טוען...

ישמעאל עשה תשובה

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 07.11.2015, שעה: 19:08

הורדת MP4 הורדת MP3


"ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה". אמר רבי יוחנן, ישמעאל עשה תשובה בחיי אביו, מזה שהקדים ואומר ויקברו אותו יצחק וישמעאל, קודם מוזכר יצחק ואח"כ ישמעאל, אף על גב שישמעאל הגדול ויצחק הקטן, מזה שהקדים אותו והסכים ישמעאל שיצחק ילך בראש, משמע שהוא הנהיג אותו עליו ומזה מבינים שעשה תשובה. זה הפירוש המילולי למה שכתוב בגמרא בבא בתרא ט"ז.

אז למדו חז"ל מכאן, כיון שהניח מקודם ליצחק לקבור את אביו, הגם שהיה גדול בשנים יצחק שמע מינה שעשה תשובה. הרי מידת התשובה דורשת מהאדם להחליף עצמו לגמרי. וכל פעולותיו יעשה באופן יותר גבוה, וליבו התחלף מהקצה אל הקצה, ואם כן איך משמע מפעולה אחת במה שהקדים ליצחק שעשה תשובה, מידת התשובה אמרנו דורשת מאדם להחליף עצמו לגמרי ממה שהוא היה רע להיות טוב, צריך להחליף עצמו לגמרי, וכל הפעולות יעשה באופן יותר גבוה ממה שעשה עד עתה, וליבו צריך להתחלף מהקצה אל הקצה, וטהר ליבנו לעבדך באמת, זה נקרא שאדם עושה תשובה, אז איך מפעולה אחת שהקדים את יצחק לקבור את אביו כבר פוסקים חכמים שהוא עשה תשובה, זאת השאלה.

אמרו חכמים ז"ל, שלשה סימנים יש באומה זו, בעם ישראל, רחמנים ביישנים גומלי חסדים. גבר, גומלי חסדים רחמנים ביישנים, כמו שמובא ביבמות ע"ט.

והנה גמילות חסדים ורחמנות מוצאים אנו אצל אברהם אבינו במידה מרובה מאד לאין שיעור וערך, לכל אדם, ואפילו לעובד כוכבים ומזלות, וגם אופן ההטבה בלי גבול ממש, אפילו במקומות היותר קשים ונסיונות היותר כבדים. ומובן שיש להתלמד לאברהם אבינו הטבה ורחמנות, ומי שהגיע למידה זו הוא מבניו ומאומתו. מי שמגיע למדרגות כאל ההוא כבר נחשב מבניו ומאומתו.

אז ראינו אצל אברהם אבינו הטבה ורחמנות, אבל ביישנות, הטבה ראינו, ביישנות מאיפה? מיהו ידוע איפה אצל אברהם אבינו ראינו ביישנות? כן, חנג'ורי בטסרי. אז ככה, אצל אברהם אבינו ראינו אדרבא, אמיצות גדולה בדרכו, שאמר כל העולם מעבר זה ואני מעבר השני, והוא לא חת מפני כל, אמיץ גדול היה אברהם אבינו, רואים בו אמיצות גדולה מאד, אבל איפה בישנות?

הגמרא בנדרים כ' אומרת, תניא, ובעבור תהיה יראתו על פניכם זו בושה, לבלתי תחטאו מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא, בעבור תהיה יראתו על פניכם, מה זה יראתו על פניכם? זו הבושה, אז מה היא תגרום הבושה? לבלתי תחטאו, מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא, רואים מזה שחכמים ז"ל חילקו פה שני מיני בושה, אחת שהיראה מביאה לידי בושה והמתיירא מתבייש, זוהי בושה חיצונית, ודבר שני זה בושה שמביאה לידי יראה, והמתבייש מתיירא וזוהי בושה פנימית, אז יש בושה חיצונית ויש בושה פנימית. מה זה ענין של בושה פנימית? שאדם בא להתעמק בגדלותו ורוממותו של הבורא יתברך, יוקטן כל כך בעיני עצמו וכל מעלותיו מתבטלים אצלו עד שהוא ירא ודואג בכלל אם יש לו זכות קיום, זה נקרא בושה פנימית, כשאדם בא להתעמק בגדלות וברוממות הבורא, אז אם יש לו יראה פנימית הוא נהיה קטן בעיני עצמו, עם כל המעלות הכי גדולות, עד שהוא ירא ודואג אם יש לו זכות קיום. את הבושה הזאת מצינו אצל אברהם אבינו, שאלנו איפה מצינו בושה? הנה מצינו, איפה? בשעה שבא לבקש מהקב"ה על סדום ואמר ואנכי עפר ואפר, אמרו חז"ל, מה הוא אמר? אמר כבר הייתי ראוי להיות עפר על ידי המלכים ואפר על ידי נמרוד, אם אתה לא מצילני אז אני הופך להיות עפר במלחמת המלכים, כי מי שמת הופך להיות עפר, והמלכים ארבעה מלכים, ארבע מעצמות להלחם נגדם סיכוי שואף לאפס שאתה תצא משם חי, אז אם לא אתה מציל אותי אני עפר, אז אני כבר עפר למעשה, רק אתה עשית חיית המתים. ואפר, מי שנכנס לכבשן האש, מה יוצא משם? אפר, אלמלא אתה מציל אותי משם אני אפר, אז אני מחזיק את עצמי כל הזמן עפר ואפר, אני מת, מת מהלך, אם לא אתה מציל אותי אין לי זכו קיום. הרי שבשעה שהוא עמד לפני הבורא יתברך לבקש נתקטנו אצלו כל המעלות, כמו הפלת עצמו לכבשן האש על קידוש ה', יש אחד יגיד מה, אני מסרתי נפשי על קידוש ה', זה מעלה, הוא לא לא הזכיר שיש לו מעלה מזה, הוא ביטל את זה לגמרי, פשוט לו שהוא צריך למסור את נפשו על קידוש ה', מה פירוש, מה הוא יעבוד עבודה זרה? אז הוא לא מרגיש בזה שום מעלה, זה חיוב שכלי שחייבים לעשות, אז הוא לא מחזיק מעצמו כלום על זה, מה כן? שהייתי צריך להיות אפר.

ואדרבא, התחיל להרגיש דאגה בזכות זכות הקיום שלו, כאילו אינו יודע מפני מה הוא חי, ונעלמו נתבטלו כל מעלותיו של אברהם אבינו כשהתקרב להדבק בבורא יתברך, זוהי דרגה של בושה, שמביאה אל היראה אצל אברהם אבינו ע"ה. זה בושה פנימית. בושה אמיתית, שמביאה אל היראה אצל אאע"ה.

וכן הוא גם כן ענין הבושה הפנימית לא רק להתבטל מלפני ה' יתברך, אלא להתבטל ממעלת אנשי עליה וממדרגתם. להתבטל אצל גדולים באמת, אנשי עליה להתבטל מפניהם וממדרגתם, עד שיוקטנו בעיניו כל מעלותיו ונעלמים מעיניו. וכל השתוקקותו להשיג המעלות שמוצא בזולתו, וכאן הענין כבד מאד, שהרי אפשר לו לבטל מעלותיו של זולתו בהעריכם אותם נגד מעלת עצמו, אבל זוהי מדרגת השלם שמרגיש רק מעלת זולתו ונעלמו ממנו מעלותיו, ונעשה שקוע רק באחת להשיג מה שמוצא בחברו מן המעלות.

נחזור, ענין בושה פנימית זה לא רק להתבייש ולבטל ולהעלים את כל המעלות של האדם מפני הבורא יתברך, עד שהוא לא מרגיש שיש לו זכות קיום, אלא אותו דבר להתבטל ממעלת אנשי עליה וממדרגתם. כל הליצנים של הדור הזה, כגון גדולי הדור של הפייסבוק שהזכרנו בימים האחרונים, מימיהם היו מחוברים לגדולי דור אמיתיים במשך למעלה מעשרים שנה. צמודים אליהם ושואלים את פיהם על כל דבר. לאחד יש רב מסתורי שהוא לא מגלה אף פעם מיהו, ואפילו שאומר שאחד הבנים המסתוריים של הרב עובדיה יוסף אמר לו שיותר לא ידבר נגדי אז זה החזיק כמה ימים והוא חזר שוב פעם, ז"א אין להם רב או מנהיג, הם הרבנים של עצמם וכל אחד נסמך בשני, אחד אומר שמסרחי הוא גדול הדור שלו, השני אומר שערן בן עזרא הוא גדול הדור שלו, ושניהם חושבים שפנחס ראובן הוא גדול הדור שלהם וכן הלאה, ז"א אין להם, הם לא היו ליד הרב שפירא זצ"ל, ליד הרב קניבסקי, ליד הרב קרליץ, כל גדולי הדור בכולל הם לא למדו איתם, הם גם לא למדו בכולל כל ימי חייהם, אבל האנשים האלה הם פתאום נהיומוציאי ספרים וכל מיני דברים כאלה. הרמה שלהם אתה מבין זה אנשים שמלפני שבע שנים עשר שנים עשו תשובה, ועדיין נשארו בלי זקן בלי כלום והופכים את התורה כחפצם איך שהם רוצים ימינה ושמאלה העיקר שיש להם מאה אחוז הוכחות, והם משתמשים גם בכל מיני רבנים שעושים להם שליחות, אחד שאומר שאסור מי שיש לו ספר שכל הזכויות שמורות כתוב עליו אסור לפתוח אותו וישר שהוא רואה ספר כזה שכתוב הוא סוגר את הספר, אז מעניין מאיזה ספר הוא לומד כי כל הספרים כתוב כל הזכויות שמורות, אז הוא לומד רק מעצמו כנראה.

מכל מקום מה שדובר זה שהם גזלנים שגוזלים חידושי תורה של אחרים ואומרים אותם בשם עצמם, זה גזלנים למה כי אתה לא יכול להגיד בשם עצמך דבר שאתה לא אמרת אותו, אחד אמר אתה צריך להגיד את החידוש הזה, את הווארט הזה בשמו, אתה גם מביא גאולה לעולם אבל מה אכפת לך מגאולה אם לא תבוא גאולה אז הוא לא יכול למכור ספרים אז הוא לא רוצה להגיד, ודבר שני, הוא צריך גם כן להגיד את זה שלא יהיה גזלן, כי זה נקרא גזל, לא יעזור לך אתה מבין אפילו אם תביא אחד שטורק ספרים על ימין ועל שמאל, צרי להבין את זה, אבל הם לא זכו לשבת ליד גדולי תורה והכוונה, וגם לא קיבלו מהם כתב שהם גדולי הדור, אני בטעות כתבו לי הרב שפירא והרב לפקוביץ והרב קניבסקי והרב אויערבך מכתב שאמנון יצחק אחד מגדולי הדור, מה לעשות שהם כתבו, אבל אתם אין לכם דבר כזה, פנחס ראובן יכול לתת לכם, הוא עושה מודעות ענק, הוא יכול לכתוב עליכם הגאון הגדול, אתם תהיו הכי גדולים שדבוקים על הקירות. אבל במציאות אתם אנשים טיפשים ריקים ופוחזים.

אז לכן צריך לדעת, אין להם בושה פנימית, אין להם יראה, אין להם שום דבר, אין להם גורנישט, הם רק חבורה של סוחרים, זה הכל.

אז לכן ענין הבושה הפנימית זה להתבטל ממעלת אנשי עליה וממדרגתם, עד שיוקטנו בעיניו כל מעלותיו ונעלמים מעיניו, אז פעם מסרחי החזיק ממני כאיש עליה, פעם הוא החזיק ממני, הוא אמר שהוא עשה מינימום מאה אלף, איך אנשים שונאים אותו? איך יכולים לצאת נגדו? איזה מן דבר זה? הרי על זה אין חולק שהוא עשה לפחות מאה אלף בעלי תשובה, ושכח כנראה גדל, גדל מעל עצמו, התנפח, התנפח התנפח, אבל בלונים כאלה שמתנפחים בסוף מתפוצצים, אתם יודעים, קודחים אותם, ויקדח בו, כן, הקדיח. אז ז"א, כל השתוקקותו של אדם שיש לו יראה, בושה פנימית, זה להתבטל ממעלת אנשי עליה וממדרגתם עד שיוקטנו בעיניו כל מעלותיו ונעלמים מעיניו, במה השתוקקותו? להשיג מעלות שהוא מוצא בעצמו. הוא לא מחפש מומים בחבריו, הוא מחפש מה יש לו מדרגה גם אני רוצה להגיע לזה. אני גם רוצה את המעלה הזאת, אני רוצה גם את המידה הזאת, איך יש לו סבלנות כל כך, איך יכול לשמוע חרפתו ולא לגדף ולקלל כמו שהם מקללים, צריך ללמוד את זה. אבל הם לא, אין להם לימודים, הם לא צריכים ללמוד, הם רק מלמדים את האחרים. איזהו חכם - הלומד מכל אדם, הם לא לומדים אז הם טיפשים, הם לא חכמים, כך כתוב במשנה, איזהו חכם הלומד מכל אדם, יש להם ממי ללמוד? הם מלמדים את כולם. הרי מסרחי אומר שהרב עובדיה והרב קניבסקי והרב שטינמן וכל גדולי הדור שיצאו נגד האייפון הם לא חכמים בכלל, מי עושה כזה תקנה או גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה? הוא מחייך צוחק עליה, אומר ככה לא סליחה ככה לא ככה לא נותנים פסקים ועצות והכל, ככה לא, הוא החכם הגדול, כן, הגאון של מונסי, מחלוגדיל, וכאן הענין כבד מאד, שהרי אפשר לו לבטל בעלותיו של זולתו בהעריכו אותם נגד מעלת עצמו, אבל זוהי מדרגת השלם, השלם מרגיש רק מעלת זולתו ונעלמו ממנו מעלותיו ונעשה שקוע רק באחת להשיג מה מוצא בחברו מן המעלות.

את זה מצינו אצל יצחק אבינו ע"ה, וישמעאל, תשמעו איזה מעלה היתה ליצחק אבינו ,לא כמו מסרחי וע' בן ע' ופיני ומלכות בית דוד, אלא הוא אומר, זה מצינו אצל יצחק אבינו ע"ה ואצל ישמעאל, יצחק וישמעאל היו מתדיינים זה עם זה, זה אומר אני גדול ממך, שמלתי לשמונה ימים, אמר ישמעאל אני חביב ממך, למה? שהיה בידי למחות ולא מחיתי, אני בן 13 נכנסתי לברית ואני הייתי מספיק גדול שיכלתי למחות ולא להסכים ולא מחיתי. אתה היית בן שמונה ימים, בכלל מי שאל אותך, אתה בכלל לא ידעת מה עושים בך. יצחק משתבח שהוא עשה מילה בזמנה וכתיקונה, וגם שעשה פריעה כתיקונה, וישמעאל מתהדר אני עשיתי, יכלתי למחות ולא מחיתי, באותה שעה אמר יצחק אבינו ע"ה, הלואי יגלה עלי הקב"ה, ויאמר לי שאחתוך לו אחד מאיברי ולא אעכב, אני מוכן להוכיח לבורא ולכל העולם שיבקש ממני איזה אבר שהוא רוצה שאני אחתוך, אני אחתוך לכבודו. אמר לו הקב"ה, על מנת שתקריב עצמך ולא תעכב. המבחן שלך לא יהיה שתקריב אבר אחד, את כל עצמך תקריב ולא לעכב, ככה מובא בילקוט בראשית צ"ה.

רואים מכאן כמה הגיעה מעלת ההתלמדות אצל יצחק, בעת שהוכיח אותו ישמעאל וישמעאל הראה שהוא יותר גדול מיצחק בזה שהוא היה יכול למחות ולא מחה, לא גילה יצחק צדדי המעלה שיש בו, לא אמר לו אני יותר טוב ממך בא' ב' ג' ד', וגם לא אמר את צדדי החסרון שיש בישמעאל ולא היה חסר צדדים של חסרון בישמעאל, אלא שמע את דבריו וקיבל אותם, והשתוקק שגם אותו יבחן הקב"ה בנסיון כזה. הגם שהיה יכול למצוא חסרונות בישמעאל, כידוע שהיה בו כמה עבירות, הוא מעיז פניו להראות שהוא גדול ממנו עוד, בכל זאת לא הקטין יצחק את ישמעאל בגלל עבירותיו, רק קינא מעלתו שהיה בו שהיה בגיל שהיה יכול למחות ולא מחה.

ואם הראה רק פעולה אחת שהוא גבוה ממנו במדרגה שלא היה ליצחק, לא שקט ולא נח ושכח יצחק מכל מעלותיו לגמרי, ורק ביקש שגם אותו יבחן בנסיון כזה, ועוד בנסיון יותר גדול. וקיבל דברי ישמעאל כאילו הוא הבעל חסרון, כאילו הוא יצחק בעל חסרון, וחברו ישמעאל הוא בעל מעלה שאין כמוהו.

נמצא שההתבטלות ממעלתו של ישמעאל עוד העמידה אותו על רגליו, וגדלה מדרגתו יותר של יצחק בזה שזכה לעקידה, בגלל שלא ויתר על המעלה שהיתה בישמעאל שהוא מל בגיל 13, זה היה המצב כי אז נצטוו, אבל היה לו אפשרות למחות והוא לא מחה, אז הוא עשה את ה מילה בבחירה, לא כמו בן שמונה, שעןשה בלי בחירה, אז הוא אומר מעלה זו אני גם רוצה ולכן אני מוכן שיורידו לי אבר, אמר לו ה' כולך, הסכים, בגלל שהוא חיפש עוד מעלה ולא חיפש את החסרונות של ישמעאל להגיד אני טוב ממך ואתה חסר ובזה להשקיט את מצפונו, אמר לא, אני רוצה גם את זה ומוכן בשביל זה גם להוריד אבר. מה הוא זכה בזכות זה? לעקידה, ופעולת העקידה נעשה גם לדורי דורות.

אבל לא כך היה אצל ישמעאל, מחמת ליצנות שלו שהיתה אצל ישמעאל וביטול היה מבטל את יצחק כל הזמן ומלגלג עליו, כל הזמן, לא די שהוא לא התלמד כלום  ממעלותיו של יצחק, שהיה יכול לראות באמת גבהות ושלמות מרובה אצל יצחק, אלא עוד ביטל אותו וצחק ממנו. והגם שהיה באופן נסתר מעט ולא באופן גלוי כל כך, והראיה, שאברהם אבינו ע"ה לא ראה בו שהוא מצחק, הרי שרה ביקשה גרש בן האמה הזאת ואת בנה, למה? היא ראתה שהוא מצחק, מצחק עובד עבודה זרה שופך שפיכות דמים גילוי עריות, אבל שרה הרגישה בו שהוא מצחק, עד שגרש אותו אאע"ה מפני שורש החטא שהיא ראתה בו, שהבחינה שלו מצחק, לא רק מצחק, ליצן גם שמתלוצץ על אחרים, לא מקבל, לא מתלמד, לא חכם, זה היה ישמעאל ההיפך הגמור מיצחק, שאף שיש לו גדר כזה להתלמד ממעלת יצחק, לא די שאינו מתלמד, אלא עוד מפחית את המעלות שראה ביצחק אבינו ע"ה. לכן אחד כזה שהוא לא מתלמד אינו ראוי להיות ביתו של אברהם אבינו.

בביתו של אברהם אבינו מחזיקים בני עליה, מי שמוכן לעלות, מי שלא מוכן לעלות להתלמד מאחרים לא בגדר איזהו חכם הלומד מכל אדם, אין לו מקום בבית של אברהם אבינו. משליכים אותו החוצה. זה אומר הכל, כן.

וזהו שאמרו חז"ל, מכאן שעשה ישמעאל תשובה. אמרנו איך ממעשה אחד אפשר להגיד שהוא עשה תשובה? הרי תשובה אמרנו צריך להתהפך מצד לצד, לשנות את המידות וכו' וכו', איך ממעשה אחד הכריעו חכמים שהוא עשה תשובה? זה מה שאמרו, מכאן שעשה ישמעאל תשובה, איך? כל שורש החטא בישמעאל היה מה שהוא לא הניח את עצמו ללמוד, לא רצה ללמוד מאחרים, לא רצה לקבל דעתם של אחרים, הוא המבין היחידי והגדול, הוא יכול לעשות קציצות מכל אחד והוא מפולפל לפחות כמוהו. זה לא לומד מאף אחד, זה טבח, קצב, עושה קציצות. צריך להוציא ספר בישול עוד מעט.

מכל מקום אז חכמים ראו ש ישמעאל עשה תשובה, למה? כי שורש החטא בישמעאל היה מה שלא הניח עצמו ללמוד, ובמקום שהיה יכול להתלמד מיצחק, ביטל אותו את יצחק, אם כן זה לא חטא פרטי, אלא זה חטא כללי, חטא כללי פירושו שזה השיטה, זו השיטה של ישמעאל לא להתלמד, אז פה רואים שהאדם הזה הוא מסוכן מאד. ונסתרה ממנו דרך העליה, והוא עומד ליפול מטה מטה, וכאשר בעת שמת אברהם, והם מוליכים אותו לקבורה, וישמעאל בפני כולם מראה שיצחק גדול ממנו, שהוא נותן לו לקבור את אביו ראשונה, בשעה שזה הזמן הכי טוב, הלויה הכי גדולה שהיתה, בלי ניפוח מספרים, ושמה עכשיו הזמן להוכיח שאתה הבן הגדול, ותלך בראש, ותהיה קובר בראש, שמה מניח ישמעאל את השיטה שלו ושם את יצחק הקטן בראש. שיצחק יותר גדול ממנו, הגם שיצחק הוא הצעיר הוא מקדים אותו לילך קודם.

מהפעולה הזאת לבד שהוא הכניע את עצמו מוכח וגלוי התשובה של ישמעאל, מפה רואים שהוא עשה תשובה. הוא התחלף לגמרי, הפך את כל שורש החטא, ואם סיבת החטא שלו תמיד היתה העדר ההתלמדות שלא רצה ללמוד ולא העמיד אף אחד לפניו, הוא תמיד היה המבין הגדול, עכשיו שהניח מקודם את יצחק שילך לפניו, ביטל את עצמו לגמרי, והוא מודה לעיני כולם שיצחק הוא הבחיר של הקב"ה, הוא אדם רם המעלה, הוא הבן של הגבירה, והוא בן השפחה, והוא התלמד ממנו, ויש לו כבר מקום מאין לשאוב שלמות ודרך עליה. ז"א הוא עלה על הדרך של התשובה.

זוהי התשובה האמיתית, כי שורש התשובה הוא דרך התשובה, האם אתה מוכן להתלמד, מוכן לקבל, מוכן להתבטל לפני גדולים ממך, ותיקים ממך, חכמים ממך, בעלי מעשים יותר גדולים ממך, זכאים יותר ממך, מוגדרים על ידי גדולי הדור כגדולי דור, אתה מוכן או לא מוכן? לא מוכן אז אתה אפס קטן מאופס. אתה כמו ישמעאל לפני שעשה תשובה. הוא לפחות עשה, ספק אם אתה תזכה לעשות.

אז זו התשובה האמיתית כי שורש התשובה הוא דרך התשובה, וכאשר ישמאל השיג את דרך התשובה בפעולת ההכנעה הזאת הרי זה בירור נכון וראיה אמיתית שעשה תשובה, וזהו ענין הבושה שמביאה לידי יראה שלמדנו בהתחלה, למען תהיה יראתו על פניכם, זו הבושה, וענין הבושה שמביאה ליראה, וזה נותן לאדם תביעה מתמדת בעבודתו לעמוד על הדרך לעלות לשלמות האמיתי, בלי זה לעולם אדם יכול להיות מנופח ובעל גאוה כמו טווס, אבל זה לא יעזור לו שום דבר, אך דרך התשובה לא הכיר ולא ידע וימות בשגיונו עם דמיונות של מאה אחוז שקר.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו  יגדיל תורה ויאדיר. 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת