טוען...

אומץ הלב | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 20.11.2013, שעה: 17:03

הורדת MP4 הורדת MP3


"ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו". לכאורה קשה טובא, הנה כל האחים ישבו לדון את יוסף אי חייב מיתה או לא, ופסקו כולם דחייב מיתה משום שהיה רודף עליהם. אם כן מה זה שעכשיו חזרו מהפסק ואמרו מה בצע כי נהרגנו, הלא בן מוות הוא, אתם פסקתם שהוא חייב מיתה כדין רודף, ואיך אתם חוזרים מהפסק? מה הביאור? 

הביאור בזה דלב טהור הוא הפוסק של אדם, אם יש לאדם לב טהור זה הפוסק הכי גדול. ממנו יוצא הוראה מה לעשות ומה למנוע, זה מה שאמרו בכמה מקומות - ליבי אומר לי, עיין באבן שלמה שביאר זה באריכות וכתב בזה ענין "ותהי על יפתח רוח ה' ותצלח עליו רוח ה'", שהכוונה בכולם שהרגישו בליבם אומץ להלוך נגד הטבע, דאם לא כן לא היו מכניסים עצמם לסכנה. עד כאן דבריו. 

ועוד הביא מהזוהר הקדוש איך שמח אברהם אבינו ע"ה על הנס לרדוף אחרי ארבעה מלכים, והתירוץ משום שראה שכינה מהלכת לפניו, ופירש שהכוונה היא על ראיית הלב שהרגיש בליבו עזר אלוקי ולכן הלך ורדף אחרי המלכים, וזה ענין דוד עם הארי והדוב, שדוד נלחם עם הארי והדוב וניצח. וגם גבורת דוד נגד גלית, מאיפה ידע שינצח, אף אחד לא מעיז, אלא מה, ליבי אומר לי. מה זה ליבי אומר לי? בלב טהור מרגיש ששכינה מהלכת לפניו, רואה סיעתא דשמיא ועזר אלוקי, וכן לאידך גיסא שים לב מי, אם אדם מכניס מורך בליבו במקום שלא היה לעשות כן יש תביעה עליו. וזהו התביעה על יעקב אבינו מה ששלח מלאכים לעשיו, בהכניס יראה בליבו במקום שהיה לו להיות בטוח באומץ הלב במה שהבטיחו הקב"ה, וכן התביעה על יוסף הצדיק שביקש משר המשקים להזכירו לפרעה, דמאחר שראה שה' עמו בכל אשר עשה הצליח, היה לו להיות בטוח באימוץ הלב שה' יושיעו. איך אומרים היום, אם אתה רואה שזה זורם - תזרום, אם אתה רואה שהקב"ה הולך איתך ומסייע לך בכל דבר - תמשיך, למה אתה עוצר? למה אתה מהרהר? למה אתה מפחד פתאום, מה קרה? אתה בולם בעצמך את הס"ד, אתה אומר כאילו לא ניתן לסמוך על ה' עד הסוף, פה אני כבר פוחד שמא ה' לא יהיה איתי, למה שתעשה את זה? הלכת? שילמת? עשית - סע. 

זה הביאור במה שמצינו אצל מרים, כתוב "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי", פירש רש"י פרוש היה ממנה מפני גזרת פרעה, וחזר ולקחה שהלך בעצת בתו, שאמרה לו מרים, גזרתך קשה מפרעה, פרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גם על הנקבות. לכאורה תמוה, מרים היתה בת ארבע שנים, ועמרם היה גדול הדור, איך העיזה להוכיח את אביה על מעשיו ולחוות דעתה בפניו? ביאר המשגיח שהיה לה לב טהור, והרגישה שכן צריך להיות, לכן לא דחתה הרגשת ליבה והלכה להוכיח לאביה בפניו. 

הנה אצל יוסף מצינו, אמר אבא נתנסה, זקני נתנסה, ואני איני מתנסה? אמר לו הקב"ה חייך שאני מנסה אותך יותר מהם, והלא תמוה אנו מתפללים שלא תביאנו לידי נסיון, אז איך הוא ביקש נסיון? אלא דיש לומר כנזכר לעיל, הרגיש יעקב אבינו בליבו אומץ וגבורת הלב לעמוד בנסיון, תמיד ראה שה' עמו וכל אשר עשה הצליח, ומזה לקח גבורת הלב לבקש נסיון. המדובר, סליחה, לא על יעקב אלא על יוסף, ביקש נסיון, מזה לקח גבורת הלב לבקש נסיון.

זהו גם הביאור ביהודה, הנה מה שפסקו השבטים על יוסף שיהרג, הפסק שלהם היה גם על יעקב אבינו, כי הרי ידוע להם שצריך להיות שנים עשר שבטים שהם יסוד כלל ישראל, ואם הורגים את יוסף נמצא שעדיין לא השלים יעקב שנים עשר שבטים ומיתתו אינה שלמה, והנה יהודה הוא מלך ישראל היה, ומלך הוא הלב של העם, והרגיש בליבו הטהור שעדיין יש אחוה עם יוסף, ואם כן הוא בכלל השבטים, ומיתתו של יעקב שלמה, נמצא שמה שפסקו למיתה אינו נכון, דהא עדיין הוא באחוה ואי אפשר להרגו, ז"א אם הלב לא נותן לבצע את הפסק משהו לא בסדר, עדיין הוא באחוה, אם הוא באחווה עדיין יש שנים עשר שבטים, לכן מה בצע כי נהרגנו. וזהו גם היסוד של ימי חנוכה, דהנה מתתיהו מתחילה החביא את עצמו וכל הנלווים עמו רק אחר שראו שהגויים הקריבו דבר טמא על המזבח נתלבש ברוח גבורה ויצא למלחמה על היוונים שהיו רבים ועצומים ממנו, מסרת גיבורים ביד חלשים, לא הוא ניצח, ה' מסר, מסרת גיבורים ביד חלשים, מאיפה אתה יודע שהוא ימסוך? ליבו אומר לו שעד כאן, מפה זה כבר לא עוצרים, על הכל הולכים. דהיוונים היו גיבורים מלומדי מלחמה ומתתיהו ואנשיו מועטים בכמות וחלשים באיכות. לכאורה איך יוצאים ללחום במחנה גדול ועצום? אלא נתלבש בגבורת הלב, והלך בעצת ליבו הטהור.

אנו רואים בתחילת הזמן רוח של התעוררות, לומדים בהתמדה, באים לתפילה בזמן, בהמשך הזמן מתרפים קמעא קמעא עד שלבסוף - סוף הזמן איכא רפיון, והענין הוא, הבא ליטהר מסייעין אותו, אז יש לו סיוע מן השמים, אבל אח"כ הוא צריך ללכת מעצמו, כמו תינוק שמלמדים אותו ללכת בהתחלה נותנים לו יד, אבל אחרי כמה צעדים שהוא יודע ללכת אפילו אם יפול קצת אומרים לו תסתדר לבד, לא כל הזמן יקחו אותו ביד, גם אדם - הבא ליטהר מסייעין לו, אבל אחרי זה צריך לעמוד בזכות עצמו. גם בעל תשובה מסייעים לו ואתה רואה התלהבות בהכל מדקדק וזה, אח"כ הוא נהיה דתי. ואם אינו עומד בקשרי מלחמה להחזיק מעמד עם הס"ד שנתנו לו מן השמים בהתחלת הזמן, אז באמת הוא נחלש עד שבא לרפיון. 

וכן היה מורגל בפומי דהמשגיח, דתמיד צריך אדם לזכור את הזמנים של גילוי והארת פנים, איך יכלת בהתחלה, איך בהתחלה היה לך חשק, איך היה גישמאק? מה קרה? קודם היה סיעתא דשמיא, אח"כ רצו לראות איך אתה עומד לבד ואז אתה דרררר התחלת לרדת, כי הכח שקיבלת בהתחלה זה מכח הבא ליטהר, רוצה להתחיל את הזמן כמו שצריך, אבל אחרי זה הקב"ה לא יכול כל הזמן לקחת אותך ביד לטייל איתך, אתה עוד לא בגן עדן, בגן עדן הוא מבטיח שהוא יקח את הצדיקים ויטייל איתם, אבל אתה עדיין פה, אתה צריך לעבוד. 

מכל מקום מאיפה שואבים כח עוד פעם? צריך לזכור את הזמנים של גילוי והארת פנים, ומשם יקח התחזקות הצריכה לזמנים של הסתר ושל רפיון, שלא ייתן מקום לרפיון ולירידה, וזה חלק מהלימודים שלומדים ימי חנוכה, להתחזק באימוץ הלב, ואפשר להלחם נגד מעצמה מעטים נגד רבים, אם הלב טהור והכוונה אמיתית ואתה מרגיש שיש עזר אלוקי, או שזה כבר בלתי נסבל, כשנכנסים למערכה הקב"ה מלווה ומצליחים. 

אני הכרתי בן אדם אחד שהיה מאד שמן, גבוה ושמן שהחליט לעשות דיאטה, והוא התחיל לרוץ עשר ק"מ, לא ביום הראשון אבל עשר ק"מ, פגשתי אותו ירד ארבעים קילו! אמרתי לו מה זה, דוגמן, איך זה נהיה? אומר לא, החלטתי זהו החלטה וזהו. היום הוא חזר להיות שמן עוד פעם, גבוה ושמן, הוא כבר לא רץ. רפיון, ככה זה. אנשים לא יכולים להחזיק לאורך זמן. 

מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו, מי יעלה זה קשה מאד, לעלות בהר ה' תמיד לעלות לעלות זה קשה ברוחניות, אבל עוד יותר קשה - "ומי יעמוד" לעמוד בהר קדשו, להשאר במקום גבוה כל הזמן על ראש הפסגה זה קשה מאד, אחרי שעולים מתעייפים ואז בא חליקה ססססס למטה, וצריך להתחיל הכל מחדש. 

בקיצור יש ללמוד מכאן שיש לנו כח, אם הלב טהור ונטהר אותו, "וטהר ליבנו לעבדך באמת" נתקן את המידות שלנו, ונוכל לראות בזכות הלב דברים שמשיגים אותם ברוח הקודש, כמו שכתוב פה במפורש על יפתח "ותהי על יפתח רוח ה' ותצלח עליו רוח ה'" הכוונה שבכולם הרגישו בליבם אומץ להלוך נגד הטבע, זה האבן שלמה מסביר - הגאון, אז אם כן צריך לדעת שזה הכח של האדם, ליבו הטהור יכול לפסוק לו. החזון איש אומר מספר פעמים, וליבי אומר לי, ליבי אומר לי, שלמה המלך אומר בקהלת, שלמה המלך אומר ליבי, ליבי, מדבר עם ליבו, שואל את ליבו, מתייעץ עם ליבו, ליבי - זה מקור נאמן הלב, אבל בתנאי שהוא טהור. 

רבי חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. 

 •    שיתוף   

הרצאות קרובות

היום!

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 23.03 21:03

  *ערב טוב ומבורך, שוב כותב לך כבוד הרב שליט"א💫 רק עכשיו התפניתי לשיעור בוקר המדהים!!! כמה מצוות בהליכה, ובשליחות, ובסידור דברים בבית, ועוד המון !!! זה פשוט מאוד נקרא לחיות חיים של מצוות וגמ"ח יחד ✨️ תודה כבוד הרב🤲

 • 21.03 02:00

  כבוד הרב הרצאה חזקה מאוד!!! מעכשיו אכוון בתפילות ובאמן ( שמותר לענות קדיש יתום ) בעזרת השם כמו שהרב הסביר!!! תודה על זכייה במצוות שתזכה לכל טוב אמן ואמן!!!

 • 21.03 02:00

  כבוד הרב איזה שיעור משיעור לשיעור שמתי לב שהרב כל הזמן מחפש לעשות חסד בכל דבר עם הזולת משיעור לשיעור הרב מוציא לפועל לפעול עוד ועוד מצוות ועוד כאלה שהרב לומד בשבילנו שקורעות גזרות ומונעות יסורים ... הרב אני מחר צרכה להיות בעבודה(לא מתלוננת על מה שהשם כרגע רוצה בשבילי) וכל כך הייתי רוצה להיות בבית כנסת ולענות יהיה שמא רבא לקחת תילדים ולהתפלל אחרי שיעור כזה יותר מתחשק לי להיות באוהלה של תורה. אני לא יודעת מה הייתי בגילגול שעבר אבל מה שכן מרגיש לי שרוצה כל כך לעשות תמצוות בנחת ברוגע בחשק!

 • 13.03 11:39

  כבוד הרב. מזה שנים אתה טענת לשקרים בתקשורת ורוב הציבור החילוני התמים לא האמין לך ולא ראה שעובדים עליו. בשנים האחרונות האמת מתגלה להרבה אנשים תמימים והם שמים לב לכך. אני רוצה להודות לך באופן אישי על כך שנלחמת על האמת במשך שנים והפצת אור בישראל. תודה רבה על זיכוי הרבים ויישר כוח כבוד הרב

 • 09.03 15:04

  שלום כבוד הרב, רצינו לומר לכבוד הרב תודה רבה ענקית על השיעורי בוקר, פשוט אנחנו מרגישים שמתחזקים ומתעלים מיום ליום,  כל המידע שכבוד הרב מעביר לנו ומעורר אותנו, הן בכוונות של המילים בתפילה ובברכות ועוד... ועכשיו גם בכוונות שצריך לכוון על כל מצווה, זה ממש כיף לחיות ככה, איך שהסביבה שלידי משתנה, בנות מהקהילה מברכות לידי כ"כ לאט וברור, ויפה לראות איך שהן מכוונות , זה ממש מרגש, וכבוד הרב השפיע על כל הסביבה, זה מדהים, אפילו הילדים שלי התחילו לברך בקול, לאט מאוד וברור עם הכוונות , והבן שלי תלה בכל מיני פינות בבית את הכוונות. זה רק מעט ממה שאני חובה יום יום מכל ההתעלות שלנו, הכל בזכות כבוד הרב. אז ממש ממש תודה רבה, שה' יברך את כבוד הרב בבריאות כוח נחת ושמחה , מעריכים מאוד מאוד מה שכבוד הרב עושה לנו בפרט ולכל הקבילה ועמ"י בכלל.

 • 08.03 07:48

  הרב בוקר טוב ומבורך 🙏🏻 ההורים שברכת שעברו תאונת דרכים,ברוך השם במצב טוב מאוד, האבא שלה שעבר ניתוח של כמה שעות ביום ראשון בגב העליון כבר שוחרר הביתה . היום הוא הלך כבר לבקר את אשתו שהיא עדיין בבית החולים כניראה גם לפני שחרור בקרוב בעזרת השם. תבורך🙏🏻 מהקדוש ברוך הוא על התפילות שברכת. תודה רבה כבוד הרב!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 • 03.03 09:20

  הרב תודה רבה לך על הברכות. האמא שלה מרגישה הרבה יותר טוב תודה לאל 🙏🏻 והאבא שלה עבר עכשיו לא מזמן ניתוח שעבר בהצלחה רבה בזכות הברכות שלך ובעזרת הקדוש ברוך הוא ששמע את התפילות שלך.תודה רבה מעומק הלב על העזרה .השם יברך אותך ואת כל מישפחתך על החסדים הניפלאים שאתה עושה אוהב אותך מכל ה❤️. תודה רבה הרב🙏🏻🙏🏻🙏🏻. חג פורים שמח 🍷🍷🍷

 • 02.03 23:26

  כבוד הרב עכשיו שמעתי את ההרצאה בחיפה. אין מילים, מעורר את הנשמה לעשות חשבון נפש ולהבין כמה אנחנו רחוקים ממעשי אבותינו. והמעשה על רבי עוקבא והרבי שנכרך לו הזקן, מבהיל ומדהים. יהי רצון ונזכה להתקדש ולהגאל ברחמים. ממש תודה רבה לרבנו היקר על הכל.

 • 02.03 16:12

  כבוד הרב היקר שלנו , בכל יום ויום שבורא את הנפשות שלנו מחדש, רוצה להגיד תודה רבה. אבל התודה רבה שלי לא מספיק, בשביל להודות. לפחות אני מאחל לכבוד הרב, בשם כל ישראל, שה' יתן לכבוד הרב כל משאלות ליבו לטובה. ויהי רצון מלפני אבינו שבשמיים , שכל ישראל נלך בדרך ה' ובמשיחו , ושהקב"ה וכבוד הרב תשמחו בנו. וסליחה מכבוד הרב שחילקתי אתמול מיקרופונים, בלי אישורו של כבוד הרב. תודה רבה מורנו ורבנו, תלמידך, מולוקאן באשה. הדבר היחיד שאני יכול רק לאחל מכל מה שכבוד הרב עושה לנו לכל ישראל התודה שיש לי לכבוד הרב, שה' יתן לכבוד הרב

 • 02.03 09:50

  לילה טוב! לרבנו היקר והקדוש. שמעתי את ההרצאה - ובכיתי!! כל מילה חדרה ללבי, אוי לנו לפגוע בזולת ובטח לא בחברנו. תמיד שמעתי את המושג: "חֵלֶק אֱ-לוֹקַּ מִמָּעַל" (איוב לא, ב) – 'ממש!'. כאחת שהיתה חלק מקהילת חב"ד לשעבר, היינו שומעים זאת המון ב'תניא'. אך ההסבר על הפסוק הנ"ל "חֵלֶק אֱ-לוֹקַּ מִמָּעַל" עם התוספת מילה: 'ממש' כמו שהסברת לנו – אני שומעת זאת בפעם הראשונה! שכל יהודי ויהודי הוא כביכול חלק מהשי"ת, גם הרשעים שבינינו. בכיתי! רבנו היקר בכיתי בבוקר ובכיתי בהרצאה. בכיתי - כי מפחדת שהדמעות שהורדתי בעבר חלילה עשו צער בשמים, אני שומעת את ההרצאה ומבקשת מהשי"ת: 'בבקשה! שהצער שהיה לי - לא יעשה נזק כמו שעשה בר קמצא ח"ו!' וביקשתי מה' שוב ושוב: 'סליחה ומחילה!', כמה 'חשבון נפש' עברתי בשיעור. הערב ממש החזרת אותי לכיתה אל'ף ומשם להזכר במהלך חיי להתבונן: האם גרמתי צער ליהודי? ולבדוק! גם אם זה היה לפני 20 שנה!! ולראות אם אפשר עוד לתקן? ולהזכר במי פגעתי וגרמתי לבכי... רק רבנו מסוגל לגרום לי לנסות להזכר: אם פגעתי ביהודי לפני יותר מ-20 שנה!! אתה מרגיש בכאבי אתה מרגיש את פגיעתי אתה מרגיש את כאבן של כל בני ישראל!!! כל ההרצאה אני אוחזת בראשי ואומרת: 'ממש מדבר עלי!'. אני מעריכה אותך ומוקירה לך תודה על כך שאתה עושה שלום בנינו וגם אם טעינו - נותן לנו הזדמנות לומר שטעינו - כמו אבא לילדיו! בורא עולם! מלך מלכי המלכים!! אני מתפללת לפניך: 'שרבנו - יהיה מלך המשיח!' אני לא רואה אדם ראוי להיות מלך המשיח כמוך, מוקף באור של אמת, אור של אהבת ישראל, אור של תורה, כמה נחת אתה עושה לקב"ה! ואני הפשוטה בפשוטים מעידה עליך לפני מלך מלכי המלכים: שכל העולם עומד בזכותך! ומבקשת מהשי"ת שתזכה להיות מלך המשיח, ואתה כל הזמן שר לפני השי"ת שירי תודה, וזה ממש תיקון של חזקיהו מלך יהודה!! שבזכותו כולם ידעו את כל התורה! ואתה ממש ככה כמו חזקיהו המלך. וגם תמיד משלב עם השיעורי תורה שירה ומודה להשי"ת. וגם מבקשת מה': שגם אם בטעות צערנו את החבר, אז ברגע האמת נעזור ונחבק! כי באמת אנחנו עם ישראל העם המיוחד והמאוחד עם כל הקשיים. וכך משמע במגילת אסתר! שמרדכי היהודי אמר לאסתר המלכה: שרק את יכולה להציל את עם ישראל!! אמנם אני לא מרדכי, אך כן אומרת זאת: 'רק אתה כשליח ה' יכול להציל את עם ישראל!!!!' ה'! בבקשה! תציל אותנו, אנחנו הנשים ממלאות את ההוראה שלך לבוא ל: 'עצרת' ולזעוק זעקה על הגאולה ועל מלכות בית דוד ועל מלכות ה'! [כדברי החפץ חיים]. וכבר גילו חז"ל הקדושים: 'שבזכות נשים צדקניות נגאלנו אבותנו ממצרים – וב"ה בזכותן נגאל במהרה אמן!' ואני חושבת: שהזעקה שלך - חזקה משל כולם!' ובהתקרב עלינו חג הפורים הבעל"ט [גאולת ישראל מגזרות המן ואחשורוש] הגיע זמן גאולתנו! בעזרת ה' נזכה כי לך השי"ת ראוי למלוך על כל העולם כולו בכבודך! תודה רבנו שוב על הרצאה מושלמת.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים