טוען...

החפץ חיים: על מה הקב"ה רוגז? | הרב אמנון יצחק

 תאריך פרסום: 20.03.2020, שעה: 10:00

הורדת MP4 הורדת MP3


נציב יום: מזל בת מרים ויהודה בן אסתר, חזרה בתשובה שלמה, שלום בית, בריאות הנפש והגוף ושמחת הנפש, אמן!

ה"חפץ חיים" על הפסוק: "ותגעש ותרעש הארץ ומוסדי הרים ירגזו, ויתגעשו כי חרה לו" מביא את הדברים הבאים שהם גם נוגעים לזמננו פסוק בתהילים: "הנה זה מקרוב נבהלנו רעדנו לשמע שמועה הנוראה על דבר רעידת האדמה בירושלים עיר הקודש, ואף שבמשך הרבה תקופות שעברו, היו כמה רעידות בארץ ישראל, אבל מכל מקום רעידה כזו לא היתה כמותה. ובפרט בירושלים עיר הקודש גופא, לא קרתה מעולם רעידה, לבד מימי עוזיהו מלך יהודה כשנכנס למקדש להקטיר קטורת, כמו שמבואר בחכמים זכרונם לברכה.

וכן נשמע מהרבה מאורעות נוראים, המתהווים בעת האחרונה בעולם, כמו השטף הנורא באמריקה, ובאשכנז, ובכל מדינה ומדינה, מקרים ומאורעות כאלו עד שתצילנה אוזני השומע". הוא היה לפני מלחמת העולם השניה. "וחלילה לנו לומר: "כי יד המקרה היתה פה", כי עלינו לדעת שהקב"ה הוא מלך גדול על כל הארץ, ככתוב בתורה הקדושה: "למען תדע כי להשם הארץ". איפה זה נאמר? בעשרת המכות במצרים. בשביל לחנך את פרעה שחשב ששולט בכיפת העולם, הקב"ה השפיל אותו, והיכה אותו,

ואמר לו: "את זה אני עושה "למען תדע כי להשם הארץ".

לא כמו הטיפשים שחושבים: "השם ברא עולם והסתלק ממנו, עכשיו אנחנו מנהלים את העולם!"

-          לא! "אלא למען תדע כי להשם הארץ" והשם בקרב הארץ - בקרביים של הארץ. ואפילו הרעות המתהוות בעולם - מיד השם הנה.

ככתוב בעמוס הנביא פרק ג' פסוק ו': "אם תהיה רעה בעיר והשם לא עשה!?" ואם כן הלא תמיהה גדולה היא, מפני מה הוריד הקב"ה עונשים נוראים כאלה על הארץ? ומה גם הרעש הנורא בירושלים עיר הקודש? שהרבה נפצעו ונהרגו, ואפילו הרבה מאחינו בית ישראל. שלא נגעה בהם הרעה ברוך השם, אבל גם הם מחוסרי לחם על ידי זה". בהלת הקורונה, רצים למלא. "אלא המבין יבין, שלא דבר פשוט הוא, ולא במקרה באות כל הצרות והעונשים חס ושלום, אלא התראה משמים היא לבני האדם אשר בארץ המה, שישובו מדרכיהם הרעים וממעשיהם הלא טובים, כי אין אנו בטוחים חס ושלום מצרות כאלו וכדומה.

כאשר נתבונן היטב במעשינו, נמצא שבהרבה דברים אנו נכשלים, נכשלים אנו מאוד בעוון חילול שבת, שבשעה שאנו נמצאים בבית המדרש, ומקבלים שבת ואומרים "לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה", שיש אומרים שזה קבלת שבת, יש אומרים שזה במזמור יום, "מזמור השבת" הנה בבתינו רוחצים אז עדיין את הילדים, וסורקים את שערותיהם, ומנקים מלבושיהם, ואינם חושבים שזה עוון כלל!". זאת אומרת: נכנסה שבת, קיבלו את השבת, ובבית עדיין מתנהגים כאילו יש עוד זמן, הרי זה תלוי בשעה שמתפללים, בשעה שמתפללים אז בבית צריכים להפסיק, יש דינים בזה. ובתורה הלא כתוב: "לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך" עכשיו בכלל יש מצב של הפקרות,

כמו שאמרנו: אם איציק (הרב יצחק יוסף) תהיה לו הזדמנות לחלל את השבת או להפוך אותה לחול - אין לו בעיה, הוא ודודי (הרב דוד יוסף) שני האחים ל"בית יוסף": "לסגור את הבתי כנסת!"

-          למה לסגור בתי כנסת? למה?

אמרו: "עד עשרה בסדר במרחק שתי מטר", למה לסגור בתי כנסת? המקום היחידי שיש שכינה ואפשר עוד לדבר לפניה, "עשרה - כל בי עשרה שכינה שריא!", אז נכנסים לבית הכנסת במרחק והכל בסדר, ושומרים על תנאי ההיגיינה ואפשר להתפלל מה הבעיה? "לסגור את הבתי כנסת!" מי אתה שתסגור את הבתי כנסת? אפילו "משרד הבריאות" לא אומר לסגור את הבתי כנסת, למה אתה ממהר לסגור את הבתי כנסת את הכולל שלך והכל, למה אתה ממהר? "ולהשאיר טלפון פתוח", מה קרה? מה קרה? "להשאיר טלפון פתוח, כולם ישאירו טלפון פתוח בשבת!", כאילו מה קרה? מה קרה...

אז כל השנה צריך להשאיר פתוח כי אין קורונה יש "שפעת" והיא הורגת יותר! אז למה לא להשאיר פתוח? וגם לא להתפלל בכלל לעולם בבתי כנסת עד שלא ימגרו את השפעת, ומהחיידקים שיש בבתי חולים מתים כ-5000 איש כל שנה! מהחיידקים הרגילים, הרגילים הפשוטים לא קורונה. ואף אחד לא מוטרד ולא סוגרים בתי כנסת, ולא חוששים מהדבקות, מה קרה?... "תיפול עליהם אמתה ופחד" עד אימת הקורונה.

"ואמרו חכמים זכרונם לברכה: "להזהיר גדולים על הקטנים", ונמצאים עוד הרבה מאחינו בית ישראל שמניחים את בניהם ללכת לבתי הגימנסיה, ושם ודאי מחללים שבת, ומחטיאים בידיהם את בניהם, וגורמים שלא יקומו בעת תחיית המתים על ידי זה. גם עניין "טהרת המשפחה" נפרץ מאוד בעוונותינו הרבים בעת האחרונה, וכמה מהנשים אינן חפצות ללכת לטבול במקווה כשר כדין, אלא מתקנות להם אמבטיות, וחושבות שהן מטהרות מטומאתן.

אבל חס ושלום לא תהיה כזאת בישראל, כל זמן שאינה טובלת במקווה כשר כדין, ועדיין אפשר לטבול במקווה כשר, נשים צריכות ללכת גם בעת הזאת לטבול במקוה כשר! אם היא לא טובלת במקווה כשר כדין עדיין היא נידה גמורה, וחייבים שניהם היא ובעלה על בעילתם "כרת"! מתים בגיל חמישים, עד שישים, ובניהם מתים כשהם קטנים על ידי זה",

אם שואלים: "למה מתים ילדים קטנים?"

-          אחד מהסיבות בגין "כרת" שמתים עריריים.

"וגם נמצאים מאחינו בית ישראל שאינם הולכים לבית הכנסת להתפלל, ואינם מניחים תפילין, ומבטלים על ידי זה "קריאת שמע" בכל יום, וזה סימן שאינם רוצים לקבל עליהם עול הקב"ה, ונקרא כך "פושע ישראל בגופו", שמבטל מצוות תפילין, והדין שלו להיות 12 חודש בגיהינום, ו"קשה שעה אחת בגיהינום מייסורים של איוב כל ימיו". זאת אומרת: זה לא פשוט הדברים האלה.

אבל מה הדומים לאחים יוסף, ש"כוחא דהיתרא עדיף",

אמרתי להם: "זה לא לתקן זה לקלקל!", למקלקלים את הדור. אוניה חישבה להישבר, ובגלל העומס אמרו: "לזרוק חפצים כבדים מהאוניה בשביל להקל עליה, שלא תשקע בסערה!",

אז בא יהודי משס ישר זרק את התפילין לים! כדי להקל על האוניה. זהו חיפש להתפטר, הגיעה ההזדמנות התפטר ילה', לא צריך לשמור שבת, אפשר להדליק את הפלאפונים, לא צריך בית כנסת הכל בסדר. יופי!

אמרתי לכם פעם: אם יהיה ניסיון וישאלו את האנשים: "לא תקבלו עונש, ולא תקבלו גם שכר מותר לכם, מי רוצה להמשיך להיות יהודי חרדי עם כל המצוות והדקדוקים, או רוצה להיות יהודי אבל כמו גוי מותר לו לעשות הכל?" כמה אנשים יישארו באמת שרוצים להישאר יהודים מדקדקים אבל המצוות כמו שהתורה מצווה? לא כמו שהם חיים היום, דתילונים, "דתי לייט".

"והנה אמרו חכמים זכרונם לברכה, זה הבחינה עכשיו התקופה הזאת שנותנים הזדמנות לאנשים. והנה אמרו חכמים זכרונם לברכה: "כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו, כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו - נתפס על אנשי ביתו. כל מי שיכול למחות באנשי עירו -נתפס על אנשי עירו. כל מי שיכול למחות בכל העולם כולו - נתפס על כל העולם כולו". "וכאשר רבים מבני ישראל" אומר החפץ חיים: "מחזיקים אותי לרב, מחזיקים אותי לרב, ומסתמא כשאני שותק על כל הדברים שנעשו הפקר בעוונותינו הרבים חושבים בנפשם - אם הוא לא אומר כלום אז כנראה זה חומרות, כי לולא זאת היה בודאי מוכיח את כלל ישראל על זה.

על כן מצאתי לי חובה לצאת במחאה! כמו שאני עושה עכשיו. ובמודעה רבה זאת, הריני מודיע שבכל הדברים שבארנו עכשיו: בעניין שבת, טבילת נידה, קריאת שמע, תפילה, הנחת תפילין בכל יום, הם דברים עיקריים בתורה הקדושה, וכשחסרים לו לאדם עניינים אלו, גדול עוונו מנשוא, וצריך להיזהר בהם מאוד! והחובה על כל אחד ואחד, מי שיראת השם נוגעת בלבבו, להוכיח ולהסביר להמון הפשוט על כל הדברים, כי בודאי יהיו נתבעים-מדוע לא הוכיחו אותם! והשם יזכנו לשוב בתשובה שלימה ונזכה לישועות ונחמות!" אומר החפץ חיים. אמן!!

הודיעו לי: שאחד הזמרים המפורסמים רוצה לבוא אלי להתייעץ בברכה,

שאלתי: "בשביל מה?"

אז אמרו לי: "משהו"

אז אמרתי: "אם הוא לא מתכוון לחזור בתשובה שלימה שלא יבוא אלי".

יש את הליצנים הם יחבקו אותו וינשקו אותו גם בזמן הקורונה.

עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אני כבר מזהיר 12 שנה את היהודים שנמצאים בחוץ לארץ לעלות. נסעתי במיוחד לארגנטינה לצרפת לשווייץ ויונייטד סטייטס אוף אמריקה, וביקשתי מהם.

אמרתי: "רוצים לעלות?"

אמרו: "כן",

-          "גולה או גאולה?"

אמרו: "גאולה!",

אמרתי להם: "היזהרו! יסגרו יום אחד את הטיסות, יסגרו את השערים לא יתנו לצאת, יבוא משיח לא תוכלי להגיע! קחו את זה בחשבון הזהרתי, %90 ימותו, 90% ימותו!" כמו שאומר הנביא.

חלק שמעו קטן, והרוב לא שמעו "מה בוער?" אבל כתוב: "כי פתאום יבוא האדון אליך לו, בהיסח הדעת",

הוא לא אומר: "רגע תשמעו אני כבר בא וזה ופה ושם".

אז תשמעו מה הזהרתי בנוסף: אני הזהרתי נבלות וטרפות, אני הזהרתי בדיקת תולעים, אני הזהרתי זמרים פסולים, אני הזהרתי ביטול איסור לכתחילה, כל זה טמא! טומאה! נבלות וטרפות, ביטול איסור לכתחילה, בדיקת תולעים, זמרים פסולים, טמא ביחד שווה בגימטרייה - 3071. קורונה - 367 X10 המכות = 3670, ועם הכולל זה בדיוק כל ההזהרות שהזהרתי. ודבר מעניין - אמנון יצחק גימטרייה 355, ועוד 9 אותיות של אמנון יצחק, ועוד אמנון ויצחק שתי המילים, והכולל = יוצא 367 קורונה. אז אני מזהיר, ועל זה בא קורונה, אמרתי לכם אבל לא שומעים. אז הנה יש לכם את הדברים,

ואני אומר לכם עכשיו יותר מזה: אני אומר לכם? כתוב במכות מצרים "הנה יד השם הויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים בגמלים, בבקר ובצאן, "דבר" כבד מאוד!" - מגפה. אבל במי? בבעלי חיים, "והפלה השם בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר" והפעם יותר קשה ממכות מצרים, כי הפעם המכות באנשים ולא בבקר, לא בבעלי חיים, והשם לא הפלה בינינו לבין הגויים, כי הכל מכוון לישראל, כמו שאמרנו: "אך תראי אותי תיקחי מוסר" לא רוצים לקחת מוסר? אין בעיה! אז רואים שהחפץ חיים אומר שהקב"ה חרה לו, "ותרעש הארץ ותרגז" אז יותר קשה.

עכשיו עשיתי לכם כמה חשבונות – קורונה: "וחרה אף השם בכם" בדיוק. ואז מה? "עמי בא בחדרך", בדיוק קורונה. מי שחכם בבידוד - "וירא מנוחה כי טוב" בדיוק - קורונה. מתי זה יקרה? בדיוק "סוף העולם גוג ומגוג" - קורונה. על מי זה יהיה? "כל גויי הארץ" - קורונה. אבל כתוב: "לא רבים יחכמו" - קורונה. באיזה תקופה זה יהיה? לא תאמינו! בנימין גנץ –ביב או טיבי - קורונה. זה זמן שמסוגל בו משיח- קורונה. ואז מה יקרה? "השם ימלוך לעולם ועד" - קורונה. ומי שיזכה וישמע למה שאנחנו אומרים – "השם צורי וגואלי" - קורונה!

"רבי חנניא בן עקשיא אומר: "רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר: "השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת