טוען...

אומץ הלב | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 20.11.2013, שעה: 17:03

הורדת MP4 הורדת MP3


"ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו". לכאורה קשה טובא, הנה כל האחים ישבו לדון את יוסף אי חייב מיתה או לא, ופסקו כולם דחייב מיתה משום שהיה רודף עליהם. אם כן מה זה שעכשיו חזרו מהפסק ואמרו מה בצע כי נהרגנו, הלא בן מוות הוא, אתם פסקתם שהוא חייב מיתה כדין רודף, ואיך אתם חוזרים מהפסק? מה הביאור? 

הביאור בזה דלב טהור הוא הפוסק של אדם, אם יש לאדם לב טהור זה הפוסק הכי גדול. ממנו יוצא הוראה מה לעשות ומה למנוע, זה מה שאמרו בכמה מקומות - ליבי אומר לי, עיין באבן שלמה שביאר זה באריכות וכתב בזה ענין "ותהי על יפתח רוח ה' ותצלח עליו רוח ה'", שהכוונה בכולם שהרגישו בליבם אומץ להלוך נגד הטבע, דאם לא כן לא היו מכניסים עצמם לסכנה. עד כאן דבריו. 

ועוד הביא מהזוהר הקדוש איך שמח אברהם אבינו ע"ה על הנס לרדוף אחרי ארבעה מלכים, והתירוץ משום שראה שכינה מהלכת לפניו, ופירש שהכוונה היא על ראיית הלב שהרגיש בליבו עזר אלוקי ולכן הלך ורדף אחרי המלכים, וזה ענין דוד עם הארי והדוב, שדוד נלחם עם הארי והדוב וניצח. וגם גבורת דוד נגד גלית, מאיפה ידע שינצח, אף אחד לא מעיז, אלא מה, ליבי אומר לי. מה זה ליבי אומר לי? בלב טהור מרגיש ששכינה מהלכת לפניו, רואה סיעתא דשמיא ועזר אלוקי, וכן לאידך גיסא שים לב מי, אם אדם מכניס מורך בליבו במקום שלא היה לעשות כן יש תביעה עליו. וזהו התביעה על יעקב אבינו מה ששלח מלאכים לעשיו, בהכניס יראה בליבו במקום שהיה לו להיות בטוח באומץ הלב במה שהבטיחו הקב"ה, וכן התביעה על יוסף הצדיק שביקש משר המשקים להזכירו לפרעה, דמאחר שראה שה' עמו בכל אשר עשה הצליח, היה לו להיות בטוח באימוץ הלב שה' יושיעו. איך אומרים היום, אם אתה רואה שזה זורם - תזרום, אם אתה רואה שהקב"ה הולך איתך ומסייע לך בכל דבר - תמשיך, למה אתה עוצר? למה אתה מהרהר? למה אתה מפחד פתאום, מה קרה? אתה בולם בעצמך את הס"ד, אתה אומר כאילו לא ניתן לסמוך על ה' עד הסוף, פה אני כבר פוחד שמא ה' לא יהיה איתי, למה שתעשה את זה? הלכת? שילמת? עשית - סע. 

זה הביאור במה שמצינו אצל מרים, כתוב "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי", פירש רש"י פרוש היה ממנה מפני גזרת פרעה, וחזר ולקחה שהלך בעצת בתו, שאמרה לו מרים, גזרתך קשה מפרעה, פרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גם על הנקבות. לכאורה תמוה, מרים היתה בת ארבע שנים, ועמרם היה גדול הדור, איך העיזה להוכיח את אביה על מעשיו ולחוות דעתה בפניו? ביאר המשגיח שהיה לה לב טהור, והרגישה שכן צריך להיות, לכן לא דחתה הרגשת ליבה והלכה להוכיח לאביה בפניו. 

הנה אצל יוסף מצינו, אמר אבא נתנסה, זקני נתנסה, ואני איני מתנסה? אמר לו הקב"ה חייך שאני מנסה אותך יותר מהם, והלא תמוה אנו מתפללים שלא תביאנו לידי נסיון, אז איך הוא ביקש נסיון? אלא דיש לומר כנזכר לעיל, הרגיש יעקב אבינו בליבו אומץ וגבורת הלב לעמוד בנסיון, תמיד ראה שה' עמו וכל אשר עשה הצליח, ומזה לקח גבורת הלב לבקש נסיון. המדובר, סליחה, לא על יעקב אלא על יוסף, ביקש נסיון, מזה לקח גבורת הלב לבקש נסיון.

זהו גם הביאור ביהודה, הנה מה שפסקו השבטים על יוסף שיהרג, הפסק שלהם היה גם על יעקב אבינו, כי הרי ידוע להם שצריך להיות שנים עשר שבטים שהם יסוד כלל ישראל, ואם הורגים את יוסף נמצא שעדיין לא השלים יעקב שנים עשר שבטים ומיתתו אינה שלמה, והנה יהודה הוא מלך ישראל היה, ומלך הוא הלב של העם, והרגיש בליבו הטהור שעדיין יש אחוה עם יוסף, ואם כן הוא בכלל השבטים, ומיתתו של יעקב שלמה, נמצא שמה שפסקו למיתה אינו נכון, דהא עדיין הוא באחוה ואי אפשר להרגו, ז"א אם הלב לא נותן לבצע את הפסק משהו לא בסדר, עדיין הוא באחוה, אם הוא באחווה עדיין יש שנים עשר שבטים, לכן מה בצע כי נהרגנו. וזהו גם היסוד של ימי חנוכה, דהנה מתתיהו מתחילה החביא את עצמו וכל הנלווים עמו רק אחר שראו שהגויים הקריבו דבר טמא על המזבח נתלבש ברוח גבורה ויצא למלחמה על היוונים שהיו רבים ועצומים ממנו, מסרת גיבורים ביד חלשים, לא הוא ניצח, ה' מסר, מסרת גיבורים ביד חלשים, מאיפה אתה יודע שהוא ימסוך? ליבו אומר לו שעד כאן, מפה זה כבר לא עוצרים, על הכל הולכים. דהיוונים היו גיבורים מלומדי מלחמה ומתתיהו ואנשיו מועטים בכמות וחלשים באיכות. לכאורה איך יוצאים ללחום במחנה גדול ועצום? אלא נתלבש בגבורת הלב, והלך בעצת ליבו הטהור.

אנו רואים בתחילת הזמן רוח של התעוררות, לומדים בהתמדה, באים לתפילה בזמן, בהמשך הזמן מתרפים קמעא קמעא עד שלבסוף - סוף הזמן איכא רפיון, והענין הוא, הבא ליטהר מסייעין אותו, אז יש לו סיוע מן השמים, אבל אח"כ הוא צריך ללכת מעצמו, כמו תינוק שמלמדים אותו ללכת בהתחלה נותנים לו יד, אבל אחרי כמה צעדים שהוא יודע ללכת אפילו אם יפול קצת אומרים לו תסתדר לבד, לא כל הזמן יקחו אותו ביד, גם אדם - הבא ליטהר מסייעין לו, אבל אחרי זה צריך לעמוד בזכות עצמו. גם בעל תשובה מסייעים לו ואתה רואה התלהבות בהכל מדקדק וזה, אח"כ הוא נהיה דתי. ואם אינו עומד בקשרי מלחמה להחזיק מעמד עם הס"ד שנתנו לו מן השמים בהתחלת הזמן, אז באמת הוא נחלש עד שבא לרפיון. 

וכן היה מורגל בפומי דהמשגיח, דתמיד צריך אדם לזכור את הזמנים של גילוי והארת פנים, איך יכלת בהתחלה, איך בהתחלה היה לך חשק, איך היה גישמאק? מה קרה? קודם היה סיעתא דשמיא, אח"כ רצו לראות איך אתה עומד לבד ואז אתה דרררר התחלת לרדת, כי הכח שקיבלת בהתחלה זה מכח הבא ליטהר, רוצה להתחיל את הזמן כמו שצריך, אבל אחרי זה הקב"ה לא יכול כל הזמן לקחת אותך ביד לטייל איתך, אתה עוד לא בגן עדן, בגן עדן הוא מבטיח שהוא יקח את הצדיקים ויטייל איתם, אבל אתה עדיין פה, אתה צריך לעבוד. 

מכל מקום מאיפה שואבים כח עוד פעם? צריך לזכור את הזמנים של גילוי והארת פנים, ומשם יקח התחזקות הצריכה לזמנים של הסתר ושל רפיון, שלא ייתן מקום לרפיון ולירידה, וזה חלק מהלימודים שלומדים ימי חנוכה, להתחזק באימוץ הלב, ואפשר להלחם נגד מעצמה מעטים נגד רבים, אם הלב טהור והכוונה אמיתית ואתה מרגיש שיש עזר אלוקי, או שזה כבר בלתי נסבל, כשנכנסים למערכה הקב"ה מלווה ומצליחים. 

אני הכרתי בן אדם אחד שהיה מאד שמן, גבוה ושמן שהחליט לעשות דיאטה, והוא התחיל לרוץ עשר ק"מ, לא ביום הראשון אבל עשר ק"מ, פגשתי אותו ירד ארבעים קילו! אמרתי לו מה זה, דוגמן, איך זה נהיה? אומר לא, החלטתי זהו החלטה וזהו. היום הוא חזר להיות שמן עוד פעם, גבוה ושמן, הוא כבר לא רץ. רפיון, ככה זה. אנשים לא יכולים להחזיק לאורך זמן. 

מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו, מי יעלה זה קשה מאד, לעלות בהר ה' תמיד לעלות לעלות זה קשה ברוחניות, אבל עוד יותר קשה - "ומי יעמוד" לעמוד בהר קדשו, להשאר במקום גבוה כל הזמן על ראש הפסגה זה קשה מאד, אחרי שעולים מתעייפים ואז בא חליקה ססססס למטה, וצריך להתחיל הכל מחדש. 

בקיצור יש ללמוד מכאן שיש לנו כח, אם הלב טהור ונטהר אותו, "וטהר ליבנו לעבדך באמת" נתקן את המידות שלנו, ונוכל לראות בזכות הלב דברים שמשיגים אותם ברוח הקודש, כמו שכתוב פה במפורש על יפתח "ותהי על יפתח רוח ה' ותצלח עליו רוח ה'" הכוונה שבכולם הרגישו בליבם אומץ להלוך נגד הטבע, זה האבן שלמה מסביר - הגאון, אז אם כן צריך לדעת שזה הכח של האדם, ליבו הטהור יכול לפסוק לו. החזון איש אומר מספר פעמים, וליבי אומר לי, ליבי אומר לי, שלמה המלך אומר בקהלת, שלמה המלך אומר ליבי, ליבי, מדבר עם ליבו, שואל את ליבו, מתייעץ עם ליבו, ליבי - זה מקור נאמן הלב, אבל בתנאי שהוא טהור. 

רבי חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 09.08 22:35

  שלום כבוד הרב אתמול הלכתי למיון לאחר שהיו לי כאבים חזקים בצד ימין ישבנו חצי יום במיון ובדיקות של רופא ועוד רופא ועוד אחד ובדיקות דם עד ש''פסקו'' שכנראה יש אבנים בכיס מרה עם מדדי דלקת  ורצו אשפוז ואנטיביוטיקה בוריד ביקשתי ברכה מכבוד הרב והרב ברך תרמנו 180 שח לשופר וכבוד הרב כתב ''בשורות טובות'' מאז ברוך השם מכל הנשים בחדר שאיתי אני היחידה שמקבלת רק בשורות טובות (בשונה מהשאר) כל בדיקה שאני הולכת ברוך השם יוצאת בסדר גמור כל בדיקת רופא שוללת את הנבואות זעם של הרופא הקודם וברוך השם  אני מסיימת את האנטיביוטיקה מרגישה טוב יותר ומחכה להשתחרר  תודה רבה מאוד כבוד הרב על כל ברכותיך ואהבת ישראל אמיתית שזמין לנו בכל זמן. שהקב''ה ישלח לכם תמיד בריאות שלמה שלא תצטרכו לטובת הרופאים לעולם אמן

 • 08.08 11:37

  לכבוד הרב שליט"א שלושה שבועות לפני שבנינו נולד, עשינו נציב יום עם ברכה ללידה קלה כתרנגולת ונחת מכל ילדינו. וברוך ה' כשלושה שבועות לאחר הברכה בנינו נולד כתרנגולת (בחניה) ללא צורך ברופאים וללא קושי כלל. פשוט נס!!!! וקראנו לו יצחק. שיזכה בעזרת ה' יחד עם כל ילדינו להיות צדיקים אמיתיים עם חשק גדול לעבודת הבורא תודה רבה רבה. שתזכו להמשיך להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולנחת מכל צאצאיכם

 • 08.08 01:22

  שלום כבוד הרב מקווה ששלומכם טוב בעזרת ה׳. רציתי להודיע על סגולת הביסים , למרות שיום ראשון היה צום אמרתי בכל אופן נכוון לשפע רב גם ביום ראשון , כעת סיפור קצר לפני , היום הולדת של אשתי מגיע והתפללתי לה׳ שיתן לי משהו משמעותי לתת לה , והיא ( אמרה לי הערב) התפללה לרכב ( שיש רק אחד וגם היא צריכה להסיע את הילדים לת״ת וכו׳. והנה זה פלא אחי מארה״ב מתכתב איתי בסוף הצום ואומר לי יש לי רכב לתת לך כולל הרישוי עליו. וזה לא טרנטלה ( מצ״ב תמונות הרכב) ישתבח שמו לעד , תודה רבה לכם רב האמת.

 • 18.07 19:26

  כבוד הרב שלום כיוונתי מממש בסעודה שלישית על הביסים ממש מעומק הלב כי קצת דחוק היום קיבלנו 2000 שקל ישתבח הבורא לעד! ותודה לכבוד הרב

 • 18.07 12:49

  כבוד הרב, היום קיבלנו 2,500 ₪ במתנה.. מקפידים לעשות כל שבוע את סעודת הביסים.. גם אם לא מקבלים מיד אותו שבוע, זה מצטבר לפעם אחת.. כבוד הרב, בזמן האחרון אנחנו רואים יותר שפע וברכה ברוך ה'. בעלי עובד עם אח שלו ופעם בכמה ימים הוא מקבל ממנו 100 ₪ ולפעמים יותר, חוץ מהמשכורת החודשית. העיקר שיהיה ברכה. אז מחובתי ולשמחתי אני כותבת לכבוד הרב היקר שלנו, תודה רבה רבה שכבודו דואג לנו כמו לילדים שלו

 • 13.07 19:15

  תודה רבה על הכול כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי ההרצאות שלכם זה ממש סדנא לחיים האמיתיים הטובים מה שיש כאלו המשלמים בעבורם הון תועפות בחוץ אצל כל מיני קאווצ'רים ורק יוצאים יותר מטומטמים מטומאתם. כאן פשוט קדושה והדרכה לחיים טובים יישר כוחכם ושוב תודה רבה על הכול אוהבים ומצפים לשובכם מהרה לשלום

 • 11.07 18:05

  שלום לכבוד הרב! לפני מספר שבועות ביקשתי ברכה לנכדה שלי בת השנתיים שלא תצטרך אבחון ולא תיכנס לגן שפתי, יוכבד היקרה התקשרה לביתי ודיברה איתה, הבת שלי קיבלה על עצמה מספר דברים והרב כמובן בירך, לפני כשבוע וחצי הבת שלי מתקשרת ואומרת שהיתה פגישה של עו"ס במשפחתון והיא ממש התלהבה מההתקדמות של שי לי , ואמרה שאין צורך באבחון ואין צורך בגן שפתי. תודה רבה רבה על הכל התמיכה והברכה של הרב ותודה רבה ליוכבד היקרה שהתקשרה לבת שלי שלי ודיברה איתה. תודה מראש , תבורכו מפי עליון.

 • 04.07 01:41

  תודה רבה כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי על הכול, אתה מחזק אותנו מאוד בכל דבריך ושהשם יתן לך כוח להשפיע על כל העולם לדעת כי השם אחד ושמו אחד ויגשים משאלותיכם לטובה מהרה אמן ותשובו לשלום לארץ הקודש עם עוד רבבות נשמות ישראל שהצלתם מיד הס"מ

 • 04.07 01:41

  *כבוד הרב ערב טוב ומבורך 💫* כמה טובה ההרצאה ממרילנד ... זה הפעם החמישית שאני שומע אותה בערך, ופשוט משנן את הדברים לדעת באמת שיש ימים שגם כשלא הולך ומסתדר כמו שתכננת אז עדיין אתה מקיים מצוות בתפילין, ברכות, סעודה , ומצוות תמידיות שמקיימים במחשבה ועוד אין ספור דברים שכבוד הרב הסביר !!! רוצה להודות לך כבוד הרב פשוט תודה שזכינו שהרב שלנו זה איש האמת בדור הזה . תודה רבה כבוד הרב שליט"א 🤲

 • 24.06 13:19

  שלום כבוד הרב נשמח לבשר לרב שכמה שעות לאחר הברכה של הרב מצאנו דירה, ויום למחרת חתמנו חוזה בשעה טובה. לאחר שכמעט שבועיים כתתנו רגליים בניסיון למצוא ולא עלה בידנו דבר. תודה לה' שזיכנו תודה לרב על הכל שבת שלום

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת