ברעה, באותו כוכב ששמו רעה הוציאם להרוג אותם בהרים.

זהו שאמר: "ראו כי רעה נגד פניכם". מה כתוב מיד? "וינחם ה' על הרעה". בזכות סנגוריה שלימד משה רבנו שלא יאמרו מצרים ואז חלילה יחשב כאילו הקב"ה לא יכול היה להציל את ישראל  כי כוחו של הכוכב גדול עד שהוא התגבר עליהם והרג אותם, אז "וינחם ה' על הרעה". והפך את הדם לדם מילה.

נתנו דרשה על זה כבר ועכשיו אנחנו נראה זווית אחרת:

במאמר הזה יש דבר עמוק ויסוד גדול מאוד. לכאורה צריך עיון, הרי לא נתחייבו הריגה, אלא בחטא העגל. וקודם שחטאו היה תלוי עדיין בבחירתם. עוד לא היה בחירה, הם עוד לא בחרו אם לחטוא או לא לחטוא. ואם כן איך אפשר לראות באיצטגננות דבר שהוא עתיד להיות תלוי בבחירה? הרי מה שיקרה בעתיד זה תלוי בבחירה. אם יבחרו כך או לא יבחרו כך, אז איך באיצטגננות אתה רואה כבר מראש שכך וכך יהיה ?

ולא שייך ידיעה במה שיבחר אדם. אלא בידיעתו של הקב"ה, שהיא למעלה מן הזמן.זו ידיעה אחרת לגמרי מבחינת הידיעה שבתוך הבריאה. ואיך אפשר שידע אדם על פי באיצטגננות? הרי גם היא מוגבלת על פי גדר של זמן. איך יכולה לדעת דבר שתלוי בבחירה שעוד לא באה לעולם?

אומנם זהו פשר הדבר. אמרו זכרונם לברכה במכילתא בשלח יז: "לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן".

פירוש: מה שניתנה תורה במדבר, כאשר היו בני ישראל באופן שהוא למעלה מן הטבע, כל ההתנהלות של עם ישראל במדבר זה מעל הטבע: מן מן השמים, בארה של מרים, ענני כבוד, הכל מעל הטבע. מה שניתנה תורה במדבר כאשר היו בני ישראל באופן שהוא למעלה מדרך הטבע זה היה במדבר.

זה לא בגלל שלא הייתה אפשרות לתת תורה במצרים במ"ט שערי טומאה. ולא הצורך שיבואו לארץ ישראל עם התורה זה שגרם שמתן תורה יהיה במדבר. אלא שהתורה והטבע תרתי דסתרי הן. תורה וטבע זה דברים סותרים. כי הטבע כי זה אינו של שטן הוא. וכשמסתכלים לפי מבט זה רואים שאין שום אפשרות לאדם לחיות חיים רוחניים.

אם אתה מסתכל על פי טבע איך בן אדם יכול לפרוש מכל העולם הזה ולשבת ללמוד. איך אפשר דבר כזה? איך אפשר לחיות חיים מוכנים לפי טבע? מה יאכל? מה יתפרנס? איפה דירה? איפה זה, איפה זה. וכי אם ככה יעשה ישלוט בו החורבן. וזה ברור על פי מבט הטבע. הטבע מחייב עבודה.

זהו שראה פרעה. "רעה נגד פניכם". אך הקב"ה נתן תורה לישראל על פי הנהגה של למעלה מדרך הטבע. זה נקרא בחינת אוכלי המן. לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן. אוכלי המן זה מי שחי בנס. אוכלי המן זה לא דבר שבא בדרך טבעית. לחם יורד משמים? לחם יוצא מן הקרקע. "מוציא לחם מן הארץ". ואלה חיים עם לחם שבא מהשמים.

ורק שחטאו בעגל וירדו למדרגת הטבע, כי עד שהם חטאו בעגל הם ביטלו אפילו את זוהמת הנחש והגיעו לדרגת אדם הראשון לפני החטא. אבל ברגע שחטאו בעגל וירדו למדרגת הטבע, אז חלה עליהם גזרת הרעה ההיא. בטבע יש את הגזרה של הרעה. שלא בטבע אין שום גזרה. עד כי גם שמחל להם ה', היה צורך לפדות את הרעה בדם המילה שיש בה עניין של שבירת הטבע.

וכן, ואברהם אבינו שהבטיח לו הקב"ה על כל העתיד לצאת ממנו תכלית כל הבריאה. שאל אברהם: שהרי הוא ראה באיצטגננות שלא יהיה לו בן. ואמר לו הקב"ה: צא באיצטגננות שלך. פירוש: באיצטגננות זה על פי טבע. והיא סותרת ומחריבה את התכלית הרוחנית, אפילו בתחילת בניינה. אבל התכלית נבנית על פי למעלה מדרך הטבע. אברהם וזרעו זה מעל הטבע. מה אתה מסתכל באצטגנינות? צא מהאצטגנינות שלך. על פי האצטגנינות לא יכול להיות עם ישראל. זה לא טבעי שעם כזה ישרוד אלפי שנים שכל העולם רודף אחריו והוא מיעוט שבמיעוט.

ודבר זה אנחנו רואים בחוש עד היום הזה בכל אדם לפי מדרגתו. מי ששמירת שבת ניסיון לו, יראה על פי הטבע בחוש ששמירת השבת תחריב את פרנסתו. אבל העומד בניסיון ובוטח בה', ימצא שהזמינו לו מן השמים מוצא.

הייתי באנטוורפן ושמה הגרוזינים היו פותחים בשבת את החנויות, יש תחרות. כולם מוכרים בשבת. זה יום שכולם מסתובבים וקונים, ואם הם יסגרו הם יפסידו. באותו יום מרווחים מאות אחוזים. נו, לא תשכנע אותם לסגור? הצלחתי לשכנע כמה, אבל לא כולם החזיקו מעמד. למה. הטענה שלהם על פי הטבע: זה יחריב את הפרנסה. אבל מי שמד בניסיון, ה' המציא לו מוצא אחר.

כמה נהגי מוניות אמרו שאי אשפר בלי שבת? וכשהפסיקו, לא חסרו מאומה. הרוויחו את הגן עדן, דבר אחד הפסידו את הגהנום. הקב"ה זן ומפרנס את הכל. כל הברכה זה משבת. "ויברך ה' את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו. וכל ימי מעשה מתברכים מיום השבת. תעשה כל מלאכה. אז זאת אומרת, אם מתבוננים במבט הטבע, אז שמירת שבת תחריב את הפרנסה.

אבל מי שעומד בניסיון ומבוטח בה', ימצא שהזמינו לו מן השמים מוצא. כמו כן, מי שחפץ לבנות לו בסיס נאמן לפרנסתו.  על פי הטבע לא יהיה לבן תורה לעולם!  כי רואה הוא בחוש שזה יחרב את ביסוס פרנסתו.

יש אחד החליט שהוא רוצה ללמוד תורה ולא מעניין אותו בכלל נושא הפרנסה. אבל בדיוק הזדמן לו עכשיו זקן בן 83 שצריך סיעוד. פעמיים שלוש בשבוע צריך להשקיע בו קצת ושאר הזמן ויש לו ספרייה שמה, אפשר לשבת ללמוד וגם לקבל כסף. מה אתה אומר. אמרתי לו לא. אתה רוצה ללמוד תורה? עם הזקן לא תלמד. צריך ללמוד קודם ללמוד. אחרי שתלמד ללמוד, נדבר.

אבל יצר הרע תראו איך הוא חכם מחוכם. אדם החליט כבר ללמוד תורה, אומר לו: בוא נסדר לך גם ג'וב. גם תורה גם פרנסה. מה אתה... נסדר לך הכל! כל כך אתה צדיק ורוצה, תראה איך ה' אוהב אותך. נסדר לך פרנסה אצל אחד זקן תשב אצלו, הוא לא יודע מה קורה סביבו, אתה תלמד, תקבל כסף סוף החודש. תורה ופרנסה הכל ביחד. אלוף העולם יצר הרע. אלוף העולם.

אז זאת אומרת מי שחפץ לבנות לו בסיס נאמן לפרנסתו על פי הטבע, לא יהיה לבן תורה לעולם! כי רואה הוא בחוש, זה יחריב את ביסוס פרנסתו. רק מי ששם נפשו בכפו ודבק בתורה על כל פנים. א זה קב"ה מסייעו ללמוד ולהתפרנס גם בלי בסיס טבעי. גם בלי בסיס טבעי! אלא כאוכלי המן. כל יום צריך לסמוך שה' יוריד מן.

הוא לא נתן להם לשבוע להרגיע. כל יום מחדש, אחד יש לו חמישה ילדים, אחד 12, אחד 18, כל אחד יש לו ילדים, הוא לא יודע... אתמול נגמר, גם אם ישאיר ירום תולעים. לא נשאר כלום. עכשיו צריך לסמוך שגם היום ירד מן. ואם לא ירד? 40 שנה הקב"ה לימד את ישראל בטחון. לא ניתנה תורה לדרוש אלא לאוכלי המן. אתה רוצה לקבל תורה, זה רק אם אתה כמו אלה שאכלו את המן. אין הבטחת הכנסה, אין בסיס קבוע.

מספר בעל המכתב מאליהו, הרב דסלר, זכרונו לחיי העולם הבא, זכורני הוא אומר, שפעם באסיפה גדולה טען אחד שסוף סוף לא תתקיימנה ישיבות, חס ושלום. מאחר שאין להם בסיס טבעי לפרנסתם. ותמיד תלויות הן באוויר.

על פי טבע, על פי שכל, הוא צודק. למה? מיליארדים צריך בשביל כל עולם הישיבות. כל שנה לומדים 100 אלף, 200 אלף. אנשים שצריכים פרנסה בלי בסיס. כל הזמן תרומות, תרומות, תרומות. כמה זה... זה יגמר יום אחד. ככה הוא טוען. ייסגרו הישיבות. באי אפשר בלי בסיס. חייב להיות בסיס.

והשיב לו דודי, הגאון חיים רבי עוזר, זצ"ל: "אל תדאגו, אדרבא, התורה צריכה לעמוד בנס ואין לה בסיס טבעי לעולם". אתם שומעים מה הוא אומר? אל תדאגו, אדרבא, התורה צריכה לעמוד בנס ואין לה בסיס טבעי לעולם". תרתי דסתרי. הטבע והתורה.

הכוונה כי אם בודאי צריך להשתדל להרבות הכנסתו בכל האפשר כדי להגדיל תורה ולהאדירה, אבל מפני קושי העבודה לא ידאגו לעתידותן של הישיבות. הכל על בסיס של נס.

גם החפץ חיים זכרונו לברכה, לא היה שבע רצון באלה שחפצו לנדב קרן קיימת, אשר הישיבה תהנה מפרותיה. זאת אומרת אנחנו נשים לך סתם דוגמה מיליארד דולר ואתה מהריבית אתה תפרנס את הישיבה. אז תמיד הקרן קיימת והפירות אוכלים וכו'. כמובן באופן המותר.

לא היה שבע רצון מזה החפץ חיים ואמר: אדרבא, הלא אפשר להרבות תורה בעד כל הקרן מיד! אם יש לך כבר מיליארד לדוגמה, ואתה רוצה רק להנות מהפירות ולהחזיק את הישיבות, אבל במיליארד עכשיו אפשר להעמיד עוד מאות אלפים של לומדי תורה. אז מה אתה דואג לעתיד?! אתה צריך לדואג לעכשיו. יש לך אפשרות? עכשיו!

אז זאת אומרת, מפה רואים שעל פי הטבע יש מבט אחר. על פי תורה הפוך לגמרי. ולא קרה זה אצל זה. אז כל אלה שמדברים "כן, אבל איך? אבל מה..", זה אנשים שיצר הרע עדיין שוכן במוחם והוא כמו עורך דין ממולח מסביר להם את הסיכונים ואת הסיכויים ומראה להם שזה בלתי אפשרי. אי אפשר לחיות ככה, לסמוך על הנס.

יושב לו השטן בראשו של אדם ומנהל לו את חייו, ואומר לו: "לא, לא תצליח. לא תצליח". יש אחד אחר שהקב"ה שוכן במוחו והקב"ה אומר לו: "תשמע, אני זן את כל העולם כולו, מה אתה דואג? אתה לא יודע שהשטן התפקיד שלו לדבר נגדי? ולהגיד שאני לא יכול".

אז יש לך את המלאך ויש לך את ה'. על מי אתה סומך? וכולנו יודעים לאן השטן רוצה שתגיע. לא לגן עדן. אז איך אתה שומע לו? אז אתה דואג לעולם הזה כאילו. כאילו הוא דואג לך לעולם הזה. אז תזכרו בסיפור עם הבן תמחוי ביפו. עם מספר 18 או 16. אז תבינו איך יצר הרע עובד על אנשים.

מכל מקום, מי שרוצה להיות בטוח, זה רק עם ה'. וה' אומר התורה זה מעל הטבע וכל הנהגותיה נס ואם אתה סומך עליי "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך". מה זה "יהבך"? משאך. יש לך משא? השלך על ה'. אל תפחד.  כל המשא שלך שים על ה'. הוא יכלכלך.

אבל צריך לשים את זה ב-100% לא כמו זה שלקח את הקיטבג במונית עליו. שאל אותו נהג המונית: "למה אתה לא מוריד?". אמר לו: "אני לא רוצה להכביד עלייך".