טוען...

החובה לדעת | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 09.12.2014, שעה: 19:20

הורדת MP4 הורדת MP3


יד' בכסלו תשע"ה - החובה לדעת

 "ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיוואמרו חכמים זכרונם לברכה בבראשית רבה: לא היה הכתוב צריך לומר: אלא ויוסף הורד מצרימה, ומפני מה הסמיך פרשה זו לכאן?

רבי יוחנן אמר: "כדי לסמוך הכר להכר" - "הכר נא הכתונת בנך היא? ל-"הכר נא למי החותמת והפתילים? שאמרה תמר ליהודה, הכוונה בזה: כפי שכתבו המפרשים: להודיע שהקב"ה פורע לאדם מידה כנגד מידה.

 כן אמרו חכמים זכרונם לברכה בילקוט שמעוני פ. קמב':

אמר לו הקב"ה ליהודה: "אתה אמרת לאביך הכר נא! חייך שתמר אומרת לך "הכר נא"!".

אך זה טעון ביארו: היכן כאן העונש מידה כנגד מידה? אם זה משום שאמר הכר נא, ועל כן נענש "בהכר נא" האם הביטוי הכר נא היה עונש, מה היה העונש למעשה רק המילים הכר נא או המעשה עצמו?

העונש היה גם אם תמר היתה משתמשת בביטוי אחר, כמו תזהה למי זה? אז מה היא הנהגת מידה כנגד מידה בעובדה הזו של המילים הכר נא, והחזירו לו ב"הכר נא"?!

 כעניין הזה אנו מוצאים גם בגמרא בסוטה יג': "ויאמר השם אליו רב לך", אמר רבי לוי ברב בישר, וברב בשרוהו" ברב בישר: רב לכם בני לוי, ברב בשרוהו: "רב לך אל תוסף דבר עוד אלי בדבר הזה".

רש"י מפרש: ברב הוא בישר את בני מחלוקתו, קורח ועדתו, ואמר להם: "רב לכם בני לוי". והקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, והוא נענש באותה מידה.

 ובילקוט ברמז תט' קמה':

אמר לו הקב"ה: "אין אתה זכור בשעה שאמרת "הן לא יאמינו לי". הווי "הן קרבו ימך למות".

גם כאן מודגש הביטוי מידה כנגד מידה, ומה נפקא מינה למשה רבנו באיזו לשון אמרו לו כי קרבו ימיו למות? אם זה בהן או המילה אחרת, וכי לא יוסיף לבקש לעבור את הירדן, בגלל במילה "הן" הוא לא יוסיף לעבור את הירדן?

 "ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם" ופירש רש"י: "כל רעה שהיה רואה באחיו, היה מגיד לאביו, שהיו אוכלים אבר מן החי, ומזלזלין בבני השפחות, וחשודין של העריות, ובשלושתן הוא לקה: על אבר מן החי: וישחטו עיזים ולא אכלוהו מן החי. ועל שקוראין לאחיהם עבדים: לעבד נמכר יוסף. ועל העריות: ותישא אשת אדוניו",

והנה עונש לעבד נמכר יוסף, ודאי שזה עונש חמור, ותישא אשת אדוניו גם זה עונש חמור וניסיון מר.  זה העמידו בסכנה לאבד את עולמו חס ושלום.

אך מה העונש היה ליוסף במה ששחטו שעיר עיזים ולא אכלוהו חי? אם עד עכשיו ראינו שמידה כנגד מידה, שבאותה לשון האדם נענה, איפה המידה כנגד מידה פה באמרו שאכלו אבר מן החי?

 ברור שתכלית העונש היא ללמד אדם לקח, העונש לא בא למטרת עונש, אלא ללמד האדם לקח ולהוכיחו כי טועות בידו! זה מה שנאמר: ובשלושתן לקה, שהוכיחו לו מן השמים שטעה בשלושת הדברים שדיבר על אחיו. וכשם במה שהוא נמכר לעבד, זה הוכיח לו לראות הטעות שדיבר על אחיו הכשרים. וכן בהיותו בצרת אשת אדוניו, הוא ראה את דיבת העריות שהוא אמר על אחיו.

 כמו כן הראו כי טעה בחשדו אותם, על אבר מן החי: כי כל זה הם עשו בספר היצירה, ובעל חי שנעשה על ידי ספר יצירה אין לו דין רגיל. ועריות אף על פי ספר יצירה אין בה דין רגיל. אומנם הוא ראה אך חשד בדבר שלא עשו. שכן אף בשעת הקלקלה, הם היו זהירים באיסור אבר מן החי, ושחטו את שעיר העיזים.

 {אחד שעובר על עריות, לא הולך להקפיד על נטילת ידיים וברכת המזון ודברי תורה על השולחן, ברור שהוא כבר שלא. וכאן הם היו בשעת הקלקלה דהיינו שהם כבר דנו את אחיהם למיתה, אומנם חשבו שזה נכון, אבל שזו שעת הקלקלה לפי האמת, ובכל אופן החשש להוציא אח להורג}.

 ובטבעו של אדם בשעת כלכלתו הרי הוא בהול וחשוד לכמה דברים, ומזה נוכח לדעת כי טעה בשלושתן. כי בשעת הקלקלה הם לא אכלו אבר מהחי, הם שחטו שעיר עיזים ואכלוהו, בלי לאכול אבר מן החי . ולקה בזה: מה הלקיה שהוא לקה? שהראו לו את טעותו.

{כשמעמידים אדם על טעותו זו לקיה גדולה מאוד, אין צורך בעונש ממש, אדם שהוכיחו אותו על פניו ירצה אפילו להיבלע באדמה}.

כי קשה מאוד התוכחת , וכשמן השמים מוכיחים, ורואה שלקה בשלושתן, זה חמור יותר מהעונש.

 וזה הטעם שהקב"ה מעניש מידה כנגד מידה: כדי להוכיח אדם על טעותו. שעל ידי כך הוא למד על מה נענש והיכן טעה. אחרת הוא יעבור על אותה טעות ולא בזה השם חפץ אלא שהאדם יתעורר על טעותו "כי את אשר יאהב השם יוכיח וכאב את בן ירצה".

 מעתה נבין: מה הכוונה של "הכר נא" {שהתחלנו בהתחלה} "הכר נא" כנגד "הכר נא"

שאלנו: מדוע הכתוב היה צריך לומר: ויוסף הורד מצרימה, למה כתוב: וירד יהודה מאת אחיו, ולמה הסמיכו את הפרשה הזאת לפה? שהרי כל מה שקרה: וירד יהודה, והיה הסיפור עם תמר, ואז היא באה אליו עם הפתילים וכו' ואמרה לו: "הכר נא למי אלה". ומדוע היה זה צמוד לזה?

אלא סמוך: "הכר כתונת בנך" ומידה כנגד מידה "הכר נא" למי החותמת והפתילין" לכן הסמיכו לפרשה הזו.

{וכאילו תקעו אותה כאילו לא במקום. אך זה מכוון מהשמים בכדי יהיה מידה כנגד מידה}.

ומעתה נבין את הכוונה של "הכר נא" כנגד הכר נא: על ידי זה יעלה יהודה על לבבו שיש קשר בין הדברים: הוא יקבל תוכחה על שאמר: הכר נא במכירת יוסף, מיד הוא ייזכר שבאותם מילים הוא השתמש, מה שאמר לאביו: הכר נא למי הכתונת, פה הכר נא למי החותמת והפתילים. זה מבהיל כי זה מסר מדויק משמים.

 וכן משה רבנו עליו השלום שנאמר: אמר לו "רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה" {כשהוא מנסה להיכנס לארץ ישראל בפרשת ואתחנן} והוא הבין שנכשל במה שאמר לעדת קורח, "רב לכם בני לוי המעט מכם ובקשתם גם כהונה?!" ואף על פי שהיה משה רבנו הצדיק, וקורח ועדתו הרשעים, אף על פי כן לא היה לא לומר בלשון זה, "רב לכם" כי היתה במחלוקת שלהם נקודה של שאיפה להתעלות, ולהתקרב יותר אל הקב"ה, נכון, שזו היתה מחלוקת וגם רצו שררה, אך בסך הכללי הם רצו עבודה יותר גדולה בעבודת השם להיות כוהנים, והוא אמר להם "רב לכם", בביטוי הזה היה כדי להרפות את ההתאמצות שלהם והעליה להתרוממות, נכון שאי אפשר לחלוק ולהרהר אחריו, אבל היתה פה שאיפה כל שהיא, הם בקשו כהונה {שזו מטלה וחובות עבודה קשה} זו דרגת קדושה גבוה, והוא אמר להם "רב לכם" {כלומר העליה שהינכם מבקשים גבוה מדי בשבילכם} לכן הענישו אותו מידה כנגד מידה השמיעו לו בדיוק אותה לשון, הוא מתאמץ כל כך להתקדש בקדושת ארץ ישראל.

 כמו שאמרו חכמים זכרונם לברכה בסוטה יד', דרש רבי שמלאי: "מפני מה נתאווה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל? וכי לאכול מפריה או לשבוע מטובה הוא צריך?

אלא, אמר הרבה מצוות נצטוו ישראל ואינם מתקיימות אלא בארץ ישראל. להיכנס אני כדי שיתקיימו על ידי",

ובשל כך התפלל חמש מאות חמש עשרה תפילות, כמנין: "ואתחנן" ובעודו מתחנן! מה אמר לו השם:"רב לך!" כלומר: די לך במדרגתך, מידה כנגד מידה, בא להוכיח ולהשמיע לו לא פעלת נכון בביטוי הזה שמנעת מהם את האפשרות וריפית את ידם {גם אתה רוצה כעת דרגת קדושה יותר גבוהה, אני עונה לך באותה מידה, להשמיעך שלא היתה בסדר שם}.

 כך אנו מוצאים גם באחי יוסף שבטי יה: בשעה שבאה להם צרה שהזכירה להם את מכירת יוסף, מיד הבינו כי הם נטבעים על חטא זה, על ידי התוכחה באו לידי תשובה.

ככתוב: "אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה עלינו הצרה הזאת".

פירש הרשב"ם, "מידה כנגד מידה": אנחנו השלכנוהו בבור, והנה אנחנו נאסרים בבור השבי, {הם הבינו שהצרה לא באה לחינם} .

כעין זה כתב גם הספורנו: "אף על פי שחשבנוהו לרודף, היה עלינו לרחם עליו בהתחננו, וכנגד מידת אכזריותנו, זה האיש מתאכזר נגדינו" {הם הרגישו את האכזריות בהתנהגותו של יוסף עוד שעדיין לא מזהים אותו, ותוך כדי הרגשת ההתאכזרות הבינו כפי שהתאכזרו לאחיהם},

ועל ידי ההתאכזרות ההיא הגיעה ההתאכזרות הזו, ורק על ידי מידה כנגד מידה הם הגיעו לידי הכרה בחטא.

עוד כתוב: "ויען ראובן אותם לאמר: הלא אמרתי לכם לאמור אל תחטאו בילד ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש".

 והספורנו והכלי יקר אומרים: כי ראובן הוסיף כי שלא רק על מידת האכזריות הם נתבעים אלא גם דמו הנה נדרש, שגם עצם המכיר היתה שלא כדין ואף עליה נתבעים.

ומזה נלמד גם כשמגיע לאדם עונש, והאדם עולה בעליל את הנהגת הקב"ה עימו מידה כנגד מידה, עדיין צריך הוא להתבוננות יתרה, לדעת אל נכון למה ועל מה בא עליו העונש שלא יטעה בדבר, כי כל המטרה היא לעורר האדם לתקן את הדבר.

 ועכשיו נשמע דבר שלכאורה נשמע תמוה ומעתה יהיה מובן: כיוון שזו תכלית העונש, שהאדם יבין על מה הוא חטא. זו המטרת העונש העונש הוא לא להענשה. אלא לעורר את האדם להכיר בחטא שחטא, לאחר שהבנו שזה הוא התכלית.

 נביא מדברי הגמרא ברכות יב': "כל העושה עבירה ומתבייש בה, מוחלים לו כל עוונותיו" {מה הוא ההיגיון},

המאירי אומר: לאו דווקא כל עוונותיו, עבודה זרה, עריות, ושפיכות דמים. הכל בגלל שהוא התבייש?כל בגלל שעשה עבירה אחת והתבייש מוחלים לו כל עוונותיו},

לא! אומר המאירי הכוונה על אותה עבירה, {כל העוונות של אותה עבירה בכל הזמנים} רק אם הוא התבייש ומה היא אם הוא התבייש?

הטעם כמו שלמדנו כעת שהעונש אינו אלא להוכיח לאדם את טעותו, ומכיוון שזה הגיע לעצמו להכרה כה ברורה ונמרצת עד שנתמלא בושה מחטאו,

{אבל בושה אמיתית עד כדי שאדם לא יכול לכלכל את מעשה הבושה שהוא עשה שאינו יכול להסתכל על עצמו במראה},

 רבי אלעזר בן דורדיא שהתבייש במעשיו מת מרוב בושה. וזכה לחיי עולם הבא מיד. "תכסך בושה" שהגיע בעצמו להכרה כה ברורה ונמרצת עד שנתמלא בושה מחטאו, לכן הוא כבר לא זקוק לעונש. {כי כל המטרה כאמור היא לעוררו מהחטא ואם הוא הכיר זאת בעצמו עד כדי שנתמלא כולו בושה} לכן מוחלים לו על כל עוונותיו ללא עונש. וזה מאמר תמוה שכעט הוא מובן.

 מכאן אנו רואים שכל מידה ומידה, שהקב"ה השאיר בעולם, זה לטובתנו!

העונש הוא לא תכלית, העונש בא לעורר ולהכיר בחטא, ואם אנו מכירים בחטא בעצמנו, כי עובדה שאדם שמודה שעשה עוונות וחוזר בתשובה אין הוא צריך כבר בעונשים, ובתשובה לא מקבלים כבר עונש,

ובושה היא אחת מהעשרים תנאים של התשובה. אז אם התשובה היא כזאת אמיתית שכבר מכיר בחטאו, אין כבר צורך בעונש.

לכן כל מה שהקב"ה מביא לאדם: בין אם זה עונשים או תזכורות, בין אם זה מילים תואמות, הכל למטרה אחת: להזכירו את החטא במה נכשל, ומה עליו לתקן. ואם הוא השיג זאת בעצמו טרם ביאת התוכחה או העונש אשריו ואשרי חלקו, הקב"ה לא מחפש להעניש, הוא מחפש שאנשים ישובו בתשובה, שיכירו בחטא ויתרחקו ממנו.

כמו שאמר דוד מיד: "חטאתי!" ונשאר מלך,

שאול התמהמה עד שאמר "חטאתי" - הפסיד את המלכות. השם רוצה הכרה בחטא, זו היא הנקודה שאדם צריך לדעת.

העונש הכי גדול זה "על אומרך "לא חטאתי"

אפילו בלעם אמר: "חטאתי כי לא ידעתי" {כשהמלאך ניצב מולו, אז בלעם אומר "שאי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש" אדם מחויב ללמוד בכדי לדעת}.

"אתה חונן לאדם דעת "{בכדי לדעת ולא בשביל לא לדעת},

על זה מביא הקב"ה מידה כנגד מידה, ר"ת: מכ"מ זה הוא המכ"מ של הקב"ה,  {בכדי למקם בדיוק לאדם להתעורר ולעשות}.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 04.10 16:58

  כבוד הרב היקר שלנו.. אנו מאחלים לכבוד תורתו, לרבנית אורה היקרה ולבני משפחתו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, חיים ארוכים, בריאות איתנה, שמירה והגנה מבורא עולם בהכל, תמיד! שכל אויביו ייפלו לפניו כמו זבובים. ברכה ושפע עד בלי די. שבורא עולם ימשיך לתת לכבודו כוחות עיליים שאנחנו לא מצליחים להשיג ולהבין מאיפה לכבודו אותם.. ומאחלים את כל הברכות שקיימות בעולם, שיהיו לטובתכם. אנחנו אסירי תודה ומגומדי מילים על כל מה שהרב חי, נושם, ועושה למעננו. מעריכים תמיד, כל רגע, וחיים את דברי התורה שכבודו משקה אותנו. בעזרת ה', נמשיך להתפלל על כבודו לשמירה והגנה ושיהיו לו כוחות ובריאות אין סופיים להנהיג אותנו תמיד עד ביאת גואל צדק וגם אחרי. נבקש מכבודו סליחה ומחילה אם טעינו במשהו כלפי כבודו. גמר חתימה טובה.

 • 04.10 16:40

  שלום מורי ורבי האדיר ואיש האמת!!! כמה אהבה הייתה אתמול בהרצאה, כמה חיוכים, כמה מוסר טהור נקי וכנה, כמה זיעה של קדושה בשירים בסוף ההרצאה שתמיד אני מחכה לשיר עם כבוד הרב וזכיתי, אין מה להשוות בין שידור ישיר לבין לשבת מול מורנו ורבנו ולחיות את השיעור ולהרגיש את האווירה במקום יחד עם כולם, משהו אחר לגמרי!!! תודה ששימחת אותנו, הצחקת אותנו, נתת לנו בראש כמו תמיד באהבה בשביל שנזכה לגן עדן כמו שאתה עושה מעל ארבעים שנה ובעזרת השם יתברך תמשיך, אין מלים פשוט אין מלים לתאר את האושר שעובר לי בגוף ובנשמה מהשנייה שאתה נכנס למקום שבו אני נמצא, אם זו הרצאה ואם זה בארבע עיניים שאין לי מושג איך בכלל יש לכבודו זמן בשביל אחד כמוני פושט, וכמה השקעת בי עד היום מזמנך היקר מפז על דברים שטותיים... שהשם יתברך יזכה אותי תמיד להיות קרוב אליך בין בגוף ובין בנשמה, ושאני אזכה גם להקדיש מזמני לכבודו כמה שהשם יתברך יזכה אותי. אוהב אותך מורי ורבי, פשוט אוהב אותך!!! ומעריך הכל מהרגע הראשון ששמעתי אותך וכל שכן מהרגע שזכיתי להכיר את כבודו פנים בפנים. שהשם יתברך ישרה עליך את שכינתו הקדושה והטהורה תמיד, ותרבה נחת שמחה ואושר, שתזכה להרבות ימים ושנים אתה וכל משפחתך, וכמובן לרבנית שהשקיעה את חייה לעם ישראל ושנוכל להתענג ולהתרפק כל השנים האלה מדברי התורה הקדושה שיצאו ויוצאים מפיך!!! תודה רבה כבוד הרב וכבוד הרבנית על כל הטוב הזה!!! תודה תודה תודה!!!

 • 04.10 14:18

  כבוד הרב תודה רבה רבה על כל ההרצאות המחזקות המרגשות לפעמים עד דמעות מביאות רצון להיות טובים וקרובים יותר לבורא.  מה היינו שומעים אם לא זה, פשוט אין להם תחליף!  אתמול היינו בהרצאה בבני ברק והייתה הרגשה מיוחדת מרוממת ומאחדת מאוד. השיעור המיוחד, השירה הגדולה, תשובה מאהבה בציבור. פשוט שעם ישראל צריך לקבל את משיח צדקינו עכשיו!!  תודה להשם שזכינו למנהיג ככבוד הרב  ולואי שנצליח להגיע לקצת ממידותיך שהקב''ה ימלא משאלות ליבכם לטובה בכל הענינים ותזכו להביא את הגאולה במהרה ממש. תודה רבה  וגמר חתימה טובה לכם ולכל ישראל אמן

 • 03.10 19:38

  תודה רבה כבוד הרב על הכל. ועל כל האמונה והביטחון שהרב מעניק לנו אנחנו מברכים את הרב בכל מילי במיטב רק בריאות, הצלחה וכל טוב. תודה רבה על הסבלנות פשוט שהרב מחיה את נפשנו יום יום ועל כך שהקב"ה ישלם שכר הרב ובגדול גמר חתימה טובה.

 • 03.10 19:38

  כבוד הרב רוצה אני להודות לבורא עולם קודם כל על הזכות לקיים הרצאה.התרגשתי כל היום לקראתה משמחה,,ולהודות לך ולצוות מקרב לב , שכיתתת רגליך עד טבריה.זה אמנם דבר שעושה 40 שנה פלוס יהי רצון שתעשה עד 120 פלוס 🙌🏽אבל בשבילי זה הרגיש כאילו עשו במיוחד בשבילי!את כל הערב האדיר הזה! תודה לה׳ שהאולם היה מלא!אמרתי מזמור לתודה לפני שהאולם מלא… ההרצאה ממש דברה אליי ואני יודעת שהיו בשמיים מראים לי מה הייתי יכולה לעשות אתמול בזכותך אם לא הייתי חוזרת בתשובה, איזה בושה מנעת ממני…ויהי רצון שאקיים את ייעודי ואזכה לעוד.. אין מילים בפי להודות לה׳ שזיכה אותי. אנייי !!?? הקטנה שהייתי רחוקה מזה מזרח ומערב לזכות את הרבים !תןדה לך גם על העיצה והחיזוק לקיים הרצאות ! זה ההשקעה הכספית הכי בטוחה ומשתלמת שבצעתי בחיי…. זכיתי במיוחד שהיתה כסגירת מעגל עבורי,ותיקון על הצניעות,שזכיתי לשים כיסוי ראש על האישה ששוחחה איתי ועם שמחה ושדי לפני, וחיזקנו שתאזור אומץ לקחת כסוי ראש,ולפני 5 שנים בערב כיפור אני קבלתי מכבודו כיסוי ראש …אין סתם!הכל בהשגחה פרטית! תודה תודה תודה כמו תמיד החכמת אותנו,לימדת,שימחת,חיזקת וחזרנו מאושרים הביתה ! מאחלת לרב ולמשפחתו גמר חתימה טובה ותראו רק שמחות אמן ואמן

 • 08.09 13:08

  לצוות שופר ולרב אמנון יצחק שליט"א היקרים. רק רציתי להגיד לכם תודה. תודה על הסבלנות, ההדרכה, הלימוד, הנתינה, החיזוקים והזמינות. תודה על הרצאה מדהימה שייחלתי לה כ"כ, תודה על הזמן והמחשבה באירגונה, תודה על הנושא המרתק והברכה בכוונה, תודה על ההזדמנות והושטת היד להשתתף בזיכוי הרבים ולעשות נחת רוח לבורא יתברך. הייתה הרצאה יפהפיה, מרתקת ומרגשת. תודה לכולכם, שכוונתם אותי בתחילת דרכי בתשובה ממש כמו הורה האוחז ביד בנו/בתו בצעדיהם הראשונים, שהרבה בזכותכם אני מחזיקה מעמד בניסיונות והרבה מאד בזכותכם אני לומדת ומתחזקת באמונה. תודה רבה לכם שוב.  בעזרת השם, תמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל. שיהיה לכם, למשפחותיכם ולעם ישראל חתימה טובה לשנה הזו, כתיבה טובה לשנה הבאה.

 • 08.09 00:33

  חזק וברוך כבוד הרב , הרצאה יפה מאוד מחזקת ומרוממת יישר כח גדול אוהבים את הרב , ה' ייתן לרב בריאות שלימה ואיתנה, כח גדול בזיכוי הרבים עד 120 נסיעה טובה

 • 08.09 00:33

  תודה תודה תודה מורנו ורבנו הקדוש על שאתה מחייה אותנו כל יום מחדש מחזק ומרפא ומשמח מלאא תודה לזכותך אנחנו עומדים איתנים כנגד כל הניסיונות ,הידיעות ,המראות ועוד...תודה שהכנת את נפשו לבאות

 • 08.09 00:33

  *כבוד הרב תודה על ההרצאה המדהימה ✨️* אני מאוד מחזק את דברי הבחורה שדברה באומץ רב נגד המכפישים את כבוד הרב!!! יתרה מכך הייתה הרצאה מדהימה ומחזקת! נ.ב אם הרב זוכר את ההודעה ששלחתי לו שנפלתי על הראש אם ללכת לקופח שיבדקו וכו.. אז לא אמרתי לכבודו אבל על הרצפה שוכב מהנפילה אמרתי מזמור לתודה הריעו וכו.. אין כמו לחיות באמונה כבוד הרב, והכל בזכותך כבוד הרב 🤲 תודה רבה אריכות ימים ועוד הרצאות מחזקות ומרוממות את הלב 💫 תודה רבה כבוד הרב ❤️

 • 07.09 19:07

  כבוד הרב שלום וברכה ראיתי את ההרצאה בירושלים,מדהימה כמו תמיד ברוך השם לגבי הבחור שלא מאמין,פחד פחדים,אני מקווה שהוא לא עשה את מה שהרב אמר לו לעשות. אני השתמשתי בעצה הזו של הרב,לפני הרבה שנים גיסתי אמרה לי שהיא לא מצליחה להיות עקבית באמונה וצריכה איזה סימן,משהו.. אמרתי לה לעשות את אותו דבר רק בלילה לפני השינה באותו לילה היא מספרת שהיא יצאה מהגוף,ראתה את הגוף מלמעלה,לצד התינוק שישן בעריסה וקול קורא לה לבוא למעלה,היא נבעתה וצעקה לחזור ולתת לה עוד צאנס,ושהיא צריכה לגדל את הילד.. והחזירו אותה לגוף.. היא התחזקה לפרק זמן מה מאוד. לא כדאי לדרוש בקשות כאלו כמו שהרב אמר,שכל אחד הקדוש ברוך הוא יראה מה יעשה איתו ובעוונותינו הרבים,מי ראוי לעמוד לפניו במבחן השם יצילנו מהספק עד 120 תודה כבוד הרב

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת