טוען...

מקצת מצוות חכמים שבינו לבינה | הרב אמנון יצחק

הורדת MP4 הורדת MP3

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 24.10.2017, שעה: 08:29


בס"ד - מקצת מצוות חכמים שבינו לבינה -

הרמב"ם "הלכות אישות פרק טו הלכה טז': "אף על פי שקיים אדם מצוות פריה ורביה הרי הוא מצווה מדברי סופרים שלא יבטל מלפרות ולרבות כל זמן שיש בו כח, שכל המוסיף נפש אחד בישראל כאילו בנה עולם, וכן מצות חכמים היא שלא ישב אדם בלא אישה שלא יבוא לידי הרהור, בלא תשב אישה בלא איש שלא תיחשד".

הלכה יז'. "וחובה על איש לקנאות ואשתו, אמרו חכמים "אין אדם מקנה לאשתו או אלא אם כן נכנסה בו רוח טהרה", ולא יקנא לה ביותר מידי ולא יאנוס אותה ויבעול בעל כורחה אלא בדעתה ומתוך שיחה ושמחה",

הלכה יח'. "וכן ציוו חכמים על האישה שתהיה צנועה בתוך ביתה, ולא תרבה שחוק וקלות ראש בפני בעלה, ולא תתבע תשמיש המיטה בפיה, ולא תהיה מדברת בעסק זה, ולא תמנע מבעלה כדי לצערו עד שיוסיף בה אהבתה אלא נשמעת לו בכל עת שירצה, ותזהר מקרוביו ובני ביתו כדי שלא יעבור עליו רוח קנאה, ותתרחק מן הכיעור ומן הדומה לכיעור".

הלכה יט'. "וכן ציוו חכמים, שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, באוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי ממונו, ולא יטיל עליה אימה יתרה, ויהיה דיבורו עמה בנחת, ולא יהיה עצב ולא רגזן".

הלכה כ' "וכן ציוו על האישה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מידי, ויהיה עליה מורא ממנו ותעשה כל מעשיה על פיו, ויהיה בעיניה כמו שר או מלך, מהלכת בתאוות לבו ומרחקת כל מה שישנא, וזה דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים והטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה יישובן נאה ומשובח". 

הרב: רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר

הרצאות קרובות

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת