טוען...

מדרשי חז"ל על פרשת 'עקב' | הרב יהודה דוד שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 06.08.2015, שעה: 19:43


...
אמרתי לאברהם שאוציאם ב"רכוש גדול" וכך עשה שנאמר "ויוציאם בכסף וזהב" וכו' ולפיכך אמר משה "ומשמרו את השבועה" אתה יודע שהוא "האל הנאמן"
שהקב"ה מקיים את כל הבטחותיו הוא נקרא "נאמן"
דבר אחר:
"כי השם אלהיך הוא" וכו' אר" אבין משל למה הדבר דומה וכו' אמר לו המלך: לך והבא 2 מפקדים חשובים ו12 יועצים ומסכים להחזיר הפקדון אך שיהיה במעמדם
כך אמר הקב"ה כשיצאתם ממצרים אבותיכם הפקידו אצלי פקדון שנאמר "פקוד פקדתי אתכם" עם ישראל זה הפקדון ששמר השם עלינו
וכשבא להוציאנו 2 המפקדים החשובים הם משה ואהרן ו12 היועצים זה 12 השבטים שנאמר "איש איש למטה" 
נאמנות הקב"ה שהחזיר הפקדון
דבר אחר:
ורבנן אמרי: מאמונתו של בשר ודם אתה יודע אמונתו של הקב"ה
מושג של אדם נאמן על אחת כמה וכמה הקב"ה שהוא נאמן המקור ובעל הכוחות
מדרש:
מעשה ברבי פנחס בן יאיר שהיו 2 אנשים שהיו להם 2 סאים של שעורים והפקידו אצלו שהלכו למסחר ושכחום והלכו להם... וכל שנה זרעם עד שבאו לאחר כמה שנים והחזיר להם מחסנים מלאי תבואה
ושוב מעשה ברפ"י שהלך לעיר אחת והיו העכברים אוכלים בתחום העיר ובקשו הימנו מה עשה? אמר להם למה אין אתם מפרישים מעשרותיכם כראוי? וזה הגורם לעכברים! ומבקשים לערבות? כשיעשרו יפסקו העכברים קיבלו על עצמם התחילו לעשר והלכו העכברים ולא נראו
אמונת רפב"י שעמד והתחייב באמונה
דבר אחר:
מעשה באדם אחד שהיה חופר שיחין [ובגמרא שמו רבי נחוניא] כדי שיהיה מים לעולי רגלים ביתו הלכה בדרך ובאה לעבור בנהר ושטפה 
...
מיד נפלה צווחה בעיר באה ביתו של פלוני
רואים שאמר והתקיים
אמרו רבותינו:
כיון שאמר רפב"י כך ירד מלאך והעלה אותה
לא רק בגלל שעשה רצון השם במים ולכן לא נאבדה במים
אלא בגלל שפיו הקדוש של רפב"י וצדיק גוזר והקב"ה מקיים
 שאלה שבועית הרב קיקוב   נסים התותח מר ישראל שהגיע לשערי מוות כתוצאה ממחלה במעי 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578