טוען...

מה צופן העתיד הקרוב | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 25.01.2015, שעה: 22:40


http://live.shofar-tv.com/videos/4648 25-1-15

... כתוב שם: "מן הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולם, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברבים בין ביחיד אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו הכל בגזרת עליון".

מבואר בזה כי קיום התורה והמצוות כולן יסודן בחיוב האמונה וההשגחה בגזרת עליון, כל ק יום התורה והמצוות תלוי בזה, ביסוד שחייבים להאמין שהקב"ה משגיח והכל זה בגזרת עליון, ובאמונה הזו מותנה כל חלקו של האדם בתורת השם. כי נתחייבנו להאמין שכל הקורות אותנו אם לחסד ואם לשבת, אין בהם הנהגה טבעית ודרכו של עולם, אלא יסודם באופן הנהגתנו בקיום התורה. אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו. אז כפי מעשינו משולם לנו.

הנהגת שכר ועונש היא מלאכתו של הקב"ה מאז כלות ימי בראשית והיא סיבת כל מקרינו, וכן אמרו חכמים זכרונם לברכה בבראשית רבה י"א, רבי פנחס בשם רבי הושעיא אמר, אף על גב דאת אמר כי בו שבת מכל מלאכתו, ממלאכת עולמו שבת, ולא שבת לא ממלאכת הרשעים ולא ממלאכת הצדיקים, אלא פועל עם אלו ועם אלו.

ובא הפירוש לזה, למדרש הזה בדברי המלבי"ם, שעל הנהגת שכר ועונש הדברים אמורים, כי עם כניסת שבת, שבת בראשית, תמה לה מלאכת עולמו יתברך שזה עשיית הטבע, ומאותה עת החלה עשייה אחרת מעולה, היא מעשה אלקים בהשגחתו המתמדת המתנהלת בהנהגת שכר ועונש, וזוהי מלאכת הצדיקים והרשעים, כי בעבורם פועל השם יתברך בכבודו ובעצמו, לבל יהיה מקרה אחד לצדיק ולרשע כפי סדר המערכה, אלא משדד הוא יתברך כח המערכה לתת לכל אחד כפרי מעלליו, לגמול לאיש חסד כמפעלו ולרשע רע כרשעתו.

המלבי"ם מסביר, מלאכת שמים וארץ תמה ביום השישי כי בו שבת מכל מלאכתו, אבל החלה מלאכה חדשה, עשייה חדשה, מעשה אלקים, המשגיח בהתמדה ומנהל את השכר והעונש, זוהי מלאכת צדיקים ורשעים, והשם בעצמו, בכבודו ובעצמו, הוא דואג להשגיח ולפעול ולהפעיל, שלא יקרה מקרה אח דלצדיק ולרשע כפי סדר המערכה והמזלות, אלא הוא משדד את כח המערכה ונותן לכל אחד כפרי מעלליו, עושה טוב יקבל רע עושה רע יקבל רעה, לגמול לאיש חסד כמפעלו ולרשע רע כרשעתו.

האמונה שהמקרים שלנו בהנהגת השם יתברך, יש ללמוד אותה מן הניסים המפורסמים, כמו שמבואר בדברי הרמב"ן. וגם כיום, כשאנו מתבוננים במאורעות העולם הבלתי טבעיים, אנחנו מכריזים הנה יד השם.

מצינו אבל עוד דרך להשיג את ההשגה הזו, להתבונן במה שנאמר מראש על ידי הנביאים בכל קורות העתידיים. אומר הנביא ישעיה, כל הגויים נקבצו יחדיו, מי בהם יגיד זאת וראשונות ישמיעונו, יתנו עדיהם ויצדקו, ישמעו ויאמרו אמת. אתם עדי נאום השם, ועבדי אשר בחרתי, למען תדעו ותאמינו, ותאמינו לי ותבינו, כי אני הוא, לני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה.

הפסוקים האלה אומרים מהלך נוסף להשיג על ידי התבוננות מראש בדברי הנביאים בכל הקורות העתידיים. אם יתקבצו כל העמים יחדיו, אין בהם ובנביאיהם מי שבכוחו להגיד עתידות, היה איזה שוטה אחד פעם שאמר שבשנת 2012 העולם יחרב, כל העולם דאג, הוא אמר שהעולם יחרב, הכינו את העולם לחורבן,

שאלו אותי, אמרתי להם: "שטויות והבלים! הנביאים אומרים לנו עוד צריך להיות גוג ומגוג, צריך להיות ישועה לישראל, צריך שכל העולם יכיר באמיתת צדקתו יתברך, יתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה, והתגדלתי והתקדשתי", קשקשת בקיצור, ועבר 2012 והחוזה המפליא שסמכו עליו תמיד התבטל.

אז אומר ישעיה הנביא, בואו בואו תתקבצו אתם כל העמים יחדיו, תביאו את הנביאים שלכם מי שאתם רוצים ותגידו לנו עתידות, אתם יודעים מה, גם אין מי שיאמר על המאורעות העתידיים, תביאו לי כאלה שאמרו על מאורעות שהיו בעבר שאמרתם קודם, תגידו לי מה יהיה בעתיד, אדרבא, תביאו עדים על הנבואות שיתקיימו ואז יצדקו בדבריהם, ויודו על האמת. אבל הקב"ה מעיד לו עדים נאמנים על קיום דברו שדיבר ביד עבדיו הנביאים, הרי עם ישראל זה העדות הכי גדולה, הם המעידים נאמנה על קיום כל ההבטחות כולן, ומן ההבטחות הראשונות שנתקיימו ידעו ישראל על האחרונות שיתקיימו, כי כאשר יאמר השם כן יהיה, יאמינו בו כי יקיים מאמרו, מתוך כך יתנו לב להבין כי השם הוא אלהים אין עוד מלבדו.

נחזור לפסוקים של ישעיה הנביא, כל הגויים נקבצו יחדיו, מי בהם יגיד זאת וראשונות ישמיעונו, יתנו עדיהם ויצדקו וישמעו ויאמרו אמת, אבל אין דבר כזה, אבל אתם, אתם עדי נאום השם, עם ישראל זה העדים של הקב"ה, עובדי אשר בחרתי משה רבינו שאמר את הכל וגם הנביאים הבאים אחריו, למען תדעו ותאמינו לי כי אני הוא לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה. אין מי שיכול למנוע או להפסיק את רצונו וגזרתו של הקב"ה, זה הוכחה שאין לפני ואין אחרי ואין מבלעדי, כי אם יש עוד מישהו היה יכול להפסיק את זה, לבטל את זה.

הפסוקים האלה מורים לנו את הדרך להשיג הכרה בהנהגת שמים. כי מקיום כל המאורעות אשר נאמרו מראש על ידי הנביאים, נוצר מצב שכל כלל ישראל הם בבחינת עדים על כל האמונה, אתם עדי, ובכוחה של התבוננות זו להביא את האדם לידי השגות עליונות של בירור יחודו יתברך בעולמו, זאת אומרת השם אחד ויחיד ואין בלתו בעולמו וכל הבריאה מאוחדת בו, ואין שום דבר נפרד מאיתו, והכל קשור בו וממנו, ואין שום דבר שזז בלא הסכמתו ורצונו, זה יחוד השם יתברך בעולמו.

כזאת אנו מוצאים בדברי הרמח"ל בריש דעת תבונות ל"ד וזה לשונו: ופי עליון מעיד בעצמו ומודיע, כי כל הנלקט מכל סיבותיו הגדולות אשר הוא מתהפך בעולמו, מכל אירועים הגדולים והתהפוכות שבימי עולם, הלא הוא גילוי יחודו הגמור הזה כענין אמרו ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי. והנה מקרא זה נאמר אחר שכלל הכתוב כל סיבוב הגלגל העתיד ומזומן להיות סובב בעולם אשר נכלל כולו בדברי השירה ההיא של האזינו, וכמו שפשתן של כתובים עצמו מוכיח, ועל כל דברי החזון הללו חתם הכתוב בלשון הזה, ראו עתה כי אני אני הוא. זאת אומרת אחרי שתראו שמכל הדברים, מכל המסיבות הגדולות איך התהפך העולם כך וכך וכך בכל דברי הימים, רואים מזה את גילוי יחודו יתברך השלם. וכל זה נאמר בפרשת האזינו, בשירה שם, והפשט של הפסוקים מוכיח זאת, ואיך נחתמת השירה, ראו עתה כי אני אני הוא, זאת אומרת תמיד שתסתכלו תוכלו לראות שכל מה שאמרתי כבר התקיים עד לרגע שבו אתם נמצאים.

חייבים אנו להגיע לראיה וידיעה ברורה כי יד השם היא המסבבת את גלגל ההיסטוריה, והיא הגורמת את כל המאורעות והתהפוכות שבדברי הימים, אך אין די בזה שיחודו יתברך מתגלה ומתברר לנו בבירור גמור, אין די בזה, אלא חייבים להשיב אל ליבנו את הידיעה הזאת ולתקוע אותה בלבבנו בישוב גמור בלי שום פקפוק כלל, זה מה שמצינו אצל משה רבינו מפי הגבורה "וידעת היום והשבות אל לבבך כי השם הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. סוד היחוד.

הנה לפני מספר ימים צה"ל פגע באימד מורניה ובגנרל איראני ועוד כמה איראנים וחיזבאלאווים, ומה מסבירים, שהיתה הזדמנות פז שהם הגיעו לשם טרנ טרינ טרנ ופגעו בהם,

לא! זה לא מתחיל ככה. כיון שהקב"ה מכין את מה שיקרה עוד מעט, וכדי שיקרה מה שצריך לקרות עוד מעט בהתפרצות של חיזבאללה כלפינו, השם מזמין את אותם אישים לנקודת מפגש כזאת ומאפשר לצה"ל אפשרות מעקב ומודיעין שאכן יאשש שנמצאים אלה בסביבתנו, ומאפשר להם להצליח במשימה ולפגוע, ואחרי זה חושבים שזה הצלחה והזדמנות פז שניצלו צה"ל, לא, זה הכל מכוון משמים להסתבכות שתבוא אחרי זה, כי הכל מתנהל על פי רצון הבורא. אם כל כך מוכשרים צה"ל, איך לא חיסלו את חאלד משעל, ולא רק זה אלא הרעילו אותו, וחוסין המלך איים על ישראל שאם היא לא תעשה משהו עכשיו להציל אותו, אז שלחו בחזרה עוד פעם שינטרלו את הרעל, ונטרלו אותו, ומאז כמה סבלנו ממנו, כן, כל המבצע האחרון בצוציק קטן, מי ניהל אותו? חאלד משעל, מי גרם לכל אלה שנהרגו? חאלד משעל, אבל איך זה קרה? כי השם לא רצה אז שיהרגו אותו, כי יש תכניות עוד, חושבים שזה פשלה של צה"ל, זה לא פשלה, זה רצון הבורא, מתי שהוא רוצה מצליחים, מתי שהוא לא רוצה לא מצליחים אבל לא לאותו רגע, לאותו מקרה ספציפי וזה נגמר בזה, לא, מזה יבואו התרחשויות שמתוכננות מראש לפי מעשינו. וכפי שהסברתי בתום ההרצאה הקודמת שתשמעו אותה ואז יתחבר לכם מה שאני אומר.

התבוננות באור זה על שלשה צירים מרכזיים בקיומו של עם ישראל, בכוחה להביא אותנו להשגת אותן המעלות המבוארות, דבר ראשון שאנחנו צריכים לזכור ולהתבונן, זה קיומו של כלל ישראל בארץ ישראל, התבוננות באור זה על שלשה צירים מרכזיים בקיום עם ישראל בכוחה להביאנו להשגת אותן מעלות עליונות המבוארות. מה הם שלשת הצירים? הציר הראשון, קיומו של כלל ישראל בארץ ישראל הרי הוא בלתי טבעי, מי שמתבונן בעין פקוחה בשטח כזה זעיר, מוקפים בחצי מיליארד שונאי ישראל השואפים להרגנו, עם כמויות גדולות מאד של נשק השמדה, ואנחנו מתקיימים, זה לא טבעי. ואז הובטח מראשית כאמור, אשר כרת את אברהם, וכתוב "לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם", זאת אומרת הבטחה, גם כשאנחנו בגלות אלפי שנים, הנה אנחנו חוזרים לארץ ישראל, ארץ האבות. מכח מה? מכח ההבטחה, לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם. אז זה ציר ראשון שצריכים להבין ולזכור שזה לא טבעי.

הדבר השני, קיום האומה הישראלית בגלות ובגולה גם זה ענין בלתי טבעי בהחלט, כי ראינו בשואה שיכלו תוך שנים ספורות לחסל שש מיליון יהודים, ואין פוצה פה ואין מצפצף, וכל העולם שותק, וגלות ספרד ואינקוזיציה וכל הפוגרומים במשך כל הדורות מאז יציאת מצרים עברנו גלויות רבות ונסיונות השמדה של היהודים באשר הם שם. אז גם קיום כלל האומה הישראלית בגולה ובגלות זה נס, זה לא טבעי בהחלט.

אבל גם זה יש לנו הבטחה. זה מראה שכוחו של הקב"ה להבטיח ולקיים, כמו שאמר "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אותם", חיצי יכלה בם, החיצים שלי, אני אכלה בהם, אבל הם עדיין קיימים, חיצי אכלה בם, בם זה הם קיימים, אז יהיה גזרות יהיה פוגרומים לפי מעשיהם של ישראל, אבל לכלותם זה לא אתן.

אז רואים שהבטחת השם מתקיימת, גם לענין הגלות גם לענין העונש וגם לענין ההצלה. זה ציר שני שהוא לא טבעי, לולא הבטחתו של הקב"ה. כי בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והשם מצילנו מידם.

הציר השלישי, שהתבוננות בשלשת הצירים המרכזיים האלה איך קיים עם ישראל, יכולה להביא אותנו להשגות של המעלות העליונות שביארנו קודם. מה זה הציר השלישי? היות כלל ישראל במרכז עניני העולם היום ובכל הזמנים. אין מצב בכל ימות שנות עולם שלא מדברים על עם ישראל כל יום בכל העולם, כמו שאנחנו רואים היום. כל החדשות נפתחות בכל העולם ישראל ישראל ישראל ישראל ישראל ישראל ישראל, מה זה? מאיפה זה? למה זה? זה הבטחה ואת השם יתברך, כבר נאמר לנו בדברי התוכחה בערבות מואב, והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים, ככתוב בדברים כ"ח. רש"י אומר מה זה ולשנינה? לשון ושננתם, ידברו בך, כל הזמן ידברו בעם ישראל, כל הזמן, זה טבעי? על ארה"ב לא מדברים בכל מקום כל יום, על סין לא מדברים כל יום, על רוסיה לא מדברים כל יום, מעצמות על, על ישראל אין מדינה ואומה שלא מזכירה את ישראל כל יום. גם זה לא טבעי, אבל זה הבטחה אלקית. רואים שלשה צירים שאלמלא ההבטחה האלוקית בתורה לא היה יכול להתקיים דבר כזה.

עלינו אפוא להתעלות מעל הסיבות שנראות לעין, תפסיקו להסתכל מה שאתם רואים בעיניים, צריך לראות בעין אמת את מצב כלל ישראל בהיקפו, את קיומו בארץ ישראל, את עמידתו בין האומות, את עמדתו המרכזית בעולם כולו שכל הזמן מדברים על העמדה של הישראלים של עם ישראל, ובכך יעלה בידינו להגיע ל"ראו עתה כי אני אני הוא" אני מסבב את כל הסיבות לקיום הגזרה, על פי ההנהגה של דרי מטה, זכות הכרת הנהגת יחודו יתברך, אם יש לנו את הזכות להכיר את יחוד השם יתברך זה יועיל לנו להצלת כלל ישראל. אתם שומעים, אם אנחנו נאמין ביחוד השם יתברך זה יציל אותנו מכל צרה וצוקה.

כמו שאמרו רבותינו במסכת סוכה מ"ב "והיה כקרובכם אל המלחמה וניגש הכהן ודיבר אל העם ואמר אליהם, שמע ישראל" שואלת הגמרא, מאי שמע ישראל? אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, אמר להם הקב"ה לישראל, אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע, שחרית וערבית, אין אתם נמסרים בידם של האויבים, כי זכות שמע ישראל שזה הכרת יחודו יתברך, שהשם אחד אל יחיד ומיוחד שולט בשבעה רקיעים בארץ וארבע רוחות השמים, מי שזוכה להכיר ביחוד השם יתברך, בכח זה להציל ולהושיע את ישראל. כי אין מי שיכול לפגוע בנו אלמלא גזרתו של הקב"ה.

אבל כדי לזכות לישועת השם חייבים אנחנו לעבוד על נקודת התורפה שמכרסמת בקרבנו, מה היא? צה"ל, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה נקודת התורפה והחולשה שלנו.

והנה הדרך להגיע לכלל הזכירה ההפוכה, כי השם הוא הנותן לך כח לעשות חיל, את זה לומדים מדברי הרמב"ן וזה לשונו: דידוע כי ישראל גיבורים ואנשי חיל למלחמה, כי נמשלו לאריות ולזאב יטרוף, על כן אמר אם תחשוב, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, תזכור השם שהוציא אותך ממצרים ולא היה לך שם כח ועוצם יד כלל, ותזכור עוד, כי במדבר אשר אין לאל ידך לחיות שם, עשה לך כל צרכך, אם כן החיל הזה אשר עשית בכוחך, השם הוא שנתן לך הכח, כאשר עשית אותו, ואם תשכח את השם, תשמעו מה יקרה, אם תשכח את השם תתלה בעצמך, יכלה כוחך ושארך ותאבד כאשר אבדו הם, כי כל עוזבי השם יכלו, דברי רמב"ן.

הסיבה להפסדים, למכות לאסונות, לנפגעים, לנפטרים חללים, הסיבה זה שאתה תולה בכוחי ועוצם ידי. 85 אלף היו בצוציק איתן, וקרוב לשמונים חללים, ולא ניצחנו, וחזרנו כלעומת שבאנו, וזה היה כוחי ועוצם ידי הכי גדול, שהשתמשו בו אפילו ממלחמות קודמות. למה? כי זה הסיבה שיכלה כוחך ושארך ותאבד כאשר אבדו הם, כי כל עוזבי השם יכלו.

ואני אומר לכם שמה שהולך להיות בעתיד יהיה יותר גרוע, מהסיבה הזאת שכל הזמן שוכחים את השם וטוענים שזה הם.

מבואר כי ההתבוננות בגאולת מצרים ועמידתנו במדבר על אף היותנו מעוטי כח, היא היא הנותנת לנו את הכח לעמוד בכל העיתות בנסיון של כוחי ועוצם ידי. אם יבוא לנו מחשבה זרה, מחשבה רעה של אלילות עצמית שיש לנו כח ועוצם יד מה יכול להוריד לנו את זה שלא נכשל? ההוכחה הברורה זה שהשם נותן כח לעשות חיל זה גאולת ישראל ממצרים ועמידה במדבר. בלא שום כח, בלא שום יכולת, השם האכיל אותנו ארבעים שנה בלי שום מקור טבעי, הוציא אותנו בלי צבא, על פי מאמרו של צדיק משה רבינו, הוא בא אומר וזה מתקיים, אומר וזה מתקיים, אומר וזה מתקיים, זה מה שיעשה מלך המשיח, בהבל פיו ימית רשע, בלי מלחמות בלי בטיח, יראו בן אדם אחד עומד מול אומות העולם ומנצח אותנו בפה שלו.

וזוהי ההוכחה הברורה כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל, וההתבוננות זו עצמה בכוחה להביא עלינו ישועה וגאולה, אם נאמין כך שהכל יחודו יתברך והכל בגזרתו ולנו אין שום כח ועוצם יד, אלא השם דרך הכלים שאנחנו משתמשים נותן לנו או הצלחות או אי הצלחות, אם נאמין כך זה יביא ישועה וגאולה. כמשתמע מסיום דברי הרמב"ם, שכן דברי תורה נדרשים במידת מכלל לאו אתה שומע הן.

זאת אומרת, ואם תשכח את השם יכלה כוחך ושארך ותאבד כאשר אבדו הם כי כל עוזבי השם יכלו, זה אם תשכח, אבל אם לא תשכח אז זה יביא את הגאולה והישועה לעם ישראל.

ואם שכח יד השם גורמת אבדון וכליה, הרי מידה טובה מרובה ממידת פורענות אחת על 500, פי 500, אם אתה שוכח את השם זה מביא עליך כליה ואבדון, אז אם לא תשכח את השם ותזכור שהוא נותן לך כח לעשות חיל אז תזכה פי 500 טובות, כי זכרון ידו החזקה וכוחו הבלתי מוגבל מכוחו להזכירנו לפני השם להפקד בפקודת ישועה ורחמים. אם נזכור את השם, יהיה זכורים לפניו ואז יפקוד אותנו בפקודת ישועה ורחמים.

כשאנו מתבוננים בהתבוננות כזו, עלינו להשקיף גם על המאורעות בתקופתנו. כי הנה לאיש בער וכסיל יחשב כי הצלת כלל ישראל בארץ ישראל בתקופת הנאצים ימח שמם וזכרם, היה בה משום כוחי ועוצם ידי, כזכור אותה עת צרה ליעקב של שלהי מלחמת העולם השניה, התעבו שמי ארץ הקודש בעננים קודרים של השמדת יושבי הארץ, על ידי צבאותיו הצוררים של צורר היהודים ימח שמו וזכרו, שכבר הגיעו סמוך לשערי ארץ ישראל, ולולא השם שהיה לנו וידו שהיתה בם להומם ולהרחיקם מעלינו בדרך נס ופלא, מה היה עולה בגורלנו, ואך חסדו גבר עלינו שלא נתננו טרף לשיניהם, כך גם בענין הצלת שארית הפליטה ממזימות הרשע באדמת נכר, כך גם בבנייתו מחדש של עולם התורה והיהדות בארץ ישראל, הלא זה דבר לא טבעי, עשרות שנים רבות היה להקים ישיבות באירופה, ולא היו רבות, בכל עיר היתה אחת, ופה בארץ ישראל צמחו דורות של לומדי תורה וישיבות ומוסדות וכו' וכו', זה לא טבעי, וזה נגד מזימת של הציונות למחות את היהדות בארץ ישראל שלא יהיה לה זכר.

באור זה עלינו להבין כי גם כיום הזה לא כוחנו ועוצם ידינו עשה לנו את החיל הזה, כי השם יתברך הוא הנותן לנו כח בדרכי נס ופלא, ובאופנים לא טבעיים, ובאמת הלא כוחו הפיזי של עם ישראל הינו כאין וכאפס לעומת כוחם הצבאי של האומות הקמים עלינו לכלותינו, כמו שכתב שם הרמב"ם בהמשך ביאור הכתובים, ואמר שמע ישראל דבר אמת מפי, כי הגויים האלה הם גדולים ועצומים ממך, ואיך תנצחו במלחמה? ועוד יש להם ערים גדולות ובצורות לרום השמים, ואיך תכבוש אותם? וכשיתברר לך כל זה, יש לך לדעת ולהאמין מן ה יום הזה, כי לא תוכל לעבור עליהם כלל, עד שתדע בלבבך כי השם הוא העובר לפניך, אלמלא הקב"ה עובר לפניך במחנה והוא מסכל את כל מה שהם רוצים לעשות לך, אתה לא תוכל להם.

הדברים האלה תואמים למאד את מצבנו אנו היום, כפי שחזו עינינו במלחמה זו שהיתה אז, שאנשי הצבא עמדו במתי מעט מול עם רב ורם של חיילי צבאות ארם, מדובר על ששת הימים, וביותר בימיה הראשונים של המלחמה היה יחס הכוחות אחד כנגד שנים עשר, ואיך זאת אשר עלה בידינו לגבור עליהם אם לא ישועת השם אשר עמדה לנו.

חובתנו בשעה זו להתמיד ולהעמיק בהבנת מאורעות הימים על פי אור האמת, להאמין באמונה שלמה שכל דברינו ומקרינו כולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם, להוסיף ולהעלות בדרגה של ראיית מפעלות השם עד כדי הכרה מלאה ביחודו יתברך, להגיע למצב של אנחנו נהיה ככתוב אתם עדי נאום השם, למען תדעו ותאמינו ותבינו כי אני השם לא נוצר אל ואחרי לא יהיה אנכי אנכי השם ואין מבלעדי מושיע.

מי שמתבונן סביבנו רואה, שמאגר הכוחות והנשק שיש רק לתורכים הוא גדול משלנו. והתורכים אויבים אותנו כעת, ומה עם כל המדינות מסביבנו הנוספות, כגון עירק וסוריה וירדן ולבנון ומצרים וסעודיה וקטאר וכל אלה, מה עם הנשק והצבאות שלהם? ודילגתי על כמה, ואיראן וכו', מה עם כל אלה? אז אין פה שויון כוחות, לפי הטבע לא נוכל להם, אלמלא השם שומר עלינו והם חורשים עלינו מזימות יומם ולילה, והקב"ה ממציא אותם לפתחנו שנכה בהם, מה זה לא נס? שהקב"ה מזמין שנים עשר חיזבאללה ואיראנים שיתקרבו לטווח המסוק שלנו ויפגעו בהם ויחסלו את המתכננים, את כל מה שתכננו ברמת הגולן לזמן הקרוב, מה זה? מה זה? זה הם באו מרצון? זה אנחנו הזמנו אותם? מי עשה את זה? הקב"ה, אבל מי שחושב שזה מסתיים פה טעה, מכאן זה רק מתחיל ונמתין לראות מה יהיה בבאות.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.