טוען...

החפץ חיים: תשב אנוש עד דכא... | הרב אמנון יצחק

 תאריך פרסום: 20.03.2020, שעה: 16:44

הורדת MP4 הורדת MP3


נציב יום: טל יעיש בן אורה, יזכה לרפואה שלימה מהרב בתוך שאר עמו ישראל, ויזכה להינצל מכל צרה וצוקה, אמן, אמן ואמן, אמן!!

ממשיכים עם ה"חפץ חיים" לאור המצב. פסוק בתהילים (צ, ג): "תָּשֵׁב אֱנוֹשׁ עַד דַּכָּא וַתֹּאמֶר שׁוּבוּ בְנֵי אָדָם" כתוב בתורה (דברים ל, א): "וְהָיָה כִי יָבֹאוּ עָלֶיךָ כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה" וכתב הרמב"ן זכרונו לברכה: "כי פרשה זו וכל היעודים הנאמרים בה - הם עתידים להיות בסוף גלותנו. דהיינו; באחרית הימים, כשיבואו ויתקיימו כל הדברים, הברכה והקללה הכתובות בפרשת "תבוא", ואז יתעוררו עם ישראל כולם לשוב בכל לב ובכל נפש הם וזרעם אל השם יתברך, כי יווכחו לדעת מכל אלה כי לא במקרה באו להם הקללות והברכות כי אם בהשגחת השם יתברך.

וכאשר ישובו בתשובה שלימה, בחרטה על לשעבר, וקבלה על להבא, וכתוב אחרי זה, "ושמעת בקולו" ותרגם אונקלו:ס "ותקבל למימריה" אתה תקבל את דברי השם. אז תכף תתעורר התעוררות מלמעלה, וישיב השם את שבותם מבין הגויים, ואחר כך ישוב ויקבץ את ישראל מארבע כנפות הארץ ויביאם אל ארץ הקודש, ויתקיימו כל היעודים הכתובים שם". אז אם אנשי הגולה רוצים להגיע לכאן, צריכים תשובה, תשובה גדולה להשם. ומסיימת שמה הפרשה: "אם תשוב אל השם אלוקיך", רוצה לומר כל זה, כל יעודים הללו יהיו - אם וכאשר תשוב בתשובה שלימה, לא עם "נר נשמה", לא עם הנחות שמביאים אנחות, "תשובה שלימה!" אין פחות!

ופן יפתנו היצר לומר: "כי הדבר הזה, רוצה לומר: התשובה 'הוא קשה לנו מאוד' והוא נפלא ממנו מאוד",

על זה באה התורה הקדושה והודיעה לנו בכלל ובפרט (דברים ל, יד): "כִּי קָרוֹב אֵלֶיךָ הַדָּבָר מְאֹד בְּפִיךָ וּבִלְבָבְךָ לַעֲשֹׂתוֹ" פירש הרמב"ן וזה לשונו: "לעשותו בכל עת ובכל מקום" אפילו בהיותנו בין הגויים, וזה הטעם "בפיך ובלבבך לעשותו" שיתוודו על עוונם ועל עוון אבותם בפיהם, וישובו בלבם אל השם, ויקבלו עליהם היום התורה לעשות לדורות. כאשר הזכיר (דברים ל, ב) "אַתָּה וּבָנֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ". עד כאן לשונו הקדוש של הרמב"ן.

הרי אנחנו רואים, שעניין התשובה לא דבר קשה הוא, וקרוב לנו הדבר מאוד מאוד וגם זה ידוע לכל איש ואיש, סוף סוף נצטרך לתשובה, ופרשת תשובה זו עתידה להתקיים, כמו שהרמב"ם פוסק בהלכות "תשובה": "שהבטיחה התורה שישראל בסוף גלותן עושים תשובה ומיד הם נגאלין". זאת אומרת: הרמב"ם לא כותב נבואות בהלכות, זה הלכות, אז הוא אומר שכבר הבטיחה התורה שישראל בסוף גלותן עושים תשובה ומיד הם נגאלים, נו למה לא עכשיו? יש הזדמנות פז. הזדמנות פז כמו "פז".

ואם כן, מדוע נשב בחיבוק ידיים ולא נתחיל בתשובה כעת? הלא עתידים אנחנו ליתן את הדין על זה עצמו שאיחרנו לעשות תשובה. אפילו אם נעשה תשובה בסוף - על האיחור נענש בעונש גדול. "ראייה לזה" אומר החפץ חיים: "מצינו ביבמות מח' שם שואלת הגמרא: "מפני מה גרים מעונים בזמן הזה?"

עונה הגמרא: "מפני שאיחרו להתגייר". ולכאורה תמוה, מי חייב אותם להתגייר? מאיפה הם מחויבים? הלא לא מצינו בכל התורה כולה שהנוכרי היה מחויב להתגייר ולקיים כל התורה, הוא מצווה רק על שבע מצוות בני נח, וקוראים "גר תושב" אלא על כורחך כי הטעם הוא משום שהוכיח סופו על תחילתו. כיוון שסוף הדבר היה שהוא יתגייר בלי שום כפיה, מן הסתם היה לו שכל ישר שהחליט כי דת השם היא ישרה ואמיתית, ושכל נברא צריך להכיר את הבורא ולהודות לפניו. אז נשאלת השאלה: אם כן מדוע אחר הדבר? הלא היה בידו להתגייר מקודם, ולא לישב בגיותו כמה שנים, למה המשיך להיות גוי עוד כמה שנים? ולפיכך הוא מעונה בזמן הזה.

זאת אומרת: על זה הוא משלם פה בעולם הזה, כדי שלא יענש בעולם הבא, אבל על האיחור שהוא לא היה חייב, אבל היתה לו הכרה היה לך שכל חשבת להתגייר, דחית, למה דחית? על כך הוא מעונה בזמן הזה. "אם כן קל וחומר כל איש ישראל שהוא זרע קודש, והוא חלק השם, בודאי שחייב להקדים בתשובה לפני הבורא ולא לאחר אותה, כי עתידים אנו ליתן את הדין על האיחור, ויתבונן האדם בנפשו, שעל ידי איחור התשובה הוא גם מעכב את השכינה כביכול שהיא עדיין בגלות, כי הקב"ה נמצא בגלות איתנו, והוא רוצה לגאול אותנו.

כמו שאמרנו בתיקון שמביא רבי שמעון בר יוחאי: "שהקב"ה אסור בגלות, הוא ממתין לנו, ורק התשובה יכולה להתיר אותו ממאסרו, כיוון שאין אסיר מתיר עצמו מבית הסורים", אז כביכול הוא אסור, למה הוא אסור? בגלל עוונותינו,

מידת הדין לא מניחה: "מה פתאום לגאול אותם?"

-          אז איך אנחנו נתיר אותו?

אומר רבי שמעון בר יוחאי: "על ידי התשובה". "וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה וַיַּרְא כִּי אֵין אִישׁ" (שמות ב, יב) ואז אמרנו: "יש אי"ש; אמנון יצחק שליט"א, שופר". אז אנחנו משתדלים שעם ישראל יעשו תשובה, ואז הקב"ה יצא מהגלות ויוציא אותנו. וכמו שפירש רש"י על הפסוק (דברים ל, ג): "וְשָׁב השם אֱלֹהֶיךָ אֶת שְׁבוּתְךָ" היה צריך לכתוב והשיב את שבותך, למדו רבותינו מכאן: "שכביכול השכינה שרויה עם עם ישראל בגלותם, וכשנגאלים גם הוא ישוב עמהם". לכן כתוב "ושב" הוא בעצמו, והוא יתברך ממתין עלינו כל יום.

כמו שמובא בתנא דבי אליהו בפרק א': "מעיד אני עלי שמים וארץ, שהקב"ה יושב ומצפה להן לישראל, יותר ממה שמצפה האב לבנו והאישה לבעלה שיעשו תשובה! כדי שיגאל אותם ויבנה את בית המקדש". אז אנחנו באיחור התשובה מעכבים את כל הטובות וההבטחות של הנביאים לנו,

כמו שסיפרתי באחד ההרצאות, שהייתי פעם בארצות הברית, בבית כנסת של פרסים, ישב בשורה הראשונה תימני, והסתכלתי עליו במשך שעתיים, ואחרי שאמרתי דברים, הרמתי את הכוס תה שמזגו לי

ואמרתי לו: "בכבוד! ישתה כבודו",

אמר: "לא! תודה אני לא רוצה"

ככה במשך דקה לערך אני מנסה

והוא אומר לי: "לא, ואני לא אוהב ואני לא רוצה",

ואני אומר לו: "אבל היד שלי כבר כואבת, היד שלי כואבת לא נעים",

בסוף הוא בא, גרגרגר רצה לקחת ככה לשתות במהירות,

אמרתי לו: "תברך", ברך ובא לשבת,

אמרתי לו: "רגע חכה. כמה זמן אתה מכיר אותי?"

אמר לי: "שעתיים",

אמרתי לו: "יפה, אחרי שעתיים שאתה מכיר אותי אמרתי לך: "תשמע כואבת לי היד ותעשה טובה תיקח לשתות כי אני מבקש ממך, מפציר בך", ואתה למרות שאתה לא רוצה ולא אוהב שתית, כי אתה מבין שכואבת לי היד, עכשיו מה תגיד? "ימינך פשוטה לקבל שבים" והקב"ה יבשת לו את היד, הוא ממתין שתשוב בתשובה, בן כמה אתה?"

-          "ארבעים!"

-          "וכמה? אחרי כמה זמן אתה נותן לו את היד? מיבש לו אותה! "ימינך פשוטה לקבל שבים" יד ימין של הקב"ה פשוטה, מי שרוצה לשוב הוא לוקח אותו מרים אותו, למה אתה מייבש אותו?"

שם ציצית, חזר בתשובה, היום נהג מונית, רמלה, בא אלינו לבית כנסת מידי פעם, נגר.

זאת אומרת: יהודים יקרים, אם יתבונן אדם כמה אנחנו מצערים את הקב"ה שהוא רוצה לגאול אותנו לתת לנו את הטובות, הוא מחכה עם כל המתנות, להשפיע עלינו את כל המתנות וההבטחות האלוקיות, ואנחנו טיפשים ממתינים, חושבים שהנאות העולם הזה הם טובות ממה שהוא יתן לנו. והנה אנחנו אומרים בכל יום: "יתגדל ויתקדש שמיה רבא", אנחנו אומרים שהקב"ה יתגדל ויתקדש שמו הגדול, אנחנו אומרים: "ימליך מלכותיה" ובעוונות הרבים אנחנו בעצמנו מאחרים את התשובה ומעכבים את מה שאנחנו אומרים שכבודו הגדול יתגלה בעולם!

כי באמת הלא אמר הכתוב (ישעיהו נט, א-ב): "הֵן לֹא קָצְרָה יַד השם מֵהוֹשִׁיעַ ... כִּי אִם עֲו‍ֹנֹתֵיכֶם הָיוּ מַבְדִּלִים בֵּינֵכֶם לְבֵין אֱלֹהֵיכֶם" וכאשר לבסוף תעלה נשמת אדם למעלה, ותראה שם את גודל הדר כבוד אלוקינו, שכמה אלפי אלפי רבבות מלאכי השרת מקדישים את שמו תמיד, כמה יכאב לב האדם ויתבייש מעצמו, בזכרו שעל ידי איחור התשובה שלו, גרם גם צער למעלה שהשכינה תהיה בגלות". "היוצא מדברינו" מה שאמרתי בדרשה הקודמת: "שצריך כל איש ישראל לחוש לכבוד השם, ולזרז עצמו וגם אחרים לשוב תכף בתשובה שלימה לפניו ולא לאחר!

כמו שאמר הכתוב (משלי ג, כח): " אַל תֹּאמַר לְרֵעֲךָ לֵךְ וָשׁוּב וּמָחָר אֶתֵּן וְיֵשׁ אִתָּךְ". אל תאמר לרעך - הקב"ה נקרא ריע (תהלים קכב, ח) "לְמַעַן אַחַי וְרֵעָי" נקרא הרע שלנו, רענו ורעי אבינו, אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן, יש אתך! אתה יכול עכשיו לעשות את זה! הפסוק מדבר בפשט: שאם בא אליך חבר

ואומר לך: "יש לך לתת משהו בקשה הלוואה או משהו?"

אתה אומר לו: "לך מעלי היום ותשוב מחר אני אתן לך"

למה אתה עושה לו את זה ויש איתך עכשיו? אם יש לך עכשיו לתת לו - למה "לך ושוב"? אותו דבר על הקב"ה אם יש בידך לעשות תשובה "קרוב אליך הדבר מאוד" אתה יכול לעשות את זה עכשיו! למה לעכב? למה לאחר?! היוצא מדברינו: צריך כל איש ישראל לחוש לכבוד השם, לזרז עצמו וגם אחרים לשוב תכך בתשובה שלימה, ולא לאחר! כמו שאמר הכתוב: אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן ויש אתך.

"והנה אחד שאל אותי" אומר החפץ חיים: "היאך יכול להתקיים בעוונות הרבים הפסוק "ושבת עד השם אלוקיך אתה ובנך", מאחר שהבנים לא שומעים לקול הוריהם ואביהם?".

מה השיב לו החפץ חיים?

-          "כל אחד ואחד מחויב לעשות כל מה שבכוחו להוכיח את הבנים והבנות ולייסר אותם בדברים, ואם סוף סוף לא יעלה בידיו להחזירם למוטב - יראה ללמד את בן חברו שיוכל לפעול עליו בדברים תורה ומצוות! וייחשבו אלה בניו! כי תלמידיו של האדם הם הבנים שלו. כדאיתא בחכמים זכרונם לברכה: "כל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו". וכן איתא בסיפרי על הפסוק (דברים ו, ז) "וְשִׁנַּנְתָּם לְבָנֶיךָ" אלו התלמידים" שהוא לומד אתם, שהם נקראים בניו, וכן העתיק הרמב"ם את זה להלכה, בהלכות תלמוד תורה פרק א' הלכה ב'".

נו, אז הקב"ה ישלח לנו עזרו משמים, ויזכנו לשוב בתשובה שלמה לפניו, ועל ידי זה ישלח לנו את משיח צדקנו, אמן!! במהרה בימנו אמן. אמן!! אבל יש כמה ליצנים, שהם הרבנים האלה שרוצים להיות חוזים בכוכבים,

ואחד אומר: "שהוא כבר נמצא בטבריה שלושה שבועות",

ואחד אומר: "שהוא כבר באו אליו מלו צדיקים מראש לו צדיקים ואמרו לו: "כך וכך",

ואחד אמרו: "שהתגלו כמה מהצדיקים והוא מדבר מהרדיו",

וכל מיני ליצנים רוצים ככה להמר כמו שרולטה, אולי זה יתפוס ויגידו איזה משהו ומשהו יתקיים – ויגידו: "זה מה שהם אמרו". בחינת "משיח נמצאת בכל דור ודור, וברגע שיהיה ראוי העם - אז הקב"ה יתגלה לפניו דהיינו; יודיעו: "אתה הוא! לך והתגלה!". ועד אז אף אחד לא יודע, ומי שיודע - לא מגלה, ככה אמר הגאון מוילנה: "מי שמגלה - לא יודע!", וזה ראייה שהם שקרנים, ובכל קשקושים, ובדרך כלל האנשים האלה זה אנשים שאין להם במה כל כך, והם רוצים לתפוס במה, אם יקלע יעני הרולטה - אז כבר יחזיקו ממנו מאן דאמר, ואולי איזה נביא ואז יגדל הקהל הבא בחצרו. אבל לא להתפתות לשטויות של אנשים, שולחים כל הזמן סרטונים, זה אמר וזה אמר,

מה אני אומר?

מחריטים! ומחריטים. צריך לעשות תשובה, אם עם ישראל יעשה תשובה כמו שצריך, כמו שכתוב בפסוקים בתורה ובנביאים - אז יבוא. אבל אם לא יעשו תשובה – כתוב: "אין ישראל נגאלין אלא בתשובה. ואפילו למאן דאמר: שאם לא עושים תשובה, גם באה הגאולה, זה כשיעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כהמן!". אז אם אתם לא רואים לא תשובה של עם ישראל ועוד רואים את ההמן של הדור שיוצא נגד ישראל כמו שכתוב בנביאים, "שיקום מלך רשע גדול שהוא להילחם עם מלך המשיח", אז אין לכם מה למהר ולהיחפז,

אבל עליכם לדעת: שאם אנחנו נעשה תשובה, עם ישראל או מספיק הכנישתא חדא, כמו שאמרנו, תתחבר עוד יותר עוד קצת עוד קצת, מפעלות השם הם גדולים, בסוף יתברר מי גרם לכל המצב ולגאולה, אבל בינתיים צריך להתאמץ עוד קצת ועוד קצת לדחוק. ולדחוק הכוונה לא את הקץ, לדחוק את עצמנו להיות יותר טובים, יותר מחוברים אז (דברים כט, ט) "אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם, לִפְנֵי השם אֱלֹהֵיכֶם" אם נהיה "כולכם" נוכל להיות ניצבים לפני השם אלוקינו אמן, אמן!!

המשך יבוא, תכף.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 29.05 14:01

  רבי היקר בדיוק משמים קניתי את הנענע מקפז' הרגשתי היום כאב מסוים בבטן (ל"ע) והגיע בזמן. עשיתי מה שכתוב בכשרות של הנענע; הפרדתי את העלים מהגבעול ו-3 דקות בקערה עם סבון במים, שמתי בכוס וה' יתברך האיר את עיני: היה חרק בתוך! הוצאתי אותו [זה בסדר זה לא פוסל מנקים ואז משתמשים...] זה דרך התורה. ישר כח!

 • 29.05 12:37

  כבוד הרב היקר שלנו. נס שקרה לנו בזכות השמחה שהרב שליט"א מלמדנו להיות תמיד בשמחה (shofar.tv/videos/17195) ולשיר: "עבדו את ה' בשמחה". שבוע שעבר הלכנו לשכור שמלות לחתונה של ביתי שתחי', היה את כל המידות חוץ מהמידה שלי (אמא של הכלה). יצאנו קצת מאוכזבות והמשכנו לחפש בירושלים, בני ברק וכל מיני מקומות. אתמול בבוקר התחלתי לשיר בבית בשקט ומכל הלב: "עבדו את ה' בשמחה!" כמו שכבוד הרב מלמדנו והייתי בשמחה וחשבתי: 'אלך שוב לחנות שהיינו ורצינו מאוד את השמלות' ביקשתי מהמוכרת שתקבע תור דחוף להיום כי עוד פחות מחודש החתונה! הסכימה. הגענו לשם ואנו שרות בלב כמובן...: "עבדו את ה'...!" שאלנו: 'יש את המידות?' המוכרת אמרה: 'יש מידה אחת פחות ממה שהאמא צריכה'. יש לציין: שלפני שבוע מדדתי שמלה ולא התאים. היום מדדתי ופתאום היה מתאים מצויין. בזכות השמחה שמושכת שפע ברכה והצלחה! יצאנו והתחלנו לומר: "מזמור לתודה" צרחנו משמחה. אמנם היתה עוד אשה שהיתה צריכה את אותה מידה אבל... ב"ה זכיתי ראשונה. תודה לכבוד הרב היקר שליט"א תודה להשי"ת שזכינו בגדול הדור.

 • 28.05 16:55

  כבוד הרב מאז 'שירת הים' ב"ה נפתחו לי דברים טובים מאת השי"ת והעסק של הבגדים בבית וטיפוח... בנוסף גיליתי בזכות חברה מהקהילה (קפז') שיש לי זכות כספית בלשכת התעסוקה בגלל שעבדתי בהתמדה בגנים. והיום כשחיכיתי לאוטובוס, לא הסתדר בטיחות האוטובוס והנהג הוריד את כל הנוסעים בתחנה מרכזית. ותוך כדי אמרתי בשקט: "עבדו-עבדו את השם בשמחה!" והגיע אוטובוס... יום נפלא מאת השי"ת ויה"ר שימשיך השי"ת לחייך לנו תמיד (אמן) והייתי היום עם הבן החמוד שלי ב"ה!

 • 28.05 12:38

  שלום לרב היקר והאהוב שלנו! מעשה שהיה ממש לפני חצי שעה... בזכות שיעורי השמחה! (shofar.tv/videos/17195) יצאנו מנתיבות לרמלה... וראיתי שמד הדלק כמעט נגמר...! מביט ימינה - אין תחנות דלק בכללל! החלטתי להתחיל לשיר: "עבדו את השם בשמחה!" כ-18 דקות רצופות ואז ראיתי תחנת דלק ישתבח שמו! בזכות הרב הקדוש שלנו! בשורות טובות! (אמן)

 • 27.05 18:02

  וואוו כבוד הרב בדיוק ככה אני עושה עם הילדה שלי שהיא בת חצי שנה מחבקת אותה ושרה לה: "עבדו-עבדו את ה' בשמחה!" וב"ה היא נירדמת מהר מאוד, זה ממש עובד 😇

 • 27.05 17:59

  שלום הרב, תודה רבה! אבי ברוך ה' יצא מבית החולים אחרי שגילו שהיה לו דלקת קרום המוח, הוא היה במצב קשה ממש (ל"ע), ב"ה אחרי התפילות וברכת הרב אנחנו כבר אחרי, הוא השתקם וב''ה מרגיש טוב יותר. יש לאבי את המחלה גם בערמונית (ל"ע), אשמח שהרב יברך שוב והמחלה תעלם לגמרי (אמן) נחום בן פנינה תודה רבה הרב.

 • 27.05 17:36

  שלום כבוד הרב, ישנה תינוקת מתוקה (אחייניתי) שנולדה בראש חודש אייר בלידה ביתית ברוך ה' בקהילת קפ"ז. וכשהיתה אצלינו, מצאתי שיטה בזכות כבוד הרב איך להרגיע אותה כשהיא בוכה... הרמתי אותה ופשוט שרתי לה: "עבדו-עבדו-עבדו את ה' בשמחה!" בשילוב אותיות שם הויה כמו שהרב שר בהרצאות, וראה זה פלא התינוקת נרגעת ונרדמת! וזה עבד בכל פעם שעשיתי זאת!!! מדהים!!! ישר כוח על החיזוקים בשמחה, ותודה לה' יתברך ששלח לנו אותך בדורנו.

 • 27.05 10:48

  נס בצרפת התינוק שוחרר מבית החולים מהצהבת לברית מילה הרב: מה השם של האמא? – לאה, התינוק שנולד ללאה בת מוריאל תזכה להכניס את הבן מחר בבריתו של אברהם אבינו בריא ושלם אמן! - אמן! ושרים: "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" ההודעה המשמחת: 'מה נשמע צדיק רציתי להגיד לכם תודה על כל הברכות שהשם יברך אותכם – אמן! התינוק יצא ואנחנו עושים את הברית כמו שאמרתם, שהשם ישמח אותכם. תמסור לרב שאני חייבת לו המון-המון תודות גם על כל התשובה שלי שהשם יברך אותו – אמן!' (לצפיה בסרטון הברכה, בכתבה: סיכום סבב הרצאות צרפת קיץ תשפד - מאי 2024 shofar.tv/articles/15070).

 • 27.05 10:30

  כבוד הרב! שלום עליכם, צהרים טובים. אני מעדכן את הרב: יום שלישי שלחתי לרב הודעה על דודה שלי אילנה שפונתה במצב קריטי מאוד-מאוד לבית חולים! (ל"ע) היא לא אכלה, היא לא הגיבה, הרופאים התייאשו ממנה! אמרו: 'שאין מה לעשות איתה! ופשוט לחכות לבשורה... לחכות למשהו' (רח"ל) הרב בירך ביום שלישי. יום רביעי בבוקר... וכשהיא הגיעה, היא לא היתה מצליחה לאכול כלום! שום דבר היא לא הצליחה לאכול כמה ימים, הזריקו כל מיני נוזלים, כל מיני דברים... יום למחורת כשהרב בירך - היא התחילה לאכול! היום... הרב - בבוקר היא השתחררה! אחרי שאמרו לה: 'שאין מה לעשות! כאילו היא צריכה להישאר בבית חולים עד ש... עד שהיא מוסרת נשמתה לשמים' הרב בירך וב"ה היא חזרה לבית במצב הרבה-הרבה יותר טוב! היא הצליחה לאכול והיא מצליחה ללכת, הברכה של הרב השפיע עליה במאה אחוז (100%) אחרי שהרופאים כבר אמרו: 'אין מה לעשות! אין, זה לתת לה להיות מורדמת במיטה וזהו כאילו אין. אין מה לעשות נחדיר לה נוזלים בשביל שהיא תחיה כמה שאפשר וזהו.' אבל תרופה או משהו וזה - לא נתנו לה! הרב בירך והשתחררה הביתה במצב הרבה יותר טוב אז אנחנו מוסרים לרב מכל המשפחה: תודה רבה לרב! הברכה של הרב שינתה אותה ברמה לא יאומנת.

 • 27.05 10:22

  [חלק א - הצרה...] שלום כבוד הרב! זה ד. ב. אני שולח הודעה לרב מהנייד שלי, כי אשתי לא יודעת ולא רוצה לצער אותה ב"ה אשתי בשבוע 6 להריון אחרי בדיקה חיובית, עכשיו דימום (ל"ע), התייעצנו עם הרב שמעון רחמים שליט"א, והרב ענה: 'לנוח מספר ימים ואם ח"ו ימשך הדימום אז כנראה נפילה (רח"ל), נקווה שבעזרת השי"ת המצב יתהפך לטובה! ודבר נוסף, תוך כדי כל זה... ה: 'מזונות' שהיתה צריכה לקבל מגרושה - מתעכב מה-10 לחודש וזה בעיה לשכר דירה, ניסינו להשיג הלוואה - ולא הצלחנו בעל הדירה לא מוכן לשמוע! ואמר: 'לפנות את הדירה! ב 24 שעות הקרובות!!' ניסיתי להסביר לו ולבנו את המצב: 'שאין לנו לאן ללכת מכאן!' וללא שום טעם, הוא בשלו. נשמח לברכה מכבוד הרב ואם יש לרב עצה טובה מה לעשות בעזרת השי"ת נקבל עלינו כל דבר תודה וערב טוב! דוד בן דליה אורטל אפרת בת יהודית [חלק ב - הישועה...] כבוד הרב אני מעדכן קיבלתי על עצמי: 'לשמוח ולקבל כל גזר דין של השם באהבה! ובשמחה!!' דיברתי עם השי"ת ואמרתי לו: 'תודה על הכל! ומה שאתה עושה זה הכי טוב שיש!!' תוך דקות ספורות אחותה של אשתי בקשה שתצא לחוץ והביאה לה את הסכום בדיוק שצריך לשכר דירה 5700 ש"ח! תודה רבה ענקית לכבוד הרב שליט"א על הלימוד כמה חשוב להיות בשמחה ולקבל באהבה את כל מה שהקב"ה עושה איתנו כי הכל זה טוב מוחלט!

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים