טוען...

להשתתף בצרכי ציבור

 בית מדרש "קהילות פז", בני ברק
 תאריך פרסום: 06.02.2016, שעה: 19:51

הורדת MP4 הורדת MP3


"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"

במדרש תנחומא מביא את הפסוק במשלי כ"ט, מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה, מלכה של תורה במשפט שהוא עושה מעמיד את הארץ. ואיש תרומות יהרסנה, אם משים אדם את עצמו כתרומה הזו שמושלכת בזוית הבית, ואומר, מה לי בטורח הציבור, מה לי בדיניהם, שלום עלייך נפשי, הרי זה מחריב את העולם הוי ואיש תרומות יהרסנה.

אז המדרש מביא את הפסוק הזה, מלך במשפט יעמיד ארץ, מי זה מלך? מלכה של התורה. מאן מלכי רבנן, תלמידי חכמים אמיתיים הם נקראים מלכים, מלכה של התורה במשפט הוא עושה ומעמיד ארץ. אבל איש תרומות יהרסנה, למה? מה יש לתרומה? תרומה לא אוכלים, אז משליכים אותה בזוית עד שיבוא הכהן ויתנו לו. אם אדם משים עצמו כתרומה הזו שמושלכת בזוית של הבית, וגם הוא מניח את עצמו בזוית ואומר מה לי בטורח הציבור, מה לי בדיניהם, מה לי להתערב, מה אכפת לי מכולם, שלום עלייך נפשי, אני חי את החיים שלי, תן לי לחיות בשקט, עזוב אותי מכולם, הרי זה מחריב את העולם. על זה נאמר "איש תרומות יהרסנה".

מעשה ברבי אסי, כשהיה מסתלק מן העולם נכנס בן אחותו אצלו, מצאו בוכה, אמר לו רבי, מפני מה אתה בוכה? יש תורה שלא למדת ולימדת? הרי תלמידיך יושבים לפניך, יש גמילות חסדים שלא עשית? ועל כל מידות שהיו בך היית מתרחק מן הדיינים, ולא נתת עצמך להתמנות על צרכי ציבור, כל אלה יתרונות ומעלות שמצא בו, ואמר לו אז על מה אתה בוכה? אמר לו בני, עליה אני בוכה, שמא אתן דין וחשבון על שהייתי יכול לעשות דיניהם של ישראל, כל זה על הפסוק "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם".

אז יש לנו לימוד נפלא מכאן, שהרי רבי אסי היה שקדן נפלא כל ימיו בתורה, כמו שאומר בן אחותו, יש תורה שלא למדת? יש תורה שלא לימדת? הרי תלמידיך יושבים לפניך, ולא רק שעסק בתורה אלא גם בגמילות חסדים, ושאל אותו, יש גמילות חסדים שלא עשית? וגם מה שהוא התרחק מלהתמנות על הציבור, זה היה מהמידות הטובות שלו, כמו שאמר בן אחותו. הלשון הוא, ועל כל מידות שהיו בך היית  מתרחק מן הדיינים, ולא נתת עצמך להתמנות על צרכי ציבור. אז זה מידות טובות שמצא בו בן אחותו, בכל זאת פחד רבי אסי עד לבכי לפני מותו, מזה הוא חושש. שמא יתן דין וחשבון על זה שלא עשה דיניהם של ישראל, לא כל בן אדם ראוי להיות דיין, אבל מי שהגיע למדרגה זו פחד רבי אסי שמא יתבעו אותו על הדבר הזה.

מזה למדים עד כמה גדולה החובה להשתתף בצרכי ציבור ולעשות לטובת הכלל. לא להסתפק רק בעשיית צדקה ומעשים טובים לעצמו, לצאת ידי חובה, אלא להשתתף בצרכי ציבור, לעזור לציבור, להכיר להם את האמת, לפרסם את האלוקות, כפי שהתורה מבקשת, ואין לך לעשות טובה יותר גדולה מזו, אז לא להסתפק לצאת ידי חובה על ידי עשיית צדקה ומעשים טובים לעצמו, קל וחומר אם אדם מתרשל להשתתף בעניני הכלל מחמת עצלות ויאמר שלום עלייך  נפשי, עליו נאמר שהוא מחריב את העולם, ואיש תרומות יהרסנה, אבל מי שמשתתף בדיני ישראל ועניינם, עליו נאמר "מלך במשפט יעמיד ארץ", אז מה כתוב פה? משתתף בדיני ישראל וענינם, אז זה לא רק להיות דיין ולשבת בבית דין, אלא ללמד אותם את הדינים, את האיסורים שצריך להתרחק מהם והמצוות שצריך לעשות, זה נקרא שאתה משתתף בדינים של ישראל, להעמיד אותם על הדין שידעו מהו הדין, כדי שיזהרו מלעבור על איסור ולא יצטרכו לעמוד בפני בית דין. בין שלמטה ובין שלמעלה. זה נקרא מלך, מלה של תורה. הוא רוצה שהתוה תחדור בעצמות, כמו שאומרים, של כלל ישראל, כדי שידעו להזהר מלעשות עבירות חלילה. וזה נפלא הדבר למי ש מתבונן בזה, שאדם אפילו פשוט יכול להשתתף בכלל הציבור, יכול לעשות טובות לכלל הציבור על ידי פרסום דברי תורה, הפצתם, כל עניני התורה נגישים היום לכל אדם למי שמעוניין לקבל וגם מי שלא מעוניין, מי שרוצה לזכותו זוכה, אפילו שהוא לא נהנה מן הדברים, לא מעוניין בהם, אפילו מוחה כנגדם, אתה זוכה. כמו אלה שמפיצים את נושא הכשרות, הענין של האיסור החמור של נבלות וטרפות.

בעל הטורים מביא לדוגמא שלמה כתוב "לכלב תשליכון אותו" כתוב באות נ', אפשר היה לכלב תשליכו אותו, שכל נבלה וטריפה שאתה מוצא בשדה לכלב תשליכו אותו, אז למה צריך לכתוב  תשליכון? הוא אומר שצריך להרחיק נבלה מן העיר חמישים אמה, חמישים אמה זה עשרים וחמש מטר. אז לכן התורה רמזה את הדין הזה בלשון תשליכון, שהנ' סופית שהיא מנין חמישים בא ללמד על הדין שלהרחיק נבלה מן העיר חמישים אמה שזה עשרים וחמש מטר.

מכאן שהאומר, אני הולך לחתונה, ואני לא אוכל נבלות וטריפות, אני לא אוכל, ומה עם להרחיק עשרים וחמש מטר מהנבלות שיש בחתונה? נו, על זה בא בעל הטורים ואומר שצריך להרחיק מהעיר, אז כל שכן שאתה לא תכנס בתחום הנבלה והטריפה.

ז"א, אנחנו רואים שהנה, דבר תורה אחד כבר יכול להרחיק אנשים מדבר האסור וכו'. ז"א שאתה תבוא לכתחילה למקום כזה, ודאי שבידך למנוע את הדבר.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 24.06 13:19

  שלום כבוד הרב נשמח לבשר לרב שכמה שעות לאחר הברכה של הרב מצאנו דירה, ויום למחרת חתמנו חוזה בשעה טובה. לאחר שכמעט שבועיים כתתנו רגליים בניסיון למצוא ולא עלה בידנו דבר. תודה לה' שזיכנו תודה לרב על הכל שבת שלום

 • 21.06 11:52

  בסיעתא דשמיא ברצוננו לשתף את כבוד הרב בסגולה הפרטית שלנו ובנס והישועה שבאה בעקבות כיסוי ראש.. כשבננו הבכור לא הוציא מילה אחת מפיו עד שעבר את גיל שלוש.. האמא קיבלה על עצמה כסוי ראש בזכות ששמעה שיעור בנושא של כבוד הרב וביום למחרת הילד אמר את המילה הראשונה והיום ברוך השם הילד בן עשר תלמיד מצטיין ישתבח הבורא🙌🏼😃

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב השיעור אתמול היה ממש ממש מרתק משמח וחזק תודה כבוד הרב השם יתברך יברך אותך לעד להעלות מעלה מעלה לעבודתו יתברך מאחלת לכבוד הרב מכל הלב להעמיד תלמידי חכמים הרבה ולגדול בכל מעלות התורה הקדושה

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב אנו מאחלים לך בעזרת ה' בריאות איתנה ולכל בני ביתך והסובבים בעזרת ה' תודה על השיעור המחזק אתמול מעריכים מאוד את הרב על ההשתדלות העצומה והקפדה להמשיך להכניע את יצרם של ישראל ! כל שיעור אנו מרגישים שהרב מדבר עלינו ואלינו ישירות ! תודה רבה לך !! בעזרת ה' תזכה לשפע של כוחות מאת ה' והשגחה פרטית והצלחה מרובה בכל מעשי ידייך

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב ברוך השם ,בסעודה שלישית עשיתי סעודת הביסים ונכנס  לי סכום כסף שאפס לי את  המינוס בבנק ממש מדהים . וההרצאה אתמול הייתה מדהימה , תודה רבה . ולגבי הבית משפט התוצאות שלה היו טובות ,בזכות ברכתך .תודה רבה.

 • 14.06 12:08

  שלום כבוד הרב אני רוצה להגיד תודה רבה על כל השיעורים לאחרונה מרגיש שהרב מכין את השיעורים בשבילינו בלבד תודה רבה שנזכה ללמוד ולקיים לשמור ולעשות אמן

 • 14.06 12:08

  לכבוד הרב, מעומקא דליבא, תודה רבה רבה, דברי התורה שהרב מעניק לנו במתנה, מחיה, מחזק, עוזר, וסומך, מרפא, מקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון. תבורכו מפי עליון.

 • 14.06 12:08

  ערב טוב כבוד הרב, תודה רבה על הרצאה מועילה, מחזקת ומעניינת, המשך ישיר מהרצאה המדהימה בקרית ים, ישר כוח גדול לך.

 • 12.06 16:24

  שלום כבוד הרב. רצינו להודות לרב על השיעור שמסר בשבת על חשיבות התשובה לפני עשיית המצווה. ולומר שהשיעורים האחרונים בערים השונות ובבקרים ממש מחיים את הנפש. תודה. ובע״ה שנזכה ליישם .

 • 12.06 16:05

  כבוד הרב שלום וברכה! ראשית תודה רבה על השיעורים החזקים והמחזקים! אני רוצה להודות לכבוד הרב על ברכתו בהצלחה עם השלום בית והילדים אכן יש שינוי גדול מאוד בזכות ברכתכם ובזכות בעלי היקר והחכם ! והסובלנות שלו אלי (לכל המשקעים מהעבר שזה בכלל לא פשוט להכיל אישה שנפגעה בעבר כמו שאני נפגעתי צריך להיות אדם מיוחד מאוד מאוד כמו מלאך ). בעלי קנה לי מתנה מעבר ליכולתו והפתיע אותי לכבוד יום הולדתי וישבנו לשיחה טובה על כל המצב והגענו להבנות והסכמות ולקחנו על עצמנו לתקן את מידת הכעס כלפי הילדים החורגים שלנו אפילו אם מגיע ולשנות גישה . וברוך השם בעלי הצליח לרכך את ליבי ולראות מה שהיה מוסתר מעיני לפני כן ובזכות כל זה התחלנו דרך חדשה ופירות אנחנו זוכים לראות כבר עכשיו. תודה רבה אין סופית על שיעוריו וברכותיו של כבוד הרב ללא זה לא ידענו מה עלינו לעשות. אתם מצילים אותנו יום יום מרדת שחת. תבורכו בכל הברכות והישועות והנחמות שתזכו לשמוח בבניין ירושלים ובית המקדש השנה אמו ואמן

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת